Polskie Koleje Państwowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Polskie Koleje Państwowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

1. Czy przeniesienie aktem notarialnym wartości lokali na rzecz najemców mieszkań zakładowych celem pokrycia ich wartością wkładów mieszkaniowych stanowi dochód i podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeżeli przeniesienie to stanowi dochód do opodatkowania to na kim ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT (XXX czy Spółdzielnia)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 15 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2010 r. (data wpływu za pośrednictwem: faksu 5 lutego 2010 r., urzędu pocztowego 9 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST (za okresy miesięczne), w wypadku, gdy nie występuje za dany okres obowiązek zapłaty podatku CIT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008r.(data wpływu 21.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST, w wypadku, gdy nie występuje obowiązek zapłaty podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka może powyższe prace zakwalifikować jako koszty remontu i w wysokości poniesionych nakładów zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania faktur? Czy też powyższe nakłady Spółka powinna odnieść w ciężar zadania inwestycyjnego i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków dotyczących remontu dzierżawionego obiektu do kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. w Z otrzymała w 2001 r. zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” - majątek (środki trwałe) z prawem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 8). Ponadto Spółka korzysta ze środków trwałych, stanowiących własność P S.A., przekazanych jej do odpłatnego korzystania na podstawie odrębnej umowy. Środki trwałe są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością przewozową. W ramach realizowanej w 2007 r. umowy Spółka dokonała termorenowacji dzierżawionego obiektu. Przeprowadzone prace (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w związku ze wspomnianą nowelizacją ustawy o PKP, w konsekwencji której uchylono przepis art. 17 ust. 9 dotyczący zaliczenia należności z tytułu umowy do przychodu dla celów rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych, wymagalny czynsz ależny Podatnikowi na podstawie umowy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u Podatnika ?2. W jakiej wysokości powinien zostać rozpoznany koszt uzyskania przychodu z tytułu aportu:a) czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na 1 pytanie, kosztem uzyskania przychodu Podatnika z tytułu wniesienia przedmiotu umowy aportem jest wartość początkowa netto składników majątkowych u Podatnika na dzień 30.09.2001r.,? b) czy, w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, tzn. jeżeli czynsz z tytułu umowy nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, oraz zgodnie z zasadą praw nabytych, koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu przez Podatnika powinien być pomniejszony o wartość nieopodatkowanego czynszu z tytułu umowy.

Fragment:

(...) były wymagalne, byłoby niedopuszczalne z uwagi na zasadę ochrony praw nabytych, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz wymagałoby zamieszczenia w ustawie z 28.03.2003r. odpowiedniej regulacji przejściowej w zakresie korzystania ze zwolnienia czynszu należnego Spółki z opodatkowania. Wobec braku przepisów przejściowych odnoszących się do danej kwestii, należy uznać, że zmiana art. 17 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” pozostaje bez wpływu na uprawnienia Spółki wynikające z 17 ust. 9 i ust. 10 w/w ustawy w jej pierwotnym brzmieniu. W takiej sytuacji należy zastosować wprost zasadę ochrony praw nabytych. Jednocześnie należy stwierdzić, że stanowisko Spółki o całkowitym zwolnieniu czynszu z opodatkowania jest nieprawidłowe. Przepisy w/w ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy, wyłączały z opodatkowania w/w należności tylko w okresie, kiedy (...)