PP/443/IN/1a/BT/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową.

PP/443/IN/1a/BT/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. metoda kasowa
  2. podatek od towarów i usług
  3. pomniejszenie odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy u małych podatników -> Obowiązek podatkowy u małych podatników

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14a §4.

Pismem z dnia 03.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 26.01.2005r. zwrócił się Pan z zapytaniem w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową. Zdaniem Pana wystarczającą przesłanką odliczenia podatku naliczonego w całości z faktury VAT-MP jest już uregulowanie części należności, choćby w wysokości 1 zł.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowania następujące normy prawa podatkowego: art.21 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Faktury VAT-MP wystawiają mali podatnicy, którzy na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług , wybrali metodę kasową rozliczeń podatku polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, przy czym uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Termin obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyznacza art.86 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże na mocy fakultatywnej delegacji Minister Finansów został uprawniony do określenia innego terminu.
Wykonaniem tej delegacji jest §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04. 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm) zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 27.04.2004r.

Zgodnie z §12 rozporządzenia z dnia 27.04.2004r., w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym :
1)uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust.1 ustawy;
2)uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art.21 ust.1 ustawy;
3)przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.
Przepisu tego nie stosuje się do małych podatników, o których mowa w art. 21 ust.1 i art. 99 ust.3 ustawy.

Reasumując, podatek naliczony z faktury VAT-MP można odliczyć w miesiącu, w którym dokonano całości lub w części zapłaty, a jeżeli zapłata nie nastąpiła - w miesiącu, w którym przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi. Z powyższego wynika, że dokonanie zapłaty w części (wystarczy uregulowanie przysłowiowej złotówki), powoduje możliwość dokonania odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury VAT-MP.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.