PP/443-169-1/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy wystąpi obowiązek zwrotu podatku VAT odliczonego przy zakupie?

PP/443-169-1/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. korekta podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. pomniejszenie odliczenia
  4. rejestracja pojazdu
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupionego samochodu w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe .

UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 września 2005r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik w grudniu 2004 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zakupił środek trwały – samochód ciężarowy marki volvo korzystając z prawa do odliczenia podatku VAT. W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług obowiązujących od 22 sierpnia 2005r. oraz opinii Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów , samochód nie jest zaliczany do samochodów ciężarowych. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii dotyczącej zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupionego samochodu w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy .Podatnik stoi na stanowisku , iż w związku faktem że samochód spełniał w miesiącu odliczenia warunki wymagane prawem obowiązującym w danym czasie może dokonać przerejestrowania ww. samochodu na osobowy bez obowiązku zwrotu podatku VAT.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje .

Z opisanej w piśmie sytuacji wynika, iż transakcja zakupu samochodu nastąpiła w 2004r. tj. przed nowelizacją obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), która w przepisie art. 86 wprowadziła z dniem 22 sierpnia 2005r. nowe zasady odliczeń i zwrotu podatku w przypadku nabycia samochodów . Warunki określone w obowiązujących w 2004 r. przepisach umożliwiały podatnikowi obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem przedmiotowego samochodu. Ponieważ z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż nabycie pojazdu nastąpiło w okolicznościach powiązania tegoż zakupu z jego wykorzystaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to planowane przerejestrowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy (w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej) nie rodzi obowiązku korekty czy zwrotu odliczonego podatku. Żaden z przepisów obecnie obowiązującej ustawy, w tym art. 91 ustawy o VAT, nie przewidują by istniała konieczność korygowania podatku naliczonego w opisanym przypadku. W przedstawionym własnym stanowisku pytający uznał, że na dzień zakupu samochód spełniał wymogi wówczas obowiązującej ustawy dla celów VAT. Podatek należny został obniżony o podatek naliczony przy zakupie pojazdu na mocy wówczas obowiązujących przepisów. Zatem, jeżeli faktura - na podstawie której, podatnik dokonał odliczenia - dokumentowała w danym momencie zakup samochodu ciężarowego, podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W konsekwencji, dokonanie zmian - nawet tych, które powodują przekwalifikowanie rodzaju pojazdu - po zrealizowaniu czynności zakupu i skorzystaniu z przysługującego prawa do odliczenia, nie rodzi obowiązku zwrotu odliczonego podatku .

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić , że stanowisko Podatnika w sprawie obowiązku zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupionego samochodu w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również , iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.