Pomoc materialna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc materialna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Przyznane przez Rektora świadczenia za wybitne wyniki w sporcie w postaci zwolnienia Wnioskodawcy z opłat za zamieszkiwanie w domu studenckim oraz z opłat czesnego stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, w sytuacji gdy świadczenia dla Wnioskodawcy zostały przyznane stosownie do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, to jako pomoc materialna dla studentów – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dachowym od osób fizycznych – korzystają ze zwolnienia od opodatkowania.

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 186 ust. 1 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2014 r. – szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Natomiast stosownie do art. 186 ust. 1 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2014 r. – szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Na mocy (...)

2018
6
wrz

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z opłat za zamieszkiwanie w domu studenckim

Fragment:

Natomiast fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a w przypadku uczelni publicznej także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników, o którym mowa w art. 157 (art. 103 ust. 4 ww. ustawy). W myśl art. 173 ust. 1 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego; stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora dla najlepszych studentów; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 5-7) (uchylony); zapomogi. Na mocy art. 173 ust. 2 ww. ustawy student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (art. 186 ust. 1 ww. ustawy).

2018
2
cze

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z opłat za zamieszkiwanie w domu studenckim oraz czesnego.

Fragment:

Natomiast fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a w przypadku uczelni publicznej także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników, o którym mowa w art. 157 (art. 103 ust. 4 ww. ustawy). W myśl art. 173 ust. 1 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego; stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora dla najlepszych studentów; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 5-7) (uchylony); 8. zapomogi. Na mocy art. 173 ust. 2 ww. ustawy student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (art. 186 ust. 1 ww. ustawy).

2018
3
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do udzielonej pomocy materialnej.

Fragment:

Wysokość pomocy materialnej wyniesie 2000 zł miesięcznie. Od tej kwoty dokonywane będą potrącenia publicznoprawne, jeśli wynikają z przepisów prawa. Pomoc materialna wypłacana będzie ze środków budżetu Województwa (...). Zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 173a ust. 2 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że pomoc materialna na rzecz studentów medycyny zostanie przyznana na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w oparciu o podjętą przez Sejmik Województwa uchwałę, podlegać będzie zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2018
15
kwi

Istota:

Czy jednorazowe nagrody oraz stypendia dla uzdolnionych studentów korzystają ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wartość udzielanych świadczeń, zarówno stypendium, jak i jednorazowa nagroda powinny być ujęte na PIT-8C –Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?

Fragment:

Z kolei kwestię przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.). Zgodnie z art. 173 ust. 1 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie; stypendium socjalnego; stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora dla najlepszych studentów; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stosownie do art. 173a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 173a ust. 2 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci nagrody udzielone uczniom klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, pochodzące z budżetu gminy, przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty objęte są analizowanym zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
12
paź

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Na podstawie art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów na zasadach określonych w art. 173a. Zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz ww. okoliczności rzeczonej sprawy, a mianowicie, że pomoc materialną w formie stypendium dla doktorantów uczelni wyższych przyznano w ramach programu stypendialnego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stwierdzić należy, że wypłacone w 2017 r. przedmiotowe stypendium dla doktorantów uczelni wyższych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów.

2017
10
maj

Istota:

Pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 572), pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej; sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pomoc materialna przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że pomoc materialna zostanie przyznana przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatem podlegać będzie w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy. Ponadto na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
4
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia zobowiązania.

Fragment:

Jednakże na podstawie przywołanego przez Zainteresowaną art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Z kolei w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego przez jednoznaczne wskazanie, czy przedmiotowe umorzenie stanowiło świadczenie pomocy materialnej dla Wnioskodawczyni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Zainteresowana podała, że przedmiotowe umorzenie stanowiło świadczenie pomocy materialnej na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Reasumując: ponieważ przedmiotowe umorzenie (zwolnienie z części opłat czesnego) stanowi – jak podała Zainteresowana – świadczenie pomocy materialnej na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, to rzeczone świadczenie jest wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, kwota przedmiotowego świadczenia – ujęta w informacji PIT-8C – nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym Zainteresowanej.

2015
20
lis

Istota:

Skutki podatkowe przyznawania uczniom stypendiów

Fragment:

Wysokość świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określana jest w decyzji administracyjnej. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: typendium szkolne; zasiłek szkolny. natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2015
13
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego.

Fragment:

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4 powoływanej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stosownie do treści art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103. Jak wynika z przywołanych przepisów, student może ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium przyznawanego z tytułu osiągnięć naukowych (za wyniki w nauce). Stypendium to może być uzyskane z funduszu pomocy materialnej utworzonego na zasadach wynikających z treści art. 103 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oprócz tego takie stypendium może być również otrzymane z funduszu stypendialnego utworzonego z innych środków niż wskazane w treści art. 94 ust. 1 i 6 cyt. ustawy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza uruchomić program stypendialny skierowany dla studentów, w ramach którego będą przyznawane świadczenia pomocy materialnej. Świadczenia te będą miały charakter jednorazowy bądź okresowy. Co więcej, mogą być powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań, jak również takiego obowiązku mogą nie zawierać.