IBPB1/415-217/08/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody z tytułu wynagrodzenia za osobiście wykonaną pracę na rzecz projektu (udokumentowanej kartą pracy, gdyż przedsiębiorca nie może ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z realizacją programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m. in. możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z realizacją programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Głównym przedmiotem działalności są usługi szkoleniowe i informatyczne. Jest zainteresowana programem wdrażanym przez Komisję Europejską „Uczenie się przez całe życie” (program reguluje Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r.). Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W skład programu wchodzą między innymi programy sektorowe Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig.

Źródłem finansowania projektów w ramach ww. programu są środki bezpośrednio pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Komisja Europejska) do 75% wartości projektu, pozostałą część każdy partner pokrywa z własnych źródeł. Projekty mają charakter międzynarodowy, Instytucją rozliczającą dany projekt i przekazującą środki jest Komisja Europejska, która czyni to bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa (w Polsce jest to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”), z którego pochodzi koordynator.

W budżecie projektu część środków przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń dla osób pracujących na rzecz projektu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu wynagrodzenia za osobiście wykonaną pracę na rzecz projektu (udokumentowanej kartą pracy, gdyż przedsiębiorca nie może ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawczyni, przychody uzyskane z tytułu realizacji projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, jako wynagrodzenie za swoją pracę, są zwolnione przedmiotowo, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W świetle ww. przepisów otrzymane przez wnioskodawczynię w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu przychody, co do zasady stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołany przepis wprowadza przedmiotowo - podmiotowe przesłanki zwolnienia, które muszą być spełnione łącznie.

By możliwe było objęcie dochodów otrzymanych przez podatnika analizowanym zwolnieniem, powinny one być sfinansowane środkami bezzwrotnej pomocy pochodzącymi od: rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych. Ustawodawca uzależnia również zastosowanie omawianego zwolnienia z opodatkowania od podstawy ich przyznania, którą może być: jednostronna deklaracja lub umowa zawarta z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu korzystają dochody uzyskane przez osoby, które są bezpośrednim beneficjentem pomocy, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Z wniosku wynika, iż wnioskodawczyni zainteresowana jest programem wdrażanym przez Komisję Europejską „Uczenie się przez całe życie” w nowym okresie programowania, przewidzianym na lata 2007-2013 ustanowionym na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r. nr 1720/2006/WE. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej (co wynika w szczególności z art. 14 ww. decyzji). Instytucją rozliczającą i przekazującą środki jest Komisja Europejska, która czyni to bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa, którego polskim koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (agencja rządowa).

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż skoro, w związku z realizacją ww. programu, wnioskodawczyni będzie beneficjentem środków otrzymywanych bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej, to jeżeli wykonywane w związku z realizacją ww. programu zadania, będą służyć jego bezpośredniej realizacji (co będzie miało miejsce w sytuacji wykonywania w ramach programu czynności o charakterze merytorycznym, a nie pomocniczym) - środki te stanowić będą przychód z prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, który może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania o ile zostaną spełnione warunki określone ww. przepisami.

Pamiętać jednakże należy, iż wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.