Pomoc materialna | Interpretacje podatkowe

Pomoc materialna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc materialna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Na podstawie art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów na zasadach określonych w art. 173a. Zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz ww. okoliczności rzeczonej sprawy, a mianowicie, że pomoc materialną w formie stypendium dla doktorantów uczelni wyższych przyznano w ramach programu stypendialnego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stwierdzić należy, że wypłacone w 2017 r. przedmiotowe stypendium dla doktorantów uczelni wyższych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów.
2017
12
paź

Istota:
Pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 572), pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że pomoc materialna zostanie przyznana przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatem podlegać będzie w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy. Ponadto na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia zobowiązania.
Fragment:
Jednakże na podstawie przywołanego przez Zainteresowaną art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Z kolei w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego przez jednoznaczne wskazanie, czy przedmiotowe umorzenie stanowiło świadczenie pomocy materialnej dla Wnioskodawczyni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Zainteresowana podała, że przedmiotowe umorzenie stanowiło świadczenie pomocy materialnej na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Reasumując: ponieważ przedmiotowe umorzenie (zwolnienie z części opłat czesnego) stanowi – jak podała Zainteresowana – świadczenie pomocy materialnej na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, to rzeczone świadczenie jest wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, kwota przedmiotowego świadczenia – ujęta w informacji PIT-8C – nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym Zainteresowanej.
2016
4
lut

Istota:
Skutki podatkowe przyznawania uczniom stypendiów
Fragment:
Wysokość świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określana jest w decyzji administracyjnej. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: typendium szkolne; zasiłek szkolny. natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2015
20
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego.
Fragment:
Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4 powoływanej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stosownie do treści art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103. Jak wynika z przywołanych przepisów, student może ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium przyznawanego z tytułu osiągnięć naukowych (za wyniki w nauce). Stypendium to może być uzyskane z funduszu pomocy materialnej utworzonego na zasadach wynikających z treści art. 103 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oprócz tego takie stypendium może być również otrzymane z funduszu stypendialnego utworzonego z innych środków niż wskazane w treści art. 94 ust. 1 i 6 cyt. ustawy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza uruchomić program stypendialny skierowany dla studentów, w ramach którego będą przyznawane świadczenia pomocy materialnej. Świadczenia te będą miały charakter jednorazowy bądź okresowy. Co więcej, mogą być powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań, jak również takiego obowiązku mogą nie zawierać.
2015
13
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia; źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni. Przepis ten zwalnia z podatku świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane wyłącznie na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie na podstawie innych ustaw.
2015
19
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia; źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni. Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Wnioskodawczyni, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna pochodząca z budżetu państwa, spełnia ww. warunki i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
17
gru

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 90f ww. ustawy Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 6 września 2013 r., Wójt Gminy wypłaca uczniom zamieszkałym na terenie gminy stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne - w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego. Środki na wypłatę powyższych stypendiów pochodzą w 80% z budżetu państwa, natomiast w 20% z budżetu gminy.
2014
17
paź

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że zwolnienie Zainteresowanej z opłaty za studia niestacjonarne z uwagi na trudną sytuację materialną wyczerpuje znamiona świadczenia o charakterze pomocy materialnej określonej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i studentów. Powołując się na art. 2l ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od osób fizycznych, Zainteresowana stwierdziła, że uchwała Senatu została wydana na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W związku z powyższym Zainteresowana uważa, że kwoty zwolnień z opłat za świadczenia edukacyjne przyznane na podstawie uchwał senatu stanowią pomoc materialną korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Wnioskodawczyni uważa, że zwolnienia z obowiązku uiszczania części opłat, z dnia 14 lipca 2013 r. oraz z dnia 9 października 2013 r., udzielone na podstawie przywołanych wcześniej uchwal w Senatu uczelni, mają charakter świadczenia pomocy materialnej i w związku z tym korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od osób fizycznych. Powołując się na art. 21 ust. l pkt 40 ustawy o podatku od osób fizycznych, w myśl interpretacji Zainteresowanej, zwolnienie z opłaty za studia niestacjonarne z uwagi na inne szczególne okoliczności, ma charakter świadczenia pomocy materialnej określonej w tym przepisie, zatem kwoty tytułu zwolnienia Wnioskodawczyni z obowiązku uiszczenia części opłaty za studia niestacjonarne nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.
2014
21
wrz

Istota:
1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją, tj. zwolnieniem z powodu osobistej trudnej sytuacji popartej dokumentacją w tym zakresie, Wnioskodawczyni miała obowiązek zapłaty podatku? 2. Czy Uczelnia powinna sporządzać w tej sytuacji PIT-8C?
Fragment:
W jej ocenie było to świadczeniem pomocy materialnej dla studenta. Z przywołanych wyżej przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, iż senat uczelni publicznej może zwolnić w całości lub w części z opłat m. in studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Należy w tym miejscu zauważyć, iż działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie może wypowiadać się w zakresie stwierdzenia, czy zwolnienie studenta z obowiązku uiszczania opłaty (czesnego) za studia można uznać (lub nie) za świadczenie pomocy materialnej dla studenta, ponieważ kwestia ta nie stanowi zagadnienia regulowanego przepisami prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w związku z art. 14a § 6 Ordynacji podatkowej, Dyrektorzy Izb Skarbowych upoważnieni są w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych do udzielania pisemnych interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.
2014
14
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.