1438/DF-1/415-233/385/06/07/AG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

1438/DF-1/415-233/385/06/07/AG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  2. program pomocowy
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 14.12.2006r.), uzupełnionego pismami z dnia 22.01.2007r. i 19.02.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku– za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.12.2006r. podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie .

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik w okresie od 1 do 30 listopada wykonywał, na podstawie zawartego kontraktu posiadającego formę umowy o dzieło, opracowanie w ramach projektu badawczego UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), dotyczącego rozwoju systemu monitorowania procesu integracji społecznej. Projekt realizowany przez UNDP był finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Do szczegółowych celów projektu należały: stworzenie spójnego systemu monitorowania i ewaluacji polityk integracji społecznej; budowa systemu wskaźników wykluczenia i integracji społecznej na poziomach krajowym i regionalnym; opracowanie Indeksu Integracji Społecznej. Zgodnie z zapisami zawartego kontraktu, zadaniem wnioskodawcy było opracowanie bazy danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz obliczenie (na podstawie przygotowanych danych) wskaźników wykluczenia i integracji społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Za wykonaną pracę wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3000,00zł, które pochodziło bezpośrednio ze środków przekazanych z Komisji Europejskiej.

Według oceny podatnika, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w związku z tym wynagrodzenie uzyskane przez ww. z UNDP jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jako dochód pochodzący ze środków programów ramowych badań Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznegoi stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemuod całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 46 tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy; b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z brzmienia cytowanego powyżej przepisu wynika, że zwolnieniem z opodatkowania objęte są dochody podatników, jeżeli dochody te łącznie spełniają warunki wymienione w lit. a) i b) art. 21 ust. 1 pkt. 46 ww. ustawy, dotyczące pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy przyznanychna podstawach wskazanych w lit. a) tego przepisu, podstawy prawnej uzyskanych dochodów,tj. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną uzyskującą dochód, celu programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – realizował projekt dotyczący rozwoju systemu monitorowania procesu integracji społecznej oraz ewaluacji wpływu polityk integracji społecznej. Projekt finansowanybył ze środków Komisji Europejskiej w ramach Action Programme to Combat Social Exclusion (grant dotyczący Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Methodof Co-ordination) oraz współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazuje, że podatnik był zatrudnionyna podstawie umowy o dzieło przy realizacji programu badawczego, bezpośrednio realizując jego cele. W świetle powołanych powyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego otrzymane przez wnioskodawcę wynagrodzenie, w części, w jakiej zostało sfinansowane bezpośrednioze środków bezzwrotnej pomocy, korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawionystan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wnioskuza prawidłowe. Powyższa interpretacja odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionegoprzez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.