Pomieszczenie przynależne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomieszczenie przynależne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

1. Czy wysokość podatku należy ustalić w oparciu o zaliczenie Wnioskodawcy do II grupy podatkowej, w związku z tym, że Wnioskodawca jest wobec osoby po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe zstępnym rodzeństwa?
2. Czy Wnioskodawca, zaliczony do II grupy podatkowej, może skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009 roku (data wpływu 28 sierpnia 2009 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia lokalu mieszkalnego w drodze zapisu testamentowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2009 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy opłaty pobierane od użytkowników lokali mieszkalnych za korzystanie z drugiej piwnicy, użytkowanej na podstawie przydziału są przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany dochód zwolniony jest z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przeznaczony zostanie na zasoby mieszkaniowe?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2008 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy odsprzedaż części przynależnego do mieszkania pomieszczenia spowoduje utratę prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W spadku po matce otrzymał Pan mieszkanie (wyrok sądu z dnia 2004 r.). Skorzystał Pan ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, co potwierdzone jest decyzją naczelnika urzędu skarbowego. Powyższe mieszkanie o powierzchni 110,89 m 2 znajduje się na parterze, w domu trzykondygnacyjnym, trzyrodzinnym, a prawo własności domu przysługuje trzem współwłaścicielom. W domu, na drugim piętrze znajduje się pomieszczenie przynależne (strych-suszarnia) o powierzchni 8,9 m 2 , i wysokości 1,9 m. Zamierza Pan odsprzedać część wymienionego pomieszczenia przynależnego, przypadającą na Pana mieszkanie tj. o wielkości ok. 3 m 2 . W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy odsprzedaż części przynależnego do mieszkania pomieszczenia spowoduje utratę prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn, a jeśli tak to w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, odsprzedaż części (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku wynajmu członkom spółdzielni dodatkowych pomieszczeń - piwnic?

Fragment:

(...) następujący stan faktyczny: Spółdzielnia udostępnia członkom dodatkowe pomieszczenia w piwnicach (o powierzchni 2 -11 m2) za odpłatnością – dla potrzeb gospodarstwa domowego, tj. powiększenie powierzchni piwnicy.W „Porozumieniach w sprawie korzystania z dodatkowego pomieszczenia” zawartych z lokatorem w § 1 zapisano: „Spółdzielnia wyraża zgodę na udostępnienie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb gospodarstwa domowego tj. pomieszczenie to może być wykorzystywane jako pomieszczenie przynależne – dodatkowa piwnica”. Lokatorzy rzeczywiście wykorzystują te pomieszczenia zgodnie z zapisem zawartym w porozumieniu. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że usługi świadczone przez Spółdzielnię na rzecz lokatorów w tym zakresie są zwolnione od podatku – podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, załącznik nr 4 – wykaz usług zwolnionych od podatku poz. 4. Wnioskodawca nadmienia, że od chwili (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo traktując te pomieszczenia jako pomocnicze, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, objęte zwolnieniem, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2006r. wpłynął wniosek Podatnika uzupełniony wnioskiem z dnia 19.12.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Członkowie Spółdzielni posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Występują przypadki w których członkowie poza piwnicą użytkują pomieszczenia dodatkowe tz "schowki" za które pobierane są opłaty eksploatacyjne. Postawiono pytanie : Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo traktując te pomieszczenia jako pomocnicze, służące zaspokojeniu potrzeb (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży następujących praw:
- prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego?
- prawa do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego?
- prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ? tekst jednolity ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu 21.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie budowy domów mieszkalnych na sprzedaż. Sprzedając lokale mieszkalne umożliwia ich właścicielom dodatkowo zakup następujących praw: - prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego na działce, której klient jest współwłaścicielem w momencie zakupu mieszkania, - prawa do wyłącznego korzystania z miejsca (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do MSM „X” znajdują się komory zsypowe, które od momentu zasiedlenia nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Są one wynajmowane osobom zamieszkującym najbliżej. Także dodatkowe pomieszczenia piwniczne są wynajmowane na prośbę osób zainteresowanych. W/w pomieszczenia spełniają rolę dodatkowych piwnic. Żadne z pomieszczeń nie służy działalności gospodarczej.Zdaniem Zarządu Spółdzielni zgodnie z Załącznikiem Nr 4 poz. 4 ustawy o podatku od towarów i usług winny być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 17 maja 2005 roku, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy o VAT zwalnia się od podatku czynności wykonane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1,2,4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 116/, dalej zwaną „ustawą o spółdzielniach”. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń przynaleznych (komórek) pobieranych od członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych oraz członków posiadających odrębną własność lokali, a także byłych członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokali.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 26 kwietnia 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29 kwietnia 2005 r., uzupełnione 10 maja 2005 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń przynaleznych (komórek), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Spółdzielnia zarządza budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się m. in. lokale przynależne takie jak komórki. Zdaniem Strony opłaty eksploatacyjne pobierane za korzystanie z komórek od członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik w roku 2001 wniósł wkład do spółdzielni na budowę mieszkania, a w roku 2002 podpisał aneks do umowy zasadniczej, w którym spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania na rzecz członka, mieszkania wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym tj. poddaszem. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy może skorzystać z ulgi z tytułu wniesionego do spółdzielni wkładu na pomieszczenie przynależne tj. poddasze.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki (...)