US.IV-415/4/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek pomniejszenia przysługujących odliczeń od podatku z tytułu wydatków sfinansowanych wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej przeznaczonych na remont i modernizację domu mieszkalnego o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń od zgromadzonych środków z kasy mieszkaniowej?

US.IV-415/4/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. kasa mieszkaniowa
 2. pomniejszenie odliczenia
 3. ulga remontowa
 4. wycofanie oszczędności
 5. zmiana przepisów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 27.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.05.2005 r.) uzupełnionego w dniu 16.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku w zakresie przysługujących ulg mieszkaniowych dotyczących ponoszonych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

W dniu 2.05.2005 r. wpłynął do tut. organu wniosek państwa w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. (...). W dniu 17.05.2005 r. do tut. organu wpłynął uzupełniony wniosek, w którym został przedstawiony stan faktyczny z zapytaniem o możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, jeżeli wydatki te sfinansowane zostały wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po upływie okresu oszczędzania na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Banku P. prowadzącym kasę mieszkaniową w dniu 22.01.2004 r. wycofali państwo swoje oszczędności w kwocie 68.616,31 zł i przeznaczyli je na remont i modernizację budynku mieszkalnego. Państwa zdaniem, na mocy obowiązujących przepisów prawa podatkowego, przysługuje korzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, które sfinansowane zostały wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej bez konieczności pomniejszania o dokonane odliczenia z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym, wyjaśnia:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 ustawy i obniżony zgodnie z art. 27b ustawy o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a przedmiotowe wydatki:

<
 • mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 156, poz. 788), o które zmniejsza się podatek dochodowy - art. 27a ust. 17 ustawy,
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej - art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy,
 • nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu - art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy,
 • dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile przytoczone powyżej warunki zostaną spełnione łącznie, podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń od podatku.

Z przytoczonych wyżej przepisów nie wynika, że podatnicy, którzy ponieśli w latach 2003 - 2005 wydatki na remont i modernizację domu lub lokalu mieszkalnego sfinansowane ze środków z kasy mieszkaniowej są zobowiązani do pomniejszania przysługującego im odliczenia z tego tytułu o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń od zgromadzonych środków w kasie mieszkaniowej. Tak więc przedstawione przez Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:

<
 • dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, który nie uległ zmianie na dzień wydania niniejszego postanowienia,
 • nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy dla wnioskodawcy organ podatkowy oraz organ kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie przez organ odwoławczy w drodze decyzji w trybie art. 14b §5 ordynacji podatkowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.