Pomniejszenie odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomniejszenie odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Podatnik w roku 2004 wpisał do ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy, od którego zakupu odliczył podatek VAT, samochód ten był wykorzystywany do działalności gospodarczej. W sierpniu 2006 r. samochód uległ wypadkowi i rzeczoznawca oszacował wstępnie go na 20% wartości auta.
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku sprzedaży uszkodzonego auta należy zwrócić do urzędu skarbowego VAT odliczony w momencie zakupu?
Zdaniem Podatnika skoro przy zakupie auta ciężarowego przysługiwało odliczenie podatku VAT, to sprzedaż tego samochodu (uszkodzonego w wyniku wypadku) nie powoduje obowiązku korekty w podatku naliczonym i zwrotu tego podatku do urzędu skarbowego. Podatnika nie dotyczy zapis art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2006 r., który wpłynął do tut Urzędu w dniu 20.09.2006 r. Uzupełnione pismem z dnia 31.10.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia w sprawie zwrotu odliczonego podatku VAT w momencie sprzedaży samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy remont mieszkania dokonany za środki zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej pozwala na skorzystanie z ulgi remontowej i odliczenie jej od podatku ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 30.01.2006r, uzupełnionego w dniu 15.02.2006 r. Pana M. dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi remontowej z tytułu wydatków sfinansowanych środkami zgromadzonymi w Kasie Mieszkaniowej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z wniosku wynika, że Pan M. oszczędzał na jednym rachunku oszczędnościowo - kredytowym prowadzącym Kasę Mieszkaniową. Po zakończeniu okresu oszczędzania środki wycofane z Kasy Mieszkaniowej przeznaczył na remont lokalu mieszkalnego. Czy remont mieszkania dokonany za środki zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej pozwala na skorzystanie z ulgi remontowej i odliczenie jej od podatku ? Podatnik uważa, że źródło finansowania remontu nie powinno mieć (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabat.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani XX i Pani YYY, reprezentujących ZZZ s. c., przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął w dniu 04.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej korekty podatku naliczonego w 2004 r. w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktur korygujących, dokumentujących rabat, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy wystąpi obowiązek zwrotu podatku VAT odliczonego przy zakupie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupionego samochodu w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 września 2005r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek pomniejszenia przysługujących odliczeń od podatku z tytułu wydatków sfinansowanych wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej przeznaczonych na remont i modernizację domu mieszkalnego o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń od zgromadzonych środków z kasy mieszkaniowej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 27.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.05.2005 r.) uzupełnionego w dniu 16.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku w zakresie przysługujących ulg (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnicy powinni w zeznaniu rocznym za 2002 i 2003r. pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń od podatku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnicy w 2002r. sprzedali mieszkanie, które posiadali przez okres krótszy niż pięć lat. Środki pochodzące ze sprzedaży przeznaczyli w 2002 i 2003r.na budowę domu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2001r. - kwotę przysługujących odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1 lit. a) – f) (tj. między innymi budowę domu) pomniejsza się: o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnicy ponosząc w 2002 i 2003r. wydatki budowlane korzystali z nabytego w 2001r. prawa do „dużej ulgi budowlanej”, a zgodnie ze stanem prawnym wówczas obowiązującym byli zobowiązani do pomniejszenia w zeznaniu rocznym kwoty (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową.

Fragment:

(...) W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14a §4. Pismem z dnia 03.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 26.01.2005r. zwrócił się Pan z zapytaniem w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową. Zdaniem Pana wystarczającą przesłanką (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)?

Fragment:

(...) W dniu 23.12.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku wpłynęło pismo z dnia 20.12.2004 r. pani Maria R. z zapytaniem czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)” oraz z prośbą o interpretację przepisów. Powyższe pismo zostało uzupełnione przez panią R. dnia 30.12.2004 r. Przedstawiając stan faktyczny pani Maria R. podnosi, że w 2001 r. rozpoczęła wraz z mężem budowę domu jednorodzinnego i nabyła w związku z tym uprawnienie do ulgi budowlanej z prawem wykorzystania do końca 2004 r. W 2001, 2002 r. limit odliczeń wykorzystanych na budowę łącznie wyniósł 20.279,64 zł. W 2003 r. kwota faktycznie poniesionych wydatków wyniosła 100.847,20 zł., a kwota przysługującego odliczenia wyniosła 15.630,36 zł. (do wysokości (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r. mającym zastosowanie do odliczeń po 1.01.2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli podatnik w roku podatkowym systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. W oparciu o art. 27a ust. 12 ustawy o (...)

2011
1
sty

Istota:

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zwartego w cenie paliw do napędu ciągników siodłowych.

Fragment:

(...) Zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) -w odpowiedzi na pismo informuje się, iż ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 88 ust.1 pkt 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu tych ciągników. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu ciągników siodłowych oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w cytowanej ustawie. Pojazdy te zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się zasadniczo w grupie ciągników drogowych i są one (...)