ILPB1/4511-1-477/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego.
ILPB1/4511-1-477/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. pomoc materialna
 2. studenci
 3. stypendia
 4. uczelnie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-477/15-2/AP, ILPB3/4510-1-157/15-2/AO Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 czerwca 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 29 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 8 lipca 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 lipca 2015 r.). Ponadto w dniu 6 lipca 2015 r. uiszczono brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także jako: Uczelnia) jest niepubliczną uczelnią wyższą, która w ramach swojej działalności zamierza w roku akademickim 2015/2016 uruchomić dwa programy stypendialne dla studentów finansowane ze środków niepochodzących z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej pr.s.w.).

Pierwszy program obejmuje stypendia (świadczenia pomocy materialnej) przyznawane studentom w ramach własnego funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 104 ust. 1 pr.s.w. Zgodnie z przyjętym programem, stypendia mają być wypłacane jako jednorazowe świadczenia.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu. Planowane są dwa rodzaje stypendiów, o których mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w.:

 1. jednorazowe albo okresowe stypendium, bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. jednorazowe albo okresowe stypendium, z obowiązkiem uczestniczenia ze strony uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami uczelni.

Środki funduszu, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w., pochodzić będą w przeważającej części z darowizn partnerów biznesowych uczelni.

Drugi program stypendialny obejmuje stypendia przyznawane na podstawie art. 173b pr.s.w., jako stypendia w nauce dla najlepszych studentów, wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawymi, w zamian za odbycie u tych osób praktyk studenckich. Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu.

Także w ramach drugiego programu, planuje się utworzyć dwa rodzaje stypendiów:

 1. bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. z obowiązkiem uczestniczenia ze strony uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami uczelni.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że do wszystkich opisywanych stanów faktycznych we wniosku stosowana jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie ustawa o systemie oświaty. Prezentowane stany faktyczne w całości odnoszą się wyłącznie do funkcjonowania niepublicznej uczelni, której działanie reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowo Wnioskodawca sprecyzował, że stany faktyczne opisane w treści wniosku odnoszą się wyłącznie do zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności polegającej na świadczeniu pomocy materialnej studentom w sposób opisany we wniosku, lecz planuje rozpocząć tego rodzaju działalność.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2015 roku – zawierające m.in. wezwanie do wskazania, co Wnioskodawca miał na celu, zadając pytania dotyczące tego, czy świadczenie wypłacane w ramach stypendium może mieć charakter jednorazowy oraz dotyczące możliwości powiązania wypłaty stypendium z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków – Wnioskodawca wskazał, że ma na celu uzyskanie interpretacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy wypłata stypendium będzie następowała okresowo lub jednorazowo, a także powiązana będzie z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków.

W ramach pierwszego programu stypendialnego, Wnioskodawca planuje utworzyć fundusz stypendialny z własnych środków. Fundusz taki utworzony zostanie po spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i na tej podstawie będzie funkcjonował. Środki na utworzenie funduszu, Wnioskodawca planuje pozyskać w formie darowizn od podmiotów współpracujących z nim i w całości przeznaczyć na cele statutowe uczelni.

Szczegółowe warunki uzyskania prawa do stypendium będzie określać regulamin. Stypendium będzie przyznawane wyróżniającym się studentom.

Wypłata stypendium będzie powiązana z możliwością, ale i obowiązkiem w postaci udziału studenta w badaniach/projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami - partnerami uczelni. Wnioskodawca planuje wypłacać stypendia okresowo (w regularnych odstępach czasu) lub jednorazowo.

W odpowiedzi na wezwanie Organu, Wnioskodawca wskazał, że samodzielną podstawę prawną do utworzenia własnego funduszu stypendialnego na stypendia dla studentów w uczelni niepublicznej stanowi art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzję o utworzeniu funduszu uczelnia podejmuje samodzielnie w ramach posiadanej autonomii.

W przypadku utworzenia funduszu stypendialnego, uczelnia ureguluje szczegółowy sposób uzyskiwania stypendium w treści statutu uczelni zgodnie z dyspozycją art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym po uzgodnieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego, o którym mowa w ust. 2 ww. artykułu. Art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie wiąże się zatem z żadnym innym przepisem ustawy, a stanowi samodzielną podstawę umożliwiającą zarówno utworzenie funduszu, jak i dokonywanie wypłat świadczeń materialnych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 maja 2011 roku, sygn. IBPBII/1/415-55/11/HK). Fakt ten znajduje potwierdzenie w treści przepisu 104 ust. 1 ustawy, który w zdaniu ostatnim stanowi: „Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego i ma na celu ustalenie możliwości skorzystania przez studenta ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez uczelnię w ramach przyznanego stypendium będzie:

 • mieć charakter okresowy albo jednorazowy,
 • powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego.
 1. Czy świadczenia pomocy materialnej, przyznane przez Uczelnię w ramach własnego funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy świadczenie wypłacane przez uczelnię w ramach przyznanego stypendium, może mieć charakter jednorazowy...
 2. Czy na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma wpływ fakt, że część środków funduszu stypendialnego Uczelni, o którym mowa w art. 104 pr.s.w., pochodzić będzie z darowizn podmiotów prywatnych - partnerów uczelni...
 3. Czy w ramach przyznanego stypendium, o którym mowa powyżej, Uczelnia może powiązać wypłatę stypendium z nałożeniem na studenta obowiązku spełnienia pewnych obowiązków (np. uczestnictwa w danym projekcie ze strony Uczelni) i czy w takiej sytuacji, świadczenie to będzie miało charakter stypendium, które będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania...

Treść ww. pytań wynika z wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował pytanie dotyczące tego, czy świadczenie wypłacane w ramach stypendium może mieć charakter jednorazowy oraz pytanie dotyczące możliwości powiązania wypłaty stypendium z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków. W związku z tym sformułował w tej kwestii następujące pytania.

 1. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter okresowy i powiązane będzie z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 2. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter jednorazowy i powiązane będzie z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 3. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter okresowy i nie będzie powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 4. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter jednorazowy i nie będzie powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytań zawartych we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. jego stanowisko jest następujące.

W odniesieniu do pytania nr 1 i 2, w ocenie Wnioskodawcy:

 1. świadczenie pomocy materialnej, przyznane przez Uczelnię w ramach własnego funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach przyznanego stypendium, może mieć charakter jednorazowy;
 2. na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma wpływu fakt, że część środków funduszu stypendialnego Uczelni, o którym mowa w art. 104 pr.s.w., pochodzić będzie z darowizn podmiotów prywatnych - partnerów uczelni.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż świadczenia wypłacone studentom w ramach własnego funduszu stypendialnego utworzonego przez Uczelnię na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy pr.s.w. podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 104 ust. 1 pr.s.w., uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 pr.s.w., własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów, a uczelnia wojskowa także dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w tej uczelni. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

Z dostępnych interpretacji podatkowych wynika, że stypendia udzielone na podstawie art. 104 ust. 1 pr.s.w. należy kwalifikować jako stypendium określone w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko przyjęte zostało m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 maja 2011 roku, sygn. IBPBII/1/415-55/11/HK: „Wypłacone zatem na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i pochodzące ze środków własnych wnioskodawcy kwoty świadczeń pomocy materialnej dla studentów w postaci Stypendium „M.” korzystać będą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że w istocie zostaną spełnione przesłanki zawarte w treści art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” (tak także: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2013 roku, sygn. IBPBII/1/415-947/12/HK).

Jeśli chodzi o kryterium okresowości świadczeń stypendialnych, zdaniem Wnioskodawcy, okresowość świadczeń nie jest zasadniczą cechą przyznawanych stypendiów. Przepisy prawa, jak i dostępne interpretacje nie wskazują bowiem, aby istotnym wyróżnikiem świadczeń, o których mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w., była okresowość.

Akty te nie wskazują także źródeł, z których uczelnia może pozyskiwać środki dla funduszu stypendialnego. Ustawa odnosi się jedynie do pojęcia „własnych środków uczelni”. Zdaniem Wnioskodawcy, środki te mogą pochodzić zatem ze wszystkich źródeł własnych, innych niż te, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 6 pr.s.w., w tym pochodzić także mogą od podmiotów prywatnych. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, stypendia wypłacane przez uczelnię w ramach własnego funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w., jako stypendia jednorazowe, fundowane przez podmioty prywatne, są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako stypendia wypłacone z własnych źródeł uczelni.

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, zawartego we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie, w ramach stypendium przyznanego z funduszu, o którym mowa w art. 104 ust. 1. pr.s.w., Uczelnia może powiązać wypłatę stypendium z nałożeniem na studenta obowiązku spełnienia pewnych obowiązków (np. uczestnictwa w danym projekcie ze strony uczelni), bez utraty przez to świadczenie charakteru stypendium podlegającemu zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zobowiązanie studenta do dodatkowych świadczeń w ramach przyznanego stypendium nie stoi na przeszkodzie do zakwalifikowania takiego świadczenia jako stypendium, podlegającego zwolnieniu z opodatkowania. Przykładowo, takie zobowiązanie pojawia się np. w przypadku stypendium doktoranckiego przyznanego na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w ramach którego można zobowiązać doktoranta do prowadzenia zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze, w ramach przyznanego stypendium doktoranckiego.

W omawianej sytuacji, świadczenie studenta polegać by miało na realizowaniu określonych zadań powierzanych mu przez opiekunów projektu ze strony Uczelni lub ze strony partnera Uczelni.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo zobowiązania studenta do spełnienia pewnych obowiązków względem Uczelni, jeśli przyznane świadczenie spełnia przesłanki zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym - świadczenie takie powinno być z opodatkowania zwolnione. W omawianym przypadku, świadczenie planowane do wypłacania przez Uczelnię spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. tj.:

 • beneficjentem świadczenia jest student Uczelni,
 • środki na wypłatę stypendium pochodzą ze środków własnych Uczelni,
 • stypendium zostało przyznane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. art. 104 ust. 1 tej ustawy.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że na wszystkie pytania podatkowe wynikające z uzupełnienia wniosku odpowiedzieć należy twierdząco, a stanowisko Wnioskodawcy przedstawione poniżej oraz we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 roku uznać należy za prawidłowe.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., wolne od podatku od osób fizycznych są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i innych form kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym.

Wskazać należy, iż zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

W ocenie Wnioskodawcy, wobec spełnienia powyższych trzech przesłanek i jednoczesnym braku wskazania w treści przepisu jakichkolwiek wyłączeń lub warunków ustawowych uzależniających możliwość zwolnienia z opodatkowania, jak na przykład:

 • inne zdarzenia (np. niemożność uzyskania zwolnienia jedynie w przypadku spełnienia określonych obowiązków przez studenta), oraz
 • sposób i częstotliwość dokonywania wypłaty pomocy materialnej,

uznać należy, że wszystkie cztery planowane sposoby wypłaty stypendiów powinny skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 40.

Student w ramach obowiązku uczestniczenia w badaniach/projektach realizowanych przez Uczelnię będzie otrzymywać zadania, których realizacja stanowić będzie praktyczny element edukacji zgodny z kierunkiem studiów oraz efektami kształcenia realizowanym przez studenta. Student będzie miał niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi Uczelni. Formuła stypendium ma przede wszystkim pozwolić studentowi na oswojenie się z praktycznymi aspektami zagadnień, których stronę teoretyczną poznaje w ramach zajęć. Jest to także szansa na zaistnienie w świadomości przyszłych pracodawców lub klientów, ze względu, że w projekcie stypendialnym uczestniczyć będą wyróżnieni, szczególnie zdolni studenci.

Wnioskodawca w treści wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 roku powołał stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 maja 2011 roku, sygn. IBPBII/1/415-55/11/HK (podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku, sygn. IBPBII/1/415-947/12/HK), zgodnie z którym świadczenia materialne wypłacane na tej podstawie korzystać będą ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przy założeniu, że Wnioskodawca utworzy fundusz zgodnie z dyspozycją art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i na tej podstawie następować będą także wypłaty pomocy materialnej, uznać należy stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Co zaś się tyczy kryterium jednorazowości/okresowości świadczenia, wskazać należy, że nie jest to kryterium fundamentalne dla oceny, czy dane świadczenie jest kwalifikowane jako stypendium czy też nie. Wobec braku zawarcia w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. kryterium częstotliwości uzyskiwania świadczeń, uznać należy, że nie stanowi ona istotnej przesłanki dla możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Wnioskodawca podtrzymuje w całości stanowisko wyrażone we wniosku w zakresie możliwości nałożenia na studenta zobowiązania do spełnienia określonych warunków/wykonania określonych obowiązków jako kryterium uzyskania świadczenia.

Stypendium, wypłacane na podstawie art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mieć będzie charakter swego rodzaju nagrody dla szczególnie aktywnych, wyróżniających się w swojej działalności studentów. Planowanym kryterium jest nałożenie na studenta konieczności do udziału w określonych projektach lub badaniach.

Za standardowe kryterium przyznawania stypendiów uznać przy tym należy kwestię uzależnienia możliwości otrzymania stypendium od uzyskiwanych przez studentów wyników w nauce lub szczególnych osiągnięć na płaszczyźnie badawczej. W ocenie Wnioskodawcy, uzależnienie uzyskania wypłaty świadczenia od aktywności studenta nie stanowi przeszkody dla uzyskania zwolnienia z opodatkowania.

W odniesieniu do obu programów stypendialnych Wnioskodawca wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. II FSK 603/12, LEX), którego teza brzmi:

W art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 u.p.d.o.f. ustawodawca podatkowy wskazał konkretne akty prawne, w tym ustawę z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie których muszą zostać przyznane dane środki, aby mógł skorzystać z opisanych w tych przepisach zwolnień podatkowych. NSA w treści uzasadnienia powołanego powyżej orzeczenia, jednoznacznie wskazuje na brak możliwości rozszerzającej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Za rozszerzającą, a tym samym niedopuszczalną, interpretację należałoby zatem uznać uzależnienie możliwości uzyskania zwolnienia z opodatkowania od konieczności spełnienia przesłanek niewymienionych expressis verbis w u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona studentom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

W myśl art. 94 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

 • zadania związane z:
  1. kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
  2. kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
  3. kształceniem kadr naukowych,
  4. utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;
 • zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1.

Z kolei zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów, a uczelnia wojskowa także dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w tej uczelni. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

W myśl art. 104 ust. 2 powołanej ustawy, stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w regulaminie samorządu doktorantów.

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4 powoływanej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stosownie do treści art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103.

Jak wynika z przywołanych przepisów, student może ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium przyznawanego z tytułu osiągnięć naukowych (za wyniki w nauce). Stypendium to może być uzyskane z funduszu pomocy materialnej utworzonego na zasadach wynikających z treści art. 103 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oprócz tego takie stypendium może być również otrzymane z funduszu stypendialnego utworzonego z innych środków niż wskazane w treści art. 94 ust. 1 i 6 cyt. ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza uruchomić program stypendialny skierowany dla studentów, w ramach którego będą przyznawane świadczenia pomocy materialnej. Świadczenia te będą miały charakter jednorazowy bądź okresowy. Co więcej, mogą być powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań, jak również takiego obowiązku mogą nie zawierać. Wnioskodawca wskazał przy tym, że świadczenia materialne będą przyznawane przez Uczelnię w ramach własnego funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a środki z tego funduszu będą pochodzić w przeważającej części z darowizn partnerów biznesowych Uczelni. W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych na wskazanych wyżej warunkach.

Tut. Organ zauważa, że zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana m. in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

W niniejszej sprawie warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych studentom - wynikające z powołanego wyżej przepisu - będą spełnione. Natomiast to, czy świadczenia będą miały charakter jednorazowy czy okresowy oraz czy przyznanie świadczenia będzie się wiązało z nałożeniem na studenta obowiązku uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań czy też nie, jak również okoliczność, że część środków funduszu stypendialnego Uczelni, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będzie pochodziła z darowizn podmiotów prywatnych - nie będzie miało wpływu na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w rozpatrywanej sprawie świadczenia pomocy materialnej dla studentów, przyznane przez Wnioskodawcę na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ze środków własnych, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ wskazuje, ze wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 20 lipca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-477/15-5/AP.

Ponadto należy wskazać, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Należy również podkreślić, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.