IPTPB1/415-188/12-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu 1 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji, w części dotyczącej:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania – jest nieprawidłowe,
 • ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 maja 2012 r., Nr IPTPB1/415-188/12-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 21 maja 2012 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 24 maja 2012 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu 1 czerwca 2012 r.), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 31 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą zwraca się z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych odnośnie otrzymanej dotacji w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap I, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w szczególności zaś tego, czy otrzymana dotacja o charakterze pomocy de minimis podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Zgodnie z umową dotyczącą Etapu I Działania 6.1, podpisaną z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.), zwaną w umowie „Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia”, reprezentowaną przez X Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, Wnioskodawca jest Beneficjentem, a więc zgodnie z definicją zawartą w § 1 ww. umowy jest „osobą fizyczną (...), realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy”.

Przedmiotem dofinansowania jest, zgodnie z § 2 ww. umowy, realizacja Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „Promocja polskiej marki i przedsiębiorczości przez wejście Firmy na nowe rynki eksportowe”. Wnioskodawca zrealizował zadania zgodnie z umową (tzn. poniósł koszty z racji przygotowania dla niej Planu rozwoju eksportu), za co 24 lutego 2012 r. wypłacono pierwszą część dofinansowania (85%), tj. 8.500 zł. Jest to tzw. płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowana w umowie jako „część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”. Na konto Wnioskodawcy ma jeszcze w najbliższym czasie wpłynąć pozostała część dofinansowania (15% - 1.500 zł), określana w umowie jako dotacja celowa - czyli zgodnie z przytoczoną umową „część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych”.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w rozdziale 7.6 Podrozdział 6 - Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1. Paszport do eksportu, odwołują się do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W dokumencie tym z kolei w Rozdziale 1 § 1 pkt 5 napisane jest, iż w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego (...), przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem”. Dodatkowo, w punkcie 6 istnieje zapis, iż „przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki określone w rozporządzeniu, bezpośrednio związane z projektem lub inwestycją i niezbędne do ich realizacji”. Wydatki poniesione przez podatnika - zakup usługi doradczej polegającej na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu - podlegają wydatkom kwalifikowanym opisanym w Rozdziale 11 § 41 pkt 2 poz. 1 niniejszego rozporządzenia i są one bezpośrednio związane z realizacją Projektu.

Wnioskodawca dodaje także, iż na etapie kontroli zorganizowanej przez Regionalną Instytucję Finansującą – X Agencję Rozwoju Regionalnego został poinformowany, iż przyznana pomoc de minimis ma charakter bezzwrotny i nie podlega opodatkowaniu.

W piśmie z dnia 30 maja 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż na dzień składania przedmiotowego wniosku, tj. na dzień 9 marca 2012 r. zwrócono Mu dopiero pierwszą część dofinansowania, tj. 8.500 zł (85% przyznanej refundacji), która wpłynęła na Jego konto dnia 24 lutego 2012 r. W momencie wysyłki wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawcy nie zwrócono jeszcze wspomnianych 15% (tj. 1.500 zł). Jednocześnie dodaje, iż obydwie części dofinansowania mogły Mu zostać wypłacone ze względu na poniesione wcześniej wydatki na realizację Projektu „Promocja polskiej marki i przedsiębiorczości przez wejście Firmy na nowe rynki eksportowe”, co ma swoje uzasadnienie w umowie o dofinansowanie Etapu I Działania 6.1 § 6.

Wnioskodawca przed otrzymaniem refundacji poniósł bowiem koszty zakupu usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu. Zgodnie z zasadami Programu 6.1 Paszport do eksportu przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów do wysokości maksymalnie 80% wydanej kwoty netto (z których to 85% refundowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej). Innymi słowy, 20% wydanej kwoty netto stanowiło wkład własny Beneficjenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania – 85% – stan faktyczny, w przypadku niezwróconej jeszcze części dofinansowania – 15% – zdarzenie przyszłe)... Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja bezzwrotna w postaci pomocy de minimis w całości nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przeciwnym razie nie określana byłaby ona jako „bezzwrotna”.

Dodatkowo wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane poprzez podatnika, jeżeli (art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych):

 • pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W opinii Wnioskodawcy, obie wskazane przesłanki zostały spełnione: Projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu, Etap I, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy, a wydatki poniesione na realizację Projektu w ramach zawartej umowy – bezpośrednio realizują cel programu, gdyż odnoszą się do zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 maja 2012 r. Wnioskodawca podał, że w Jego ocenie z ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 wynika, iż skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia możliwe jest wówczas, gdy środki pochodzą z wyżej wymienionych źródeł, mają charakter bezzwrotny oraz gdy istnieje beneficjent, któremu ta pomoc ma służyć, tj. podmiot, który otrzymuje ww. środki od wskazanych w cyt. przepisie podmiotów zagranicznych, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego podmiotu bądź podmiotów upoważnionych do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dodatkowo wskazał, iż za sposób ujęcia otrzymanej refundacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uważa się zaliczenie jej do „pozostałych przychodów z działalności gospodarczej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji, w części dotyczącej:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania – uznaje się za prawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania – uznaje się za nieprawidłowe.
 • ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również m. in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, otrzymane dofinansowanie, które Wnioskodawca otrzymał (bądź otrzyma) w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich) na realizację projektów, stanowi co do zasady przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m. in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Podkreślić należy, iż w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto, zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż dofinansowanie może być dokonywane w dwóch formach:

 • płatności w części dotyczącej środków europejskich przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • dotacji celowej w części dotyczącej współfinansowania krajowego przekazywanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego dofinansowania stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie zaś z treścią art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.), której głównym źródłem finansowania są różnego rodzaju dotacje uzyskiwane ze środków budżetu państwa, określone w art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ta część otrzymanego dofinansowania, nieprzeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, która pochodzi ze środków europejskich (85%), będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Natomiast ta część ww. dofinansowania (15%), która pochodzi z dotacji celowej, wypłacanej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w części w której pochodzą z budżetu państwa, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w kwestii sposobu ujęcia otrzymanej refundacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w związku z czym obowiązany jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.

Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, iż przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być w księdze ujmowane. Zgodnie z objaśnieniami do księgi, jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez Wnioskodawcę przychody, a także dotyczące tych przychodów wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dotację (pomoc de minimis) w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap I, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wnioskodawca jest Beneficjentem, a więc zgodnie z definicją zawartą w § 1 ww. umowy jest „osobą fizyczną (...), realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy”. Przedmiotem dofinansowania jest, zgodnie z § 2 ww. umowy, realizacja Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „Promocja polskiej marki i przedsiębiorczości przez wejście Firmy na nowe rynki eksportowe”. Wnioskodawca zrealizował zadania zgodnie z umową (tzn. poniósł koszty z racji przygotowania Planu rozwoju eksportu), za co wypłacono Mu pierwszą część dofinansowania (85%). Jest to tzw. płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowana w umowie jako „część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”. Na konto Wnioskodawcy ma jeszcze w najbliższym czasie wpłynąć pozostała część dofinansowania (15%), określana w umowie jako dotacja celowa - czyli zgodnie z przytoczoną umową „część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych”.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż środki jakie Wnioskodawca otrzymał (bądź otrzyma) na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:

 • art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie pochodziło z budżetu państwa (dotacja celowa) wypłacanej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie pochodziło ze środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Przychód ten nie podlega więc obowiązkowi ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.