Pomniejszenie odliczenia | Interpretacje podatkowe

Pomniejszenie odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomniejszenie odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik w roku 2004 wpisał do ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy, od którego zakupu odliczył podatek VAT, samochód ten był wykorzystywany do działalności gospodarczej. W sierpniu 2006 r. samochód uległ wypadkowi i rzeczoznawca oszacował wstępnie go na 20% wartości auta.
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku sprzedaży uszkodzonego auta należy zwrócić do urzędu skarbowego VAT odliczony w momencie zakupu?
Zdaniem Podatnika skoro przy zakupie auta ciężarowego przysługiwało odliczenie podatku VAT, to sprzedaż tego samochodu (uszkodzonego w wyniku wypadku) nie powoduje obowiązku korekty w podatku naliczonym i zwrotu tego podatku do urzędu skarbowego. Podatnika nie dotyczy zapis art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2006 r., który wpłynął do tut Urzędu w dniu 20.09.2006 r. Uzupełnione pismem z dnia 31.10.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia w sprawie zwrotu odliczonego podatku VAT w momencie sprzedaży samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy remont mieszkania dokonany za środki zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej pozwala na skorzystanie z ulgi remontowej i odliczenie jej od podatku ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 30.01.2006r, uzupełnionego w dniu 15.02.2006 r. Pana M. dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi remontowej z tytułu wydatków sfinansowanych środkami zgromadzonymi w Kasie Mieszkaniowej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z wniosku wynika, że Pan M. oszczędzał na jednym rachunku oszczędnościowo - kredytowym prowadzącym Kasę Mieszkaniową. Po zakończeniu okresu oszczędzania środki wycofane z Kasy Mieszkaniowej przeznaczył na remont lokalu mieszkalnego. Czy remont mieszkania dokonany za środki zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej pozwala na skorzystanie z ulgi remontowej i odliczenie jej od podatku ? Podatnik uważa, że źródło finansowania remontu nie powinno mieć (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabat.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani XX i Pani YYY, reprezentujących ZZZ s. c., przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął w dniu 04.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej korekty podatku naliczonego w 2004 r. w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktur korygujących, dokumentujących rabat, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy wystąpi obowiązek zwrotu podatku VAT odliczonego przy zakupie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupionego samochodu w związku z przerejestrowaniem samochodu z ciężarowego na osobowy - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 września 2005r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy istnieje obowiązek pomniejszenia przysługujących odliczeń od podatku z tytułu wydatków sfinansowanych wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej przeznaczonych na remont i modernizację domu mieszkalnego o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń od zgromadzonych środków z kasy mieszkaniowej?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 27.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.05.2005 r.) uzupełnionego w dniu 16.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku w zakresie przysługujących ulg (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnicy powinni w zeznaniu rocznym za 2002 i 2003r. pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń od podatku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnicy w 2002r. sprzedali mieszkanie, które posiadali przez okres krótszy niż pięć lat. Środki pochodzące ze sprzedaży przeznaczyli w 2002 i 2003r.na budowę domu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2001r. - kwotę przysługujących odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1 lit. a) – f) (tj. między innymi budowę domu) pomniejsza się: o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnicy ponosząc w 2002 i 2003r. wydatki budowlane korzystali z nabytego w 2001r. prawa do „dużej ulgi budowlanej”, a zgodnie ze stanem prawnym wówczas obowiązującym byli zobowiązani do pomniejszenia w zeznaniu rocznym kwoty (...)
2011
1
lut

Istota:
W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową.
Fragment:
(...) W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14a §4. Pismem z dnia 03.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 26.01.2005r. zwrócił się Pan z zapytaniem w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT-MP wystawionej przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową. Zdaniem Pana wystarczającą przesłanką (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)?
Fragment:
(...) W dniu 23.12.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku wpłynęło pismo z dnia 20.12.2004 r. pani Maria R. z zapytaniem czy w rozliczeniu rocznym w PIT/D mamy w części D.2 pomniejszyć przysługujące odliczenie, w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i b ustawy – na podstawie art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy (pomniejszyć o 10 %)” oraz z prośbą o interpretację przepisów. Powyższe pismo zostało uzupełnione przez panią R. dnia 30.12.2004 r. Przedstawiając stan faktyczny pani Maria R. podnosi, że w 2001 r. rozpoczęła wraz z mężem budowę domu jednorodzinnego i nabyła w związku z tym uprawnienie do ulgi budowlanej z prawem wykorzystania do końca 2004 r. W 2001, 2002 r. limit odliczeń wykorzystanych na budowę łącznie wyniósł 20.279,64 zł. W 2003 r. kwota faktycznie poniesionych wydatków wyniosła 100.847,20 zł., a kwota przysługującego odliczenia wyniosła 15.630,36 zł. (do wysokości (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r. mającym zastosowanie do odliczeń po 1.01.2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli podatnik w roku podatkowym systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. W oparciu o art. 27a ust. 12 ustawy o (...)
2011
1
sty

Istota:
Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zwartego w cenie paliw do napędu ciągników siodłowych.
Fragment:
(...) Zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) -w odpowiedzi na pismo informuje się, iż ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 88 ust.1 pkt 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu tych ciągników. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu ciągników siodłowych oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w cytowanej ustawie. Pojazdy te zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się zasadniczo w grupie ciągników drogowych i są one (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.