Pomieszczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomieszczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
mar

Istota:

W zakresie uznania przychodu ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego (pomieszczenia gospodarczego) jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi)

Fragment:

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. przez „ zasoby mieszkaniowe ”, należy rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności : dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła. kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strych, piwnice, komórki, garaże, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj: budynki /pomieszczenia / administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty /zakłady/ konserwacyjno-remontowe, urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne /studnie itp./ budowle komunikacyjne, jak : drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia Związane z wyżej wymienionymi budowlami /pomieszczeniami/, obiektami i urządzeniami opłaty / czynsze/ oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2016
21
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku najmu pomieszczeń gospodarczych.

Fragment:

U. z 2015 r. poz. 1422) lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Natomiast zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część „ mieszkaniowa ” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). W świetle powyższych przepisów, zdaniem Gminy, dodatkowe pomieszczenia, np. pomieszczenia wózkowni, piwnic, które mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być więc traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu. Mając zatem na uwadze, iż pomieszczenia gospodarcze opisane w stanie faktycznym służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w ocenie Gminy stwierdzić należy, iż ich najem korzysta/będzie korzystał ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

2015
25
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pomieszczenie na węzeł cieplny.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wspólnota wydzierżawiła pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Wspólnoty, w części wspólnej nieruchomości. W pomieszczeniu tym zlokalizowane są urządzenia części technologicznej tego węzła. Elektrociepłownia za pośrednictwem tego węzła dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych, w tym do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej wydzierżawiającej to pomieszczenie. Przychód z najmu stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychód z nieruchomości wspólnej, który Wspólnota na mocy uchwały będzie chciała przeznaczyć na fundusz remontowy. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny należy zauważyć, że dla oceny prawnej przysporzenia z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenie ma cel jego wykorzystywania. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł cieplny dostarczający energię cieplną do budynków mieszkalnych, w tym do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej wydzierżawiającej to pomieszczenie, służy prawidłowej gospodarce zasobami mieszkaniowymi Wspólnoty – zatem mieści się w pojęciu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tego budynku. Podsumowując, przychód z najmu pomieszczenia wspólnego dla Sp. z o.o. na węzeł grupowy stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychód pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

2014
25
lut

Istota:

Usługi najmu pomieszczeń gospodarczych i komórek.

Fragment:

Zgodnie z nim samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej „ pomieszczeniami przynależnymi ”. Ponadto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np komórki, czy pomieszczenia wózkowni, piwnic, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

2013
7
lis

Istota:

Usługa wynajmowania dodatkowych pomieszczeń piwnicznych na tzw. drugie piwnice służące najemcom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „ pomieszczeniami przynależnymi ”. Ponadto, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np. piwnice, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie umów najmu udostępnia dodatkowe pomieszczenia piwniczne w budynkach mieszkalnych z zamiarem wykorzystania ich na tzw. drugie piwnice.

2013
16
paź

Istota:

Czy Spółka od wynajmu pomieszczeń gospodarczych (murowanych i drewnianych), komórek gospodarczych, wózkowni, piwnic i dzierżawy gruntów pod pomieszczenia gospodarcze prawidłowo korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Ponadto ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej „ pomieszczeniami przynależnymi ”. Jednocześnie Minister Infrastruktury w § 3 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) określił, że lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np pomieszczenia wózkowni, piwnic, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

2013
26
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pomieszczenia wyposażonego w urządzenia rozdzielcze energii cieplnej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w budynku mieszkalnym Wspólnoty znajduje się pomieszczenie wyposażone w urządzenia rozdzielni energii cieplnej, które jest wynajmowane dla Spółki. Z tego pomieszczenia przesyłana jest energia cieplna do lokatorów trzech wspólnot mieszkaniowych (w tym Wnioskodawcy). Wspólnota Mieszkaniowa nie jest płatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Uzyskany z ww. tytułu przychód (winno być dochód) przeznacza się na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że energia cieplna przesyłana dla Wnioskodawcy jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych należących do Wnioskodawcy. Pomieszczenie wyposażone w urządzenia rozdzielcze energii cieplnej objęte jest zatem zakresem pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” tym samym kwota uzyskana z tytułu najmu ww. pomieszczenia stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updop. Dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania określone zgodnie z art. 15 ust. 1 updop w związku z art. 16 ust. 1 updop) uzyskany z tego tytułu, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

2013
12
cze

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania usług najmu pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w częściach wspólnych budynku (np. pralnie, suszarnie, pomieszczenia po likwidacji zsypów, zabudowane części korytarzy, wózkarnie)

Fragment:

Nr 75, poz. 690 ze zm.), lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia, pomieszczeniem gospodarczym jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Zaś pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku (§ 3 pkt 12 cyt. rozporządzenia). Ponadto, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np. zabudowane części korytarzy, pomieszczenia wózkowni, piwnice, pralnie, suszarnie, które co do zasady, mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

2012
25
wrz

Istota:

Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu pomieszczenia na stacje transformatorową przedsiębiorstwu energetycznemu jest zwolniony z podatku od osób prawnych ?

Fragment:

Pomieszczenie w którym znajduje się stacja transformatorowa, będąca własnością zakładu energetycznego wnoszącego na rzecz Wspólnoty miesięczną opłatę z tytułu umowy najmu, ma wyłącznie charakter pomieszczenia technicznego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu pomieszczenia na stacje transformatorową przedsiębiorstwu energetycznemu jest zwolniony z podatku od osób prawnych ... Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) stwierdzono, iż wolne od podatku są (...) dochody (...) wspólnot mieszkaniowych (...) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 22 grudnia 2008r. znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 zaliczyło do „ zasobów mieszkaniowych ” pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych. Pomieszczenie stacji transformatorowej jest pomieszczeniem związanym z bezawaryjnym funkcjonowaniem budynku mieszkalnego i w związku z tym należy je uznać za składnik zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej.

2012
12
maj

Istota:

Czy dochód Wspólnoty, uzyskany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, który jest następnie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego osób prawnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Przez pojęcie „ zasoby mieszkaniowe ” należy rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe, urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia). Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (zaliczki) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.