Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) | Interpretacje podatkowe

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Mechanizm odwrotnego obciążenia dla dostawy wagi samochodowej.
Fragment:
Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie, przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia. Podsumowując przywołane wyżej regulacje Wnioskodawca stwierdza, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. W sytuacji, w której nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia, Wnioskodawca wystawi fakturę stosując odpowiednią stawkę podatku VAT. Z uwagi na co, w sytuacji, w której w związku z podzleceniem wykonania fundamentu czy przepustów teletechnicznych Spółka otrzyma fakturę VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT w niej wykazanego. Polskie przepisy podatkowe, podobnie jak przepisy dyrektywy unijnej, zawierają podstawowy warunek prawa do odliczenia podatku naliczonego, jakim jest związek podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną.
2017
13
wrz

Istota:
Określenie stawki podatku dla dostawy brykietu opałowego.
Fragment:
Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 53 zostały wymienione - „ Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana ” - PKWiU ex 16.29.25.0. W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro przedmiotem dostawy jest brykiet opałowy, to o ile jest brykietem ze słomy i faktycznie (...)
2016
3
kwi

Istota:
Stawka podatku dla produktów waflowych o zawartości wody przekraczającej 10% masy
Fragment:
Wobec powyższego, Produkt spełnia zawężające warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w kolumnie „ Nazwa towaru ” w pozycji 34 załącznika nr 3 do ustawy VAT oraz - w rezultacie - jego dostawa powinna być opodatkowana na terytorium Polski obniżoną stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy (obecnie 8%). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy). Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
2015
3
lis

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wkładek x
Fragment:
GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, dostawca bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ust. 1, na podstawie ust. 2 powołanego artykułu stosuje się pod warunkiem, że: 1.nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a -z zastrzeżeniem art. 10; Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2014
23
maj

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usług odbioru i zagospodarowania odpadów sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 38.21.2
Fragment:
Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2014
13
maj

Istota:
Produkowane przez Spółkę wyroby: C. i N. (kreda mielona pastewna) oraz Wapniak (kreda mielona nawozowa), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 08.11.30.0, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Do wniosku Spółka dołącza pisma z Urzędu Statystycznego orzekające prawidłowość stosowania przez Spółkę numeru PKWiU oraz pismo z Urzędu Statystycznego dla firmy O Sp. z o.o. orzekające o prawidłowości stosowanej stawki VAT (8%) dla granulowanej kredy nawozowej o nazwie handlowej G , która jest tym samym produktem, co Wapniak i N. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.
2014
12
lut

Istota:
Organ podatkowy stoi na stanowisku, że sprzedaż świeżego soku z pomarańczy wyciskanego przez maszynę vedningową, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.32.12.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy.
Fragment:
Należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.
2014
26
sty

Istota:
Czy Ośrodek Sportu i Rekreacji powinien opodatkować siłownię stawką 23% czy 8 %?
Fragment:
Usługa ta opodatkowana jest stawką 23% i sprzedawana jest w formie jednorazowego biletu. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada wykwalifikowanego trenera, co oznacza, że nie zapewnia opiekuna podczas ćwiczeń. Klienci w ramach wykupionego biletu korzystają sami z wybranego sprzętu, oraz sami dobierają ćwiczenia dostosowane do swojej kondycji fizycznej. Usługi korzystania z siłowni sklasyfikowane są pod numerem PKWiU 93.13.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Mając na uwadze powołane przepisy oraz fakt, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.13.10.0 jako „ Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ”, nie podlegają opodatkowaniu stawką 8% podatku, zgodnie z poz. 179 załącznika nr 3 ustawy, bowiem w pozycji tej nie zostały wymienione m.in. usługi o symbolu PKWiU 93.13.10.0, czyli usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. A zatem, w przedmiotowej sprawie, przepis ten nie ma zastosowania. Natomiast, w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy „ Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu ” bez względu na PKWiU ustawodawca nie określił form, ani kategorii „ wstępu ”, które objął 8% stawką podatku.
2013
10
lip

Istota:
Czy w opisanej sytuacji faktycznej i prawnej Spółka może stosować obniżoną 8% stawkę VAT do dostawy towarów z grupowania PKWiU 10.71.12 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże PKWiU z 2008 r. lub 1905 90 60 nomenklatury scalonej wtedy, gdy data ich minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 14 lub 45 dni?
Fragment:
Nie może również różnicować pozycji podatkowej produktów należących do danego grupowania nomenklatury scalonej wprowadzonego do systemu stawek obniżonych. Produkty objęte wnioskiem znajdują się w kodzie 1905 90 60 nomenklatury scalonej. W kodzie tym klasyfikowane są „ wszystkie delikatne wyroby piekarnicze nieobjęte poprzednimi podpozycjami, na przykład ciasteczka, paszteciki i bezy ”. System nomenklatury scalonej nie różnicuje klasyfikacji tych produktów w zależności od ich „ świeżości ”. Wszystkie towary posiadające wskazaną specyfikację produktową mieszczą się w tym kodzie bez względu na ich termin minimalnej trwałości lub przydatności do spożycia. Również PKWiU z 2008 r. nie różnicuje sytuacji klasyfikacyjnej towarów z kodu 10.71.12 ze względu na ich datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Dlatego towary z tego kodu i jego odpowiednika w ramach PKWiU - kodu 10.71.12, korzystają ze stawki obniżonej również po przekroczeniu powyższych terminów. Jedynym warunkiem zastosowania do ich dostawy obniżonej stawki VAT jest ich przynależność do kodu 1905 90 60 nomenklatury scalonej lub kodu 10.71.12 PKWiU z 2008 r. ujętych w pozycji 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. 3. Do analogicznego wniosku prowadzi analiza skutków dla systemu VAT, wynikających z wprowadzenia powyższych ograniczeń w stosowaniu stawki obniżonej dla produktów objętych kodem 10.71.12 PKWiU z 2008 r.
2013
3
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku usług związanych ze sportem świadczonych przed dniem 01.01.2011 r.
Fragment:
W opisie stanu faktycznego Związek wskazał, że w świetle przepisów obowiązujących do końca 2010 r., świadczył następujące usługi: organizacja turniejów w piłce nożnej, udział reprezentacji Polski w zawodach piłkarskich, przyznawanie szeregu licencji w celu zapewnienia udziału profesjonalistów w rozgrywkach piłki nożnej, przeprowadzanie egzaminów menedżerskich, organizacja obozów sportowych (piłkarskich) dla młodzieży, czynności wykonywane na rzecz klubów piłkarskich w ramach ogólnokrajowego systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych. Zdaniem X., wskazane czynności mają niewątpliwy związek ze sportem. Usługi te mają bowiem na celu bądź prawidłową organizację i prowadzenie rozgrywek pliki nożnej (jak np. organizacja turniejów, zapewnienie uczestnictwa polskich reprezentacji w zawodach, przyznawanie licencji, przeprowadzanie egzaminów menedżerskich oraz świadczenia na rzecz klubów piłkarskich), co stanowi cel utworzenia polskiego związku sportowego w świetle regulacji ustawy o sporcie oraz wypełnia cele statutowe X., bądź też podnoszenie umiejętności sportowych i rozwój zainteresowania sportem piłki nożnej poprzez organizację obozów sportowych dla młodzieży. Ponadto, jak wynika z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2011 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej powinny być identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.
2013
16
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.