1449/1CF/413/IP-153/06/UO | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę i osobom realizującym zadania na podstawie umów o dzieło, ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2006r. i 2007r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46?

1449/1CF/413/IP-153/06/UO

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym:Wnioskodawca realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prezentuje stanowisko, iż w roku 2006 i 2007 dochody osób fizycznych zatrudnionych na potrzeby realizacji programu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznychNaczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście

POSTANOWIŁ

uznać powyższe stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia

UZASADNIENIE

Zgodnie z umową zawartą z Polską Agencją płatnik realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.Z treści Państwa pisma wynika, iż w ramach prowadzonej działalności statutowej otrzymali Państwo dotację na organizację szkoleń, ze środków bezzwrotnej pomocy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich została podpisana z agencją rządową Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę i o dzieło korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż są to środki otrzymywane za pośrednictwem instytucji uprawnionej do ich rozdzielania, pochodzące z bezzwrotnej pomocy.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy orazb) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy,zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.Z powołanego wyżej przepisu wynika, że zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody, które spełniają łącznie dwie przesłanki:1) dochody te są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych, 2) podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. W Państaw przypadku środki finansowe pochodzą ze środków pożyczonych z Budżtu Państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Osoby wskazane w umowie realizujące zadania projektu zostały zatrudnione przez płatnika na podstawie umów o pracę i umów o dzieło.Pomoc, jaką otrzymują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ramach Priorytetu 2 ZPORR obejmuje: szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze, praktyczną naukę zwodu, informację zawodową, pośrednictwo pracy, stypendia dla młodzieży wiejskiej, studentów pochodzących z obszrów zagrożonych marginalizacją, a także świadczenie usług doradczych i szkoleniowych m.in. dla osób zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą, zapewnienie opieki indywidualnego doradcy, a także staże dla najlepszych absolwentów szkół wyższych, kontynuujących naukę na studiach doktoranckich i pracowników sektora badawczo- rozwojowego.Beneficjentami ostatecznymi tych działań są osoby fizyczne nieprowadżace działalności gospodarczej, pracujące, zgłaszające chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych lub dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy chcący podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej, lekarze i lekarze dentyści, doradcy rolniczy, pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesom restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy, uczniowie i studenci z obszrów wiejskich i zagrożonych marginalizacją a także pracownicy sektora badawczo - rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych biorący udział w stażach w przedsiebiorstwach i uczestnicy studiów doktoranckich.

Ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych są również finansowane wynagrodzenia osób zatrudnionych ( na podatwie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych) przy reazlicaji Programu tj. w zakresie przygotowania, wyboru, oceny, monitorowania projektów i programu, weryfikacji płatności i kontroli finansowej w ramach ZPORR (priorytet 4 ZPORR Pomoc Techniczna). Jednakże do przychosów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz umów cywilnoprawnych uzyskanych przez osoby uczestniczące we wdrażaniu programów finansowanych z funduszy strukturalnych, nie ma zastosowania żadne ze zwolnień przedmiotowych, określonych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody te, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że od dochodów ze stosunku pracy płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek stosownie do art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio od dochodów z umów cywilnoprawnych, stosownie do art. 41 ust. 1 tej ustwy.

W świtle powyższego uznać należy, że dochody osób fizycznych zatrudnionych przez płatnika uzyskane w 2006 i 2007 roku w realizacji projektu są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Interpretacja powyższa nie jest wiążaca dla wnioskodawcy. Wiąże natomisat tut. organ podatkowy i oragny kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pomoc bezzwrotna
PDG.411/415-2/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.