IBPP2/443-11/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie stawki podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wkładek x

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2014r.), uzupełnionym pismem z 31 marca 2014 r. (data wpływu 2 kwietnia 2012 r.) i z dnia 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wkładek x – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wkładek x.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 marca 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 marca 2014 r. znak: IBPP2/443-11/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Sp. z o.o. jako dystrybutor niemieckiej firmy w Polsce wprowadziła do obrotu na rynku polskim produkt nazwany przez wytwórcę „indywidualna wkładka z płytką węglową” o nazwie handlowej x.

X są to wkładki ortopedyczne wprowadzone do obrotu na terenie UE przez ich wytwórcę.

Wkładki ortopedyczne i nie są wyrobami medycznymi zgodnie z definicją wyrobu medycznego ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004.

Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaje wkładki x na terenie RP po stawce vat 8 %.

Pismem z 31 marca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

1.W odniesieniu do symbolu PKWiU, Wnioskodawca informuje, że dysponuje pismem wystosowanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdzającym że „X - wkładki ortopedyczne z włóknem węglowym” mieszczą się w grupowaniach:

 • robione na miarę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników - PKWiU 32.50.22.0 - „Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • produkowane seryjnie - PKWiU 15.20.40.0 – „Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części”.

Wnioskodawca uważa że przy sprzedaży ww. wkładek należy zastosować PKWiU 32.50.22.0, ponieważ wkładki x po wyciągnięciu z pudełka nie są gotowe do bezpośredniego użycia ale konieczne jest ich przystosowanie do indywidualnej stopy pacjenta, poprzez przycięcie ich na długość i szerokość oraz poprzez uformowanie podstawy wkładki poprzez umieszczenie na spodzie wkładki trzpieni dopasowujących kształt wkładki do kształtu stopy lub powodujących ich korekcję.

2.W odniesieniu do zapytania w kwestii klasyfikacji wkładki x jako wyrobu medycznego Wnioskodawca informuje, że indywidualna wkładka w płytką węglową nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

Pismem z 14 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

Wnioskodawca dokonując zakupu indywidualnych wkładek x zakupuje opakowanie zawierające dwie części składowe produktu tzn. bazę wkładki oraz trzpienie. Następnie Wnioskodawca dokonuje odsprzedaży ww. wkładki technikom ortopedom oraz rehabilitantom, którzy dokonują indywidualnego dopasowania wkładki do stopy pacjenta tzn. docinają bazę wkładki do wielkości stopy pacjenta oraz regulują wysokość trzpieni w zależności od schorzenia stopy pacjenta. Indywidualne wkładki x mają zastosowanie ortopedyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając i nabywając produkt wkładki x sp. z o.o. może go nabywać i sprzedawać po stawce VAT 8 % powołując się na załącznik 3 pozycja 101 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zasadne jest że produkt wkładki x powinny być nabywane i sprzedawane po stawce VAT 8%.

Wkładki i posiadają dwa numery PKWiU nadane im przez Urząd Statystyczny w Łodzi ponieważ ich opis i zastosowanie mieści się w dwóch grupowaniach. Znak sprawy:... . Klasyfikacja PKWiU z roku 2008.

Pierwszy numer PKWiU klasyfikuje x do grupy wkładek robionych na miarę z uwzględnieniem indywiudalnych potrzeb użytkowników i jest to numer 32.50.22.0. Zgodnie z kluczem przejścia PKWiU 2004 na PKWiU 2008, numer 32.50.22.0. W PKWiU 2004 odpowiadał numerowi 33.10.17-39.50 - obuwie i wkładki ortopedyczne wykonywane na miarę.

Drugi numer PKWiU klasyfikuje x do grupy wkładek produkowanych seryjnie i jest to numer 15.20.40.0. Numer PKWiU 32.50.22.0 odpowiada stawce VAT 8 % w załączniku 3 pozycja 101 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Wnioskodawca dokonując zakupu indywidualnych wkładek x zakupuje opakowanie zawierające dwie części składowe produktu tzn. bazę wkładki oraz trzpienie. Następnie Wnioskodawca dokonuje odsprzedaży ww. wkładki technikom ortopedom oraz rehabilitantom, którzy dokonują indywidualnego dopasowania wkładki do stopy pacjenta tzn. docinają bazę wkładki do wielkości stopy pacjenta oraz regulują wysokość trzpieni w zależności od schorzenia stopy pacjenta. Indywidualne wkładki x mają zastosowanie ortopedyczne.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonuje nabycia wkładek wykonywanych na miarę ponieważ sprzedawane są one przez wytwórcę jako „indywiudualne wkładki z płytką węglową” co oznacza że nie są to wkładki gotowe do zastosowania po wyciągnięciu ich z pudełka ale wymagają dalszej obróbki aby mogły spełniać swoje właściwości lecznicze. Zatem nie są one wkładkami produkowanymi seryjnie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż indywidualnych wkładek ortopedycznych x po stawce 8% jest zgodna z prawem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Należy wskazać, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, dostawca bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przepis ust. 1, na podstawie ust. 2 powołanego artykułu stosuje się pod warunkiem, że:

1.nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

-z zastrzeżeniem art. 10;

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 101 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, wymieniono sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu ex 32.50.22.0 – „Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako dystrybutor niemieckiej firmy wprowadził do obrotu na rynku polskim produkt nazwany przez wytwórcę „indywidualna wkładka z płytką węglową” o nazwie handlowej x.

Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaje wkładki x na terenie RP. Wnioskodawca informuje, że dysponuje pismem wystosowanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdzającym, że „x - wkładki ortopedyczne z włóknem węglowym” mieszczą się w grupowaniach :

 • robione na miarę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników - PKWiU 32.50.22.0 - „Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • produkowane seryjnie - PKWiU 15.20.40.0 – „Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części”.

Wnioskodawca dokonując zakupu indywidualnych wkładek igli zakupuje opakowanie zawierające dwie części składowe produktu tzn. bazę wkładki oraz trzpienie. Wkładki po wyciągnięciu z pudełka nie są gotowe do bezpośredniego użycia, ale jest konieczne ich przystosowanie do indywidualnej stopy pacjenta, poprzez ich przycięcie na długość i szerokość oraz poprzez uformowanie wkładki. Następnie Wnioskodawca dokonuje odsprzedaży ww. wkładki technikom ortopedom oraz rehabilitantom którzy dokonują indywidualnego dopasowania wkładki do stopy pacjenta tzn. docinają bazę wkładki do wielkości stopy pacjenta oraz regulują wysokość trzpieni w zależności od schorzenia stopy pacjenta. Indywidualne wkładki x mają zastosowanie ortopedyczne.

Zatem z okoliczności sprawy wynika, że wkładki, które Wnioskodawca nabywa i następnie sprzedaje, są wkładkami produkowanymi seryjnie a nie wkładkami robionymi na miarę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników. Powyższe wynika wprost z opisu sprawy a mianowicie, że nabywane i sprzedawane wkładki nie są gotowe do bezpośredniego użycia przez nabywcę, ale konieczne jest ich przystosowanie do indywidualnej stopy pacjenta, poprzez ich przycięcie na długość oraz ich uformowanie podstawy wkładki poprzez umieszczenie wkładki trzpieni dopasowujących kształt wkładki do stopy lub powodujących ich korekcję. Indywidualnego dopasowania wkładki do stopy pacjenta dokonują podmioty, którym Wnioskodawca sprzedaje wkładki tj. ortopedzi oraz rehabilitanci. W konsekwencji należy przyjąć, że nabywane a następnie odsprzedawane przez Wnioskodawcę wkładki stanowią wkładki produkowane seryjnie do grupowania PKWiU 15.20.40.0 „Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części”.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, że wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa na terytorium kraju wkładek „x – wkładek ortopedycznych z włóknem weglowym” podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 1, w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.