1462-IPPB4.4511.197.2017.1.JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
  1. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, Powiat (Wnioskodawca) wypłaca nauczycielom szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym świadczenia z funduszu zdrowotnego. Fundusz zdrowotny tworzony jest ze środków budżetowych przez organ prowadzący szkołę, do czego zobowiązuje art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). Środki tego funduszu przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Rodzaj świadczeń został określony uchwałą Rady Powiatu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Pomoc zdrowotna została przyznana na dofinansowanie kosztów leczenia związanego z przewlekłą chorobą, na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, na dofinansowanie kosztów protetyki dentystycznej. Nauczyciele otrzymujący pomoc zdrowotną nie są pracownikami starostwa.
  2. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, Powiat udziela pomocy materialnej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Forma udzielanej pomocy została określona w uchwale Rady Powiatu z dnia 12 czerwca 2013 r. Pomoc ma formę finansową i jest przyznawana na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wysokość pomocy o jaką może ubiegać się student wynosi 1000 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Powiat postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzając do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej udzielonej nauczycielom zatrudnionym w szkołach - jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi, a jedynie sporządzając PIT-8C, gdzie wykazuje (dla nauczycieli otrzymujących pomoc zdrowotną z tytułu przewlekłej choroby) nadwyżkę ponad kwotę 2280 zł -kwotę wolną od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), a dla nauczycieli otrzymujących pomoc zdrowotną nie związaną z przewlekłą chorobą - całą kwotę otrzymanego świadczenia?
  2. Czy Powiat postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzając do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych, gdyż korzystają one ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz nie sporządzając informacji o wysokości wypłaconego świadczenia?

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pyt. Nr 2. W zakresie pyt. Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty wypłacanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim udzielanej w formie pieniężnej na podstawie przedmiotowej uchwały Rady Powiatu korzystają w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Starostwo nie sporządza też informacji o wysokości wypłaconego świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami - w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona studentom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, Powiat udziela pomocy materialnej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Forma udzielanej pomocy została określona w uchwale Rady Powiatu z dnia 12 czerwca 2013 r. Pomoc ma formę finansową i jest przyznawana na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wysokość pomocy o jaką może ubiegać się student wynosi 1000 zł.

Zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572), pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl ust. 2 tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale:

  1. rodzaj pomocy materialnej;
  2. sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;
  3. sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;
  4. maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że pomoc materialna zostanie przyznana przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatem podlegać będzie w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy. Ponadto na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.