Pomoc | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do stypendiów stażowych wypłacanych studentom.

Fragment:

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Ponadto użyte w powyższym przepisie pojęcie „ z udziałem środków europejskich ” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pt. „ S ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Głównym celem projektu jest zwiększenie przygotowania zawodowego przez 113 studentów/ek studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Informatyka poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych w latach 2018-2019. Dzięki realizacji staży w ramach ww. projektu, 113 uczestniczek i uczestników projektu zwiększy przygotowanie zawodowe w kluczowych obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Staże mają na celu poszerzenie wiedzy studentów/ek, rozwój ich kompetencji zgodnie z programem i efektami kształcenia na kierunku Informatyka oraz zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania jednorazowego świadczenia pieniężnego (pomocy finansowej) otrzymanego z Finlandii

Fragment:

Wnioskodawczyni była długoletnim pracownikiem i otrzymała od Ambasadora Finlandii w Polsce - przełożonego Wnioskodawczyni - obietnicę pomocy finansowej ze strony Państwa Fińskiego. Choroba serca pojawiła się w pracy w wyniku tempa i stresu jakie było udziałem na stanowisku pracy. Pomoc finansową udzieliła Finlandia na wniosek Ambasadora Finlandii w Polsce działając poprzez administrację państwową Finlandii. Świadczenie pieniężne w wysokości 94.063,46 zł Wnioskodawczyni otrzymała z Finlandii jednorazowo z przeznaczeniem na leczenie po zawale serca z przeznaczeniem na leki, rehabilitacja, pobyty w szpitalach, sanatoriach, opieka lekarska - konsultacje, opieka pielęgnacyjna na wypadek pogorszenia stanu zdrowia. Pomoc finansową Wnioskodawczyni otrzymała 2 lata po zakończeniu stosunku pracy z Ambasadą Finlandii w Warszawie, będąc od 2 lat na emeryturze. Pomoc ta ma charakter jednorazowy, niepowtarzalny, nie jest to w rozumieniu przepisów emerytura, która wypłacana jest co miesiąc. Wnioskodawczyni posiada dokumenty potwierdzające przebycie długotrwałej choroby, tj. karta informacyjna ze szpitala, opis zaleceń, opis wizyt lekarskich kontrolnych. Reasumując, jednorazowe świadczenie pieniężne (pomoc finansowa) wypłacone z Finlandii w związku z długotrwałą chorobą korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kwoty określonym w tym przepisie, tj. do kwoty 2.280 zł.

2016
16
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności związanych z usługą pomocy przy pacjencie.

Fragment:

(...) pomoc przy wykonywaniu toalety pacjentów, tj. myciu pacjenta na łóżku (np. myciu głowy, myciu pacjenta gąbką, pomocy przy myciu całego pacjenta leżącego – jeżeli pacjent nie jest w stanie wykonać tej czynności we własnym zakresie) lub pomocy przy kąpieli, a także pomocy przy przebieraniu pacjenta w ramach codziennej toalety; podtrzymywanie pacjenta przy różnych czynnościach; podprowadzenie do łazienki, ale także całkowita pomoc przy wykonaniu toalety codziennej; pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, tj. podawanie pacjentom kaczek, basenów, nocników i ich opróżnianie, zaprowadzenie do toalety; pomoc przy wymianie i opróżnianiu worków z wydzielinami i wydalinami, tj. przede wszystkim pomoc personelowi medycznemu przy dokonaniu czynności związanych z wymianą worka z różnymi wydzielinami oraz opróżnienie go, w szczególności pomoc przy odpowiednim ułożeniu pacjenta podczas wykonywania tych czynności i prześcieleniu pościeli a także jej wymianie w razie potrzeby; jeżeli pacjent będzie leżał długo i sam nie będzie mógł dokonać zmiany pozycji leżącej – do obowiązków personelu będzie należeć również pomoc przy zmianie (...)

2016
16
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności związanych z usługą pomocy przy pacjencie.

Fragment:

(...) pomoc przy wykonywaniu toalety pacjentów, tj. myciu pacjenta na łóżku (np. myciu głowy, myciu pacjenta gąbką, pomocy przy myciu całego pacjenta leżącego – jeżeli pacjent nie jest w stanie wykonać tej czynności we własnym zakresie) lub pomocy przy kąpieli, a także pomocy przy przebieraniu pacjenta w ramach codziennej toalety; podtrzymywanie pacjenta przy różnych czynnościach; podprowadzenie do łazienki, ale także całkowita pomoc przy wykonaniu toalety codziennej; pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, tj. podawanie pacjentom kaczek, basenów, nocników i ich opróżnianie, zaprowadzenie do toalety; pomoc przy wymianie i opróżnianiu worków z wydzielinami i wydalinami, tj. przede wszystkim pomoc personelowi medycznemu przy dokonaniu czynności związanych z wymianą worka z różnymi wydzielinami oraz opróżnienie go, w szczególności pomoc przy odpowiednim ułożeniu pacjenta podczas wykonywania tych czynności i prześcieleniu pościeli a także jej wymianie w razie potrzeby; jeżeli pacjent będzie leżał długo i sam nie będzie mógł dokonać zmiany pozycji leżącej – do obowiązków personelu będzie należeć również pomoc przy zmianie (...)

2016
12
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego wypłaca oprócz świadczeń emerytalno-rentowych, również inne świadczenia, w tym pomoc z tytułu rekonwersji. Obowiązek udzielenia pomocy rekonwersyjnej przez dyrektorów wojskowych biur emerytalnych regulowany jest przepisami zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. nr 141, poz. 892 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134, poz. 784). Pomocą rekonwersyjną objęci zostali - zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - byli żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 119 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy, były żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 119 ust. 1, w okresie dwóch lat od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej może korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. W myśl art. 120 ust. 2 tej ustawy, w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą być pokrywane koszty: przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego albo odbywania praktyk zawodowych; przejazdów z miejsca zamieszkania byłego żołnierza zawodowego do ośrodków szkolenia, w których następuje przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu, albo miejsca odbywania praktyk zawodowych; zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyuczenia do zawodu albo odbywania praktyk zawodowych.

2016
15
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych polegających na przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy

Fragment:

Wskazać należy, iż na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132). W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, rozporządzenie określa: zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy; tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej „ zaświadczeniem ”. Natomiast § 2 ww. rozporządzenia określa, iż zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywa się w ramach szkolenia uwzględniającego specyfikę zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej „ szkoleniem ”, organizowanego przez podmiot wymieniony w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.

2015
3
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z konieczności wnoszenia opłaty, podjęte na trudną sytuację finansową studenta powinien przyjąć charakter pomocy materialnej. W oparciu o przepisy art. 99 ust. 1-3 ustawy o szkolnictwie wyższym, przyznaje się wyraźne uprawnienie do tego, aby władze uczelni w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogły zwolnić studenta z konieczności ponoszenia opłaty za świadczone usługi dydaktyczne. Na mocy tego uprawnienia Senat uczelni wydał 27 maja 2013 r. uchwałę w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne na Uniwersytecie. Na mocy wyżej przywołanej uchwały Wnioskodawca został zwolniony z konieczności wnoszenia opłat za semestr drugi w ramach pomocy materialnej. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że uzyskana pomoc podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota umorzonej opłaty nie powinna być wykazana w PIT-37. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2014
18
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Przepis § 6 ww. rozporządzenia stanowi, iż pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury. W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dziecka pobierającego rentę rodzinną, jak również – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - zapomogi (niedotyczące zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci) z tytułu pogorszenia warunków materialnych lub częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach oraz zakładach rehabilitacyjnych dla osób pobierających wojskowe renty rodzinne po zmarłym emerycie lub renciście - otrzymywane na podstawie wyżej powołanych przepisów korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Natomiast kwoty wypłacone ponad wskazany limit – zarówno z tytułu pomocy pieniężnej jak też zapomogi - podlegają opodatkowaniu i tym samym Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
26
mar

Istota:

Opodatkowanie przychodów.

Fragment:

(...) pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.: bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie, podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej u Urzędzie Marszałkowskim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, którego celem jest: Promocja rozwiązań proekologicznych służących ochronie środowiska naturalnego i rozwój nowej gałęzi własnej działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie w 2013 roku zajęć edukacyjnych w szkołach Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz pokazów dla potencjalnych klientów oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach przy użyciu mobilnego zestawu demonstracyjnego montowanego na posiadanym pojeździe dostawczym.

2013
13
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

Fragment:

Zgodnie z § 44 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić: punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne; apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń (ust. 2). Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy (ust. 3). W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3 (ust. 4). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne (ust. 5).