Pomoc de minimis | Interpretacje podatkowe

Pomoc de minimis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc de minimis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymana pomoc podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane Spółce stanowią pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. W tym miejscu należy wskazać, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy (dalej: „ KFS ”), stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów kształcenia. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis – por. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, ze zm.) Istotnym jest jednak fakt, że środki zgromadzone na KFS pochodzą z wydzielonej, określonej w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy, części środków Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek wpłacanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Dlatego też, otrzymywane przez przedsiębiorców z KFS środki, pomimo, że stanowią pomoc de minimis, nie mają powiązania ani z programami operacyjnymi współfinansowanymi ze środków europejskich, ani też nie pochodzą z budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
2015
6
paź

Istota:
Powstanie przychodu w związku otrzymaną pomocą „de minimis”
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że pomoc „ de minimis ” to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo (w tym jednostki samorządu terytorialnego) przedsiębiorcom, uregulowana przez przepisy wspólnotowe, tj. rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE. Nr L 352 z 24 grudnia 2013 r.) Biorąc powyższe pod uwagę, uznać należy, że rozłożenie płatności na raty przy zastosowaniu prewencyjnej stopy procentowej, w ramach pomocy „ de minimis ”, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie updop. Zatem Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe W związku z powyższym, z uwagi że pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 jest pytaniem warunkowym w zakresie którego Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi jedynie w sytuacji uznania jego stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 za nieprawidłowe, to wydanie interpretacji dotyczącej pytania Nr 2 stało się bezprzedmiotowe. Wskazuje się również, że do wniosku Spółka dołączyła szereg dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach) w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.
2015
2
lip

Istota:
Czy wartość otrzymanej pomocy de minimis stanowi przychód Wnioskodawcy, a jeśli tak, to czy korzysta on ze zwolnienia?
Fragment:
Różnica między stawką rynkową a stawką wpłacaną przez Wnioskodawcę stanowi wartość pomocy de minimis. Natomiast w żadnym wypadku Wnioskodawca nie otrzymuje jakichkolwiek środków pieniężnych w ramach przedmiotowej pomocy de minimis. Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie, z którego wynika, że otrzymana przez niego pomoc stanowi pomoc de minimis, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r. str. 5). Pomoc de minimis nie podlega notyfikacji przez WE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość otrzymanej pomocy de minimis stanowi przychód Wnioskodawcy, a jeśli tak, to czy korzysta on ze zwolnienia... Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanej pomocy de minimis na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi przychodu. Zgodnie z tym przepisem, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.
2014
23
wrz

Istota:
Czy otrzymana pomoc de minimis w postaci zaświadczenia o świadczeniu usług optymalizacji procesów biznesowych w Spółce będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Koszt usługi będzie stanowił dla Wnioskodawcy pomoc de minimis. Pomoc ta jest udzielana z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nt. 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 1379 z 28.12.2006 str. 5) w formie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, w którym będzie wykazana kwota o wartości brutto 30.000 PLN, stanowiącej równowartość 17.192,17 EURO. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana pomoc de minimis w postaci zaświadczenia o świadczeniu usług optymalizacji procesów biznesowych w Spółce będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana pomoc de minimis w postaci usługi związanej z optymalizacją procesów biznesowych w firmie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt Innowacyjna Gospodarka finansowany jest przy zaangażowaniu środków publicznych - krajowych (budżet państwa) i wspólnotowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W myśl art. 12 ust. 4 pkt 14 do przychodów nie zalicza się otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych świadczeń finansowych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ze środków agencji rządowych.
2013
22
maj

Istota:
Pomoc de minimis. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ponoszeniem kosztów związanych z projektem szkoleniowym. Obowiązek wystawienia faktury VAT za szkolenie w sytuacji, gdy jest ono dofinansowane w 100% ze środków publicznych.
Fragment:
Umowy stanowią, że Wnioskodawca prowadzi określone szkolenie w określonym terminie, a „ Beneficjent pomocy ” zobowiązuje się przystąpić do tego szkolenia i może otrzymać pomoc de minimis w wysokości kosztów szkolenia. Jeżeli firma zainteresowana szkoleniem będzie miała wykorzystany limit pomocy de minimis, nie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu. Poniżej przedstawiono wyciąg z treści umowy, zgodnie z którą nabywcy usług udzielana jest pomoc de minimis: „ Wartość usługi szkoleniowej otrzymywanej przez Beneficjenta pomocy na mocy niniejszej umowy wynosi 2.270,43 zł za osobę uczestniczącą w szkoleniu. Wartość usługi szkoleniowej otrzymanej przez Beneficjenta pomocy na mocy niniejszej umowy stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Beneficjent pomocy oświadcza, że łączna wielkość pomocy de minimis otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych stanowi równowartość ......... euro.
2013
25
kwi

Istota:
Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dotację (pomoc de minimis) w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap I, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wnioskodawca jest Beneficjentem, a więc zgodnie z definicją zawartą w § 1 ww. umowy jest „ osobą fizyczną (...), realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy ”. Przedmiotem dofinansowania jest, zgodnie z § 2 ww. umowy, realizacja Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „ Promocja polskiej marki i przedsiębiorczości przez wejście Firmy na nowe rynki eksportowe ”. Wnioskodawca zrealizował zadania zgodnie z umową (tzn. poniósł koszty z racji przygotowania Planu rozwoju eksportu), za co wypłacono Mu pierwszą część dofinansowania (85%). Jest to tzw. płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowana w umowie jako „ część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ”. Na konto Wnioskodawcy ma jeszcze w najbliższym czasie wpłynąć pozostała część dofinansowania (15%), określana w umowie jako dotacja celowa - czyli zgodnie z przytoczoną umową „ część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ”.
2012
6
lip

Istota:
Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dotację (pomoc de minimis) w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap I, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wnioskodawca jest Beneficjentem, a więc zgodnie z definicją zawartą w § 1 ww. umowy jest „ osobą fizyczną (...), realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy ”. Przedmiotem dofinansowania jest, zgodnie z § 2 ww. umowy, realizacja Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „ Promocja polskiej marki i przedsiębiorczości przez wejście Firmy na nowe rynki eksportowe ”. Wnioskodawca zrealizował zadania zgodnie z umową (tzn. poniósł koszty z racji przygotowania Planu rozwoju eksportu), za co wypłacono Mu pierwszą część dofinansowania (85%). Jest to tzw. płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowana w umowie jako „ część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ”. Na konto Wnioskodawcy ma jeszcze w najbliższym czasie wpłynąć pozostała część dofinansowania (15%), określana w umowie jako dotacja celowa - czyli zgodnie z przytoczoną umową „ część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ”.
2012
6
lip

Istota:
1. Czy jednorazowy odpis od nabytej koparki przeznaczonej do robót ziemnych lub dzierżawy stanowi pomoc de minimis objętą limitem 200 000 euro, pomimo prowadzenia również działalności w sektorze transportu drogowego, dla którego limit tej pomocy wynosi 100 000 euro?
2. Czy rozłożenie na raty zapłaty za koparkę nie pozbawia prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
Fragment:
Na podstawie art. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100 000 EUR. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana państwu członkowskiemu jest w całości, czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty. Wyżej wymieniony okres ustala się poprzez odniesienie do lat budżetowych stosowanych przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim. W tym miejscu wskazać należy, iż rozporządzenie Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ustanawia limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa, a nie na dany sektor działalności. Wobec powyższego, w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w różnych sektorach, w tym w sektorze transportu drogowego, może otrzymać pomoc de minimis do pułapu 200 tys. euro w okresie 3 lat budżetowych, z czego na działalność w sektorze transportu nie może otrzymać więcej niż 100 000 EUR.
2012
6
kwi

Istota:
Prawo do odliczenie pod. naliczonego od zakupów objętych refundacją (pomoc de minimis)
Fragment:
W umowie jest zapis, że refundacja tych środków stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5). W odpowiedzi na wezwanie wskazano, iż dokonane przez Spółkę zakupy środków trwałych i wyposażenia, o których mowa w złożonym wniosku, służą wyłącznie działalności opodatkowanej w ramach funkcjonowania Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych środków trwałych i wyposażenia w przypadku kiedy otrzymała refundację na ww. wydatki w kwocie brutto... Zdaniem Wnioskodawcy Spółka ma prawo w pełni do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; ostatnia zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r.
2012
31
sty

Istota:
Czy Spółkę obowiązuje limit pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro czy 100 tys. euro?
Fragment:
Stosownie do art. 16k ust. 10 ww. ustawy, pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zasady pomocy de minimis w ramach Wspólnoty określa rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. Wspólnoty Europejskiej L 379/5 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Przez pomoc de minimis rozumie się pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, która nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Na podstawie art. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100 000 EUR. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana państwu członkowskiemu jest w całości, czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty.
2011
1
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.