Pomoc finansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc finansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Do ustalenia kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się kwotę przyznanego świadczenia waloryzowanego corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony w ustawie budżetowej, w przypadku gdy obowiązek zwrotu powstał w latach następujących po roku przyznania pomocy finansowej. Na pisemny wniosek funkcjonariusza zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach (art. 186 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Więziennej). W związku z powyższym, należy wskazać, że konsekwencją otrzymania przez funkcjonariusza pomocy finansowej jest powstanie po jego stronie przychodu ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku natomiast, gdy zajdzie okoliczność powodująca obowiązek zwrotu otrzymanej uprzednio pomocy finansowej należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

2014
18
gru

Istota:

Czy zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomoc finansowa przyznana funkcjonariuszowi służby więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Z przepisu art. 171 ustawy o Służbie Więziennej wynika, że prawo do lokalu mieszkalnego realizuje się przez: przydział lokalu albo przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwanej dalej „ pomocą finansową ”. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ww. ustawy funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Zasady przyznawania ww. pomocy finansowej wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz.U. Nr 147, poz. 986). Z przepisu § 1 tego rozporządzenia wynika, że rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w zakresie przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwanej dalej „ pomocą finansową ”, przysługującej funkcjonariuszowi Służby Więziennej w służbie stałej, zwanemu dalej „ funkcjonariuszem ”, a także termin i miejsce zwrotu tej pomocy.

2014
18
gru

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu przyznanej funkcjonariuszowi służby więziennej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego stanu prawnego wywieść można, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego jest formą świadczenia celowego ponoszonego przez pracodawcę (w tym przypadku służbę więzienną) z tytułu zakwaterowania pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zwolniona z podatku na zasadach określonych w tym przepisie. Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego stanu prawnego wywieść można, że pomoc finansowa powinna być rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych do roku, w którym następuje ukończenie przez funkcjonariusza 15 lat służby, a miesięczna wartość pomocy finansowej wynosi jedną sto pięćdziesiątą szóstą część wartości przyznanej pomocy. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na wstępie wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu przyznanej funkcjonariuszowi służby więziennej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W zakresie zwolnienia z podatku dochodowego pomocy finansowej przyznanej funkcjonariuszowi służby więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

2013
5
gru

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, otrzyma pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Konsekwencją otrzymania pomocy finansowej jest powstanie przychodu ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, od którego płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek, na ogólnych zasadach. W przypadku natomiast, gdyby zaszła okoliczność powodująca obowiązek zwrotu otrzymanej uprzednio pomocy finansowej należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy. Przepis ten bowiem stanowi postawę prawną odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Dokonanie zwrotu pomocy finansowej można uznać za zwrot nienależnie pobranego świadczenia, którego „ nienależność ” jest spowodowana niespełnieniem warunku dotyczącego stażu w Służbie Więziennej. Jednakże odliczeniu na podstawie tej regulacji podlegać będzie wyłącznie równowartość otrzymanej kwoty pomocy finansowej (łącznie z podatkiem), tj. bez kwot waloryzacji, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej.

2013
16
mar

Istota:

Sposób opodatkowania wypłacanego świadczenia pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Nr 147, poz. 986) decyzją Dyrektora jednostki, przyznano funkcjonariuszowi świadczenie pieniężne „ pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego ”. W decyzji wskazano, że wypłata przyznanej pomocy finansowej nastąpi w dwóch ratach. Pierwszą ratę „ pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego ” wypłacono, kiedy świadczeniobiorca był pracownikiem w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Druga rata zostanie wypłacona po wygaśnięciu stosunku służbowego beneficjenta, który na mocy innych przepisów posiada status emeryta lub rencisty. Termin wypłaty drugiej raty to styczeń 2013 r. Mając zatem na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, iż w myśl ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnięty przez byłego funkcjonariusza przychód podlega opodatkowaniu w roku jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Jednakże w sytuacji gdy podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia w postaci pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego był funkcjonariusz, bowiem to Jemu przyznano pomoc finansową, świadczenie to, jako mające swe źródło w stosunku służbowym łączącym strony mimo, że wypłacone emerytowi lub renciście, stanowić będzie dla Niego przychód ze stosunku służbowego, od którego Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

2012
15
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wypłaceniem funkcjonariuszom pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego

Fragment:

Czy od wypłaconej funkcjonariuszom pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego na podstawie art. 184 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej powinna być obliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wypłaty pomocy finansowej... Czy w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w Służbie Więziennej i zwrotu otrzymanej pomocy finansowej w latach następnych, Wnioskodawca powinien wystawić zaświadczenie o wysokości zwróconego nienależnie pobranego świadczenia, które uprawniałoby podatnika do odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegających opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, przyznana i wypłacona funkcjonariuszom Służby Więziennej w 2011 r. pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego jest przychodem funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, momentem powstania przychodu był, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, moment przekazania funkcjonariuszowi pomocy finansowej, w tym momencie obliczono i pobrano zaliczkę na podatek. Funkcjonariusz mógł swobodnie dysponować pieniędzmi otrzymanymi w formie pomocy finansowej, np. przeznaczyć te środki na zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w Służbie Więziennej zgodnie z art. 186 ustawy o Służbie Więziennej.

2012
12
gru

Istota:

Sposobu opodatkowania wypłacanego świadczenia pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Nr 79, poz. 523 ze zm.) funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który takiego lokalu nie otrzymał, przysługuje pomoc finansowa na jego uzyskanie. Pomoc finansową przyznaje się na pisemny wniosek funkcjonariusza. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 147, poz. 986). W dniu 18 listopada 2010 r. funkcjonariusz złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Z dniem 17 lutego 2011 r. stosunek służbowy funkcjonariusza wygasł w związku z orzeczeniem przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby. Pismem z dnia 14 czerwca 2012 r. przyznano, byłemu już funkcjonariuszowi, pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, w którym stwierdzono, że na podstawie wyżej wymienionego wniosku funkcjonariusz spełnienia warunki do przyznania pomocy finansowej. Wypłata przyznanej pomocy finansowej zostanie zrealizowana w dwóch ratach, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od wydania rozstrzygnięcia. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym stanie faktycznym pomoc finansową na uzyskanie lokalu (...)

2012
29
mar

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien postąpić, by uzyskać zwrot podatku?

Fragment:

(...) pomocy finansowej udzielonej policjantowi na zakup lokalu mieszkalnego, która na skutek rozwiązania stosunku służbowego została zwrócona - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia pomocy finansowej udzielonej policjantowi na zakup lokalu mieszkalnego, która na skutek rozwiązania stosunku służbowego została zwrócona. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Decyzją Komendanta Miejskiego Policji z dnia 13 września 2006 r. Wnioskodawcy została przyznana pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego w wysokości 12.036 zł brutto. Wypłacona Wnioskodawcy kwota została pomniejszona o podatek dochodowy. Podatek dochodowy od przyznanej Wnioskodawcy kwoty został odprowadzony (zapłacony) przez Komendę Wojewódzką Policji. W wyniku rozwiązania stosunku służbowego przed upływem 10 lat od chwili udzielenia ww. pomocy – decyzją Komendanta Miejskiego Policji Wnioskodawca został zobowiązany do zwrotu tejże pomocy łącznie z podatkiem, tj. w kwocie 12.036 zł.

2012
13
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

Fragment:

Wypłacona funkcjonariuszowi przez Wnioskodawcę, jako płatnika, pomoc finansowa stanowi dla tego funkcjonariusza przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mający swoje źródło w przychodach ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 tej ustawy. Na Wnioskodawcy natomiast, jako płatniku, ciążą obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa polegające na obliczeniu, pobraniu i odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzeniu odpowiedniej informacji (PIT-11). Obowiązki te płatnik wypełnia na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w roku dokonanej wypłaty ww. pomocy finansowej. Jeżeli zatem pomoc ta została wypłacona w 2011 r., to obliczenie, pobranie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy następuje na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. Wypłaconą w 2011 r. funkcjonariuszowi pomoc finansową płatnik obowiązany jest wykazać (łącznie z innymi przychodami osiągniętymi w 2011 r. ze stosunku służbowego) w informacji PIT-11 za 2011 r., natomiast funkcjonariusz wykazaną w informacji PIT-11 pomoc finansowa winien wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować z pozostałymi dochodami.

2012
1
mar

Istota:

Czy otrzymana na podstawie art. 184 ustawy o Służbie Więziennej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej, pomoc finansowa stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej otrzymania (wypłaty) czy też w momencie gdy przedmiotowa pomoc staje się bezzwrotna, tj. po 15 odbytych latach służby?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu udzielonej funkcjonariuszowi służby więziennej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) w 2011 r. funkcjonariusz w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, uzyska pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat w Służbie Więziennej (art. 186 ust. 1 ww. ustawy). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy otrzymana na podstawie art. 184 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej, pomoc finansowa stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej otrzymania (wypłaty) czy też w momencie gdy przedmiotowa pomoc staje się bezzwrotna, tj. po 15 odbytych latach służby...