Pomoc bezzwrotna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc bezzwrotna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
24
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - Czy dochody osób fizycznych zatrudnionych do realizacji projektu w części opłacanej z grantu Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę do realizacji prac badawczych finansowanych z dotacji w ramach pomocy bezzwrotnej Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o p.d.o.f. Zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów, Wnioskodawca stosuje zasadę opodatkowania przedmiotowych wynagrodzeń do czasu otrzymania interpretacji czy przedstawione wyżej kryteria są wystarczające do zastosowania takiego zwolnienia. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż dochody osób fizycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu w części opłacanej z grantu Komisji Europejskiej, bezpośrednio realizujących cel programu – które w chwili dokonywania ich wypłaty przez beneficjenta 7 Programu Ramowego były finansowane ze środków unijnych, a nie środków własnych Wnioskodawcy – są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza, co następuje: Niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany przez wnioskodawcę dochód z tytułu wynagrodzenia, na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna – zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) otrzymywany przez wnioskodawcę dochód z tytułu wynagrodzenia, w ramach projektu nr WND-…/09, na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna – zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, otrzymywany dochód z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach projektu nr ..., na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna, zwolniony jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków ramowych badań (...)(...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Zdaniem wnioskodawcy, w opisywanym w niniejszym wniosku stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zachodzą wszelkie niezbędne przesłanki dla spełnienia hipotezy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z Komisji Unii Europejskiej.

Fragment:

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych –nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, (...)

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z Komisji Unii Europejskiej.

Fragment:

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych –nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany przez wnioskodawcę dochód z tytułu wynagrodzenia, na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna – zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) otrzymywany przez wnioskodawcę dochód z tytułu wynagrodzenia, w ramach projektu nr WND-…/09, na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna – zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, otrzymywany dochód z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach projektu nr ..., na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc bezzwrotna, zwolniony jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków ramowych badań (...)(...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Zdaniem wnioskodawcy, w opisywanym w niniejszym wniosku stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zachodzą wszelkie niezbędne przesłanki dla spełnienia hipotezy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymane stypendium pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W puli stypendium nie uwzględniono kosztów związanych ze zwrotem podatku zakładając, że jest to pomoc bezzwrotna wolna od podatku. W przesłanym uzupełnieniu podano, iż stypendium otrzymała Pani w styczniu 2009 r. Zostało ono sfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 oraz z budżetu państwa na 2008 r. Wniosek o stypendium złożyła Pani w czerwcu 2008 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymane przez Panią stypendium pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana pomoc finansowa jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
cze

Istota:

Czy przychody z tytułu wynagrodzenia za osobiście wykonaną pracę na rzecz projektu (udokumentowanej kartą pracy, gdyż przedsiębiorca nie może ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle ww. przepisów otrzymane przez wnioskodawczynię w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu przychody, co do zasady stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Powołany przepis wprowadza przedmiotowo - podmiotowe przesłanki zwolnienia, które muszą być spełnione łącznie.

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego .

Fragment:

(...) wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ww. ustawy). Zatem z możliwości jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać mali podatnicy lub podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej za wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną wypełnione przesłanki określone w art. 22k ust. 11 powołanej ustawy. Definicja zawarta w art. 5a pkt 20 ww. ustawy określa małego podatnika, jako: „podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 46 tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy; b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

2011
1
maj

Istota:

Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę i osobom realizującym zadania na podstawie umów o dzieło, ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2006r. i 2007r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46?

Fragment:

W Państaw przypadku środki finansowe pochodzą ze środków pożyczonych z Budżtu Państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Osoby wskazane w umowie realizujące zadania projektu zostały zatrudnione przez płatnika na podstawie umów o pracę i umów o dzieło.Pomoc, jaką otrzymują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ramach Priorytetu 2 ZPORR obejmuje: szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze, praktyczną naukę zwodu, informację zawodową, pośrednictwo pracy, stypendia dla młodzieży wiejskiej, studentów pochodzących z obszrów zagrożonych marginalizacją, a także świadczenie usług doradczych i szkoleniowych m.in. dla osób zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą, zapewnienie opieki indywidualnego doradcy, a także staże dla najlepszych absolwentów szkół wyższych, kontynuujących (...)