IPPP3/443-204/13-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Produkowane przez Spółkę wyroby: C. i N. (kreda mielona pastewna) oraz Wapniak (kreda mielona nawozowa), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 08.11.30.0, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2013 r. (data wpływu 15.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki podatku dla sprzedawanych produktów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki podatku dla sprzedawanych produktów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka produkuje naturalny związek wapniowy dla drobiu i zwierząt pod nazwą handlową C.. Jest to kreda pastewna mielona i służy jako dodatek do pasz sypkich i granulowanych dla drobiu. Do produkcji ww. produktu Spółka stosuje kruszywo frakcji od 0 do 6 mm z kamienia wapniowego dewońskiego występującego w okolicach K. Kruszywo zawiera do 99% węglanu wapnia CaO3, w tym do 39% czystego wapnia Ca. Kruszywo po zmieleniu, wysuszeniu, przesianiu (odseparowaniu na frakcje) jest konfekcjonowane w worki 30 kg i Big Bag 1 t, a następnie sprzedawane.

Poprzednie PKWiU dla wyrobu to 14.12.20-10.22, potwierdzone pismami z Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Obecne PKWiU to 08.11.30.0 - według powiązań PKWiU 2004 r. - PKWiU 2008 r.

Produkt ten spełnia wymagania stawiane dla kredy pastewnej mielonej wg polskiej normy PN-R-64802. W związku z powyższym, oraz faktem, iż kreda pastewna mielona do pasz objęta jest stawką VAT 8%, Spółka prosi o potwierdzenie, czy stosuje prawidłową stawkę VAT. Spółka dołącza pismo o prawidłowym stosowaniu numeru PKWiU z Urzędu Statystycznego w Łodzi. Spółka nadmienia, iż pozostali producenci żwirków wapniowych dla drobiu stosują również takie same PKWiU.

Następnym produktem Spółki jest kreda pastewna dla wszystkich grup zwierząt o nazwie handlowej N.. Jest to mielona kreda pastewna i służy jako dodatek do pasz sypkich i granulowanych. Do produkcji Spółka stosuje kredę piszącą z najmłodszych pokładów wapieni w Polsce. Kreda zawiera 95% węglanu wapnia, w tym 35% czystego składnika wapnia Ca. Kreda jest mielona i poddana procesowi odseparowania krzemienia, a następnie wysuszona na suszarni obrotowej. Produktem końcowym jest drobna granulka, która jest pakowana w worki 30kg i sprzedawana. W takiej postaci kreda pastewna jest nie pyląca, co ułatwia transport, jak i dawkowanie jej jako dodatek do pasz, nie zapychając linii do produkcji pasz.

N produkowany jest przez Spółkę od 2001 r., obłożony stawką VAT 3%, 7%, 8%. Poprzednie PKWiU to 14.12.20-10.22, a obecne PKWiU to 08.11.30.0 według powiązań PKWiU 2004 r. – 2008 r., objęte 8% VAT. Spółka prosi o potwierdzenie, czy stosuje prawidłową stawkę VAT. Dołącza pismo o prawidłowym stosowaniu numeru PKWiU z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Na tej samej zasadzie Spółka produkuje nawóz wapniowy Wapniak , który jest również produkowany z kredy piszącej o zawartości 95% CaO3, w tym 50% tlenku wapnia CaO. Jest to kreda mielona nawozowa, jej proces mielenia, odseparowania krzemienia i suszenia odbywa się na tej samej linii produkcyjnej.

Nawóz wapniowy jest to produkt ekologiczny potwierdzony opinią IUNG. Wapniak produkowany jest przez Spółkę od 2004 r. i był objęty stawką VAT 3%, 7%. Poprzednie PKWiU to 14.12.20-10.23, a obecne - 08.11.30.0 według powiązań pkwiu 2004 r. – 2008 r., o stawce 8% VAT. Spółka prosi o potwierdzenie, czy stosuje prawidłową stawkę VAT i dołącza pismo o prawidłowym stosowaniu numeru PKWiU z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka stosuje prawidłową stawkę VAT dla produktów o nazwach handlowych: Wapniak , N., C., którym Urząd Statystyczny w Łodzi przypisał kolejno numery PKWiU: PKWiU 08.11.30.0, PKWiU 08.11.30.0, PKWiU 08.11.30.0 ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wszystkie wymienione we wniosku produkty (G), z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne mogą być sprzedawane wyłącznie dla sektora rolniczego. Decydującym elementem dla ustalenia PKWiU dla produktów Spółki byli finalni odbiorcy (sektor rolniczy) oraz właściwości fizyko-chemiczne, które nie ulegają zmianie w procesie produkcji. Nazwa produktów służy tylko celom marketingowym, jak: C. żwirek wapniowy dla drobiu (kreda pastewna mielona), N. kreda pastewna (mielona kreda pastewna), Wapniak nawóz wapniowy (kreda mielona nawozowa).

W związku z powyższym, produkty Spółki są objęte 8% stawką VAT i są produkowane z kredy.

Najważniejszym procesem technologicznym jest ich mielenie i suszenie, bez których nie powstały by wyroby Spółki. Podczas produkcji Spółka nie zmienia właściwości fizyko-chemicznych produktu wejściowego (początkowego).

Do wniosku Spółka dołącza pisma z Urzędu Statystycznego orzekające prawidłowość stosowania przez Spółkę numeru PKWiU oraz pismo z Urzędu Statystycznego dla firmy O Sp. z o.o. orzekające o prawidłowości stosowanej stawki VAT (8%) dla granulowanej kredy nawozowej o nazwie handlowej G , która jest tym samym produktem, co Wapniak i N.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 wymieniono „kredę i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie: 1) kreda mielona, pastewna, 2) kreda mielona nawozowa, 3) mączka dolomitowa”, o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0.

Należy zauważyć, iż zgodnie art. 2 pkt 30 ustawy – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka produkuje następujące wyroby:

  • naturalny związek wapniowy dla drobiu i zwierząt pod nazwą handlową C.; jest to kreda pastewna mielona i służy jako dodatek do pasz sypkich i granulowanych dla drobiu;
  • kreda pastewna dla wszystkich grup zwierząt o nazwie handlowej N.; jest to mielona kreda pastewna i służy jako dodatek do pasz sypkich i granulowanych;
  • nawóz wapniowy Wapniak ; jest to kreda mielona nawozowa.

Spółka klasyfikuje wszystkie wyżej wymienione produkty według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż produkowane przez Spółkę wyroby: C. i N. (kreda mielona pastewna) oraz Wapniak (kreda mielona nawozowa), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 08.11.30.0, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów należy do producenta (sprzedawcy). Kwestie dotyczące klasyfikowania produktów wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.