ITPP1/443-971/11/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawki podatku dla robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2011 r. (data wpływu 8 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 5 października 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 5 października 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wykona inwestycję, której przedmiotem jest przebudowa i aranżacja wewnątrz plebanii. Inwestorem jest prowincja zakonna.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

 • przebudowa wewnętrzna układu funkcjonalno-konstrukcyjnego w zabytkowym budynku starej plebani, w tym:
 • wyburzenia starych zniszczonych stropów i ścian wewnętrznych i zastąpienie ich nowymi przystosowanymi do nowego układu funkcjonalnego;
 • remont więźby dachowej i połaci dachu;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • remont istniejących, zabytkowych elewacji frontowych;
 • połączenie funkcjonalne budynku starej plebani i nowego klasztoru na wszystkich poziomach;
 • połączenie połaci dachowych: starej plebani i przyległego budynku klasztoru;
 • roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, c.o. i c.w., instalacje elektryczne).

W nowym budynku klasztornym projekt zakłada wykonanie wybudowania nowej klatki schodowej obsługującej budynek starej plebani i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pismem z dnia 22 lipca 2009 r. wydał wytyczne konserwatorskie do remontu i przebudowy budynku plebani wpisanego 14 kwietnia 1997 r. do rejestru zabytków województwa, które obejmą:

 1. elementy konstrukcyjne, takie jak więźba dachowa, stropy, częściowo ściany wewnętrzne, które uległy silnej destrukcji, dlatego dopuszcza się wymianę zgodnie ze sztuką budowlaną,
 2. w razie konieczności wymianę poszycia dachu, dopuszcza się wymianę na dachówkę ceramiczną, tzw. esówkę,
 3. wymianę stolarki okiennej na nową z zachowaniem podziałów charakterystycznych dla drugiej połowy XIX wieku,
 4. we wnętrzu zachowanie części posadzki, drzwi wejściowych oraz drzwi ażurowych, a także drzwi pełnych ramowych pochodzących z okresu budowy obiektu.
 5. oczyszczanie elewacji z wtórnych nawarstwień malarskich i naprawę ścian.

Wobec powyższego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projekt budowlany zakłada wykonanie:

 • robót konserwatorskich i restauratorskich:
 1. remont więźby dachowej i połaci dachu na budynku plebanii,
 2. remont istniejących zabytkowych elewacji frontowych budynku plebanii,
 3. rekonstrukcja, odrestaurowanie istniejącej stolarki otworowej,

Zakres prac konserwacyjnych i renowacyjnych wymienionych w pkt 1 - 3 w pełni odpowiada usługom ochrony zabytków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. N. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

 • roboty budowlano-instalacyjne na budynku byłej plebanii (zakres prac określony powyżej),
 • roboty budowlano-instalacyjne na budynku klasztoru (wybudowanego w 2000 r.) - który spełnia warunki dla obiektu budownictwa wielorodzinnego (zgodnie z PKOB).

Wnioskodawca wskazuje, że inwestor udokumentował, że jest w posiadaniu:

 • wytycznych konserwatora zabytków, decyzja WUOZ
 • pozwolenia na budowę, projektu budowlanego przebudowy i aranżacji wnętrz plebanii.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prace konserwatorskie i renowacyjne występujące w tej inwestycji, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a pozostałe roboty budowlane wykonane na budynku byłej plebanii będą opodatkowane stawką w wysokości 23%, a roboty budowlane wykonane na obiekcie klasztornym będą opodatkowane stawką 8%...
 2. Czy przyjęta metodologia określenia stawki podatku od towarów i usług w następstwie określenia wartości podatku dla wyszczególnionych rodzajów robót, w tym zwolnionych od podatku od towarów i usług jest zgodna z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług...
 3. Czy w przypadku kompleksowego zamówienia na roboty budowlane, w których część ma charakter robot konserwatorskich, dotyczące zabytków należy stosować stawkę dla przeważającego rodzaju robót...

Zdaniem Wnioskodawcy, inwestycją w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót objęto wykonanie:

 • na obiekcie byłej plebani, robót o charakterze konserwacyjnym, restauratorskim i robót budowlanych;
 • na obiekcie klasztornym robót budowlanych i instalacyjnych.

Do kwalifikacji poszczególnych zakresów robót Wnioskodawca przyjął wytyczne ogłoszone: w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), gdzie pod symbolem PKOB ex 113 mieszczą się budynki zbiorowego zamieszkania: klasztory, domy zakonne, plebanie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 7 - przypisując stawkę podatkową VAT w wysokości 8% do robót wykonywanych na obiekcie klasztornym.

Natomiast do robót konserwacyjnych i restauratorskich wykonanych na obiekcie plebani -obiekcie zabytkowym Wnioskodawca przyjął wytyczne, ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Do robót budowlanych - w obiekcie plebanii Wnioskodawca zastosuje stawkę 23% VAT z uwagi na fakt, iż projekt przewiduje zmianę układu funkcjonalnego obiektu, nie naruszając jego wyglądu. Przedstawione we wniosku roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy parafią a osobą fizyczną zarejestrowaną w rejestrze o działalności gospodarczej prowadzącej działalność w zakresie robót ogólnobudowlanych. Wnioskodawca stoi na stanowisku (uzupełnionym w dniu 5 października 2011 r.), że prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku plebanii, który jest wpisany do rejestru zabytków, prowadzone na podstawie pozwolenia konserwatora zabytków, w sytuacji, gdy prace będą wykonywane przez wykonawcę posiadającego kwalifikacje do wykonywania tych prac, będą podlegały do 31 grudnia 2011 r. zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Zwolnienie to jest niezależne od wykonywania także innych robót w budynku wpisanym do rejestru zabytków, niebędacych pracami konserwatorskimi i restauratorskimi.

Zdaniem Wnioskodawcy prace włączone do robót konserwatorskich i restauratorskich, objęte zwolnieniem od podatku to :

 1. remont więźby dachowej i połaci dachu na budynku plebanii,
 2. remont istniejących zabytkowych elewacji frontowych budynku plebanii,
 3. rekonstrukcja, odrestaurowanie istniejącej stolarki otworowej,

Zakres tych prac w pełni odpowiada usługom ochrony zabytków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Pozostałe roboty budowlane w budynku plebani, zaliczonym do PKOB 1723 „obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską”, niebędące robotami konserwatorskimi i restauratorskimi, będą objęte stawką podstawową.

Natomiast roboty budowlane w budynku klasztornym zaliczonym do PKOB 1130 „budynki zbiorowego zamieszkania”, opodatkowane będą stawką obniżoną 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) jako obiekt budownictwa mieszkaniowego, niewyłączony z kategorii społecznego budownictwa mieszkaniowego (niewymieniony w art. 41 ust. 12b), zaliczony zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy do obiektów budownictwa mieszkaniowego jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w PKOB w dziale 11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W oparciu art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - w myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Do budynków tych zalicza się :

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych (bez budynków gospodarstw rolnych), rezydencje wiejskie, domy letnie itp., a także domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112);
 • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), czyli domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 7a przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w art. 3 pkt 8. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnione dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Ponadto zgodnie z § 43 ust. 1 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi, polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

 1. zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
 2. materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

W myśl § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że:

 1. prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;
 2. na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W oparciu o § 43 ust. 3 cyt. rozporządzenia, warunek, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Stosownie do § 46 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w § 43 oraz § 44, mogą być stosowane również do usług wykonywanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy cywilnoprawnej wykona prace konserwatorskie i restauratorskie, polegające na remoncie więźby dachowej i połaci dachu na budynku plebanii, remoncie istniejących zabytkowych elewacji frontowych budynku plebanii, rekonstrukcji, odrestaurowaniu istniejącej stolarki otworowej oraz roboty budowlane, w tym budynku niebędące robotami konserwatorskimi, ani restauratorskimi. Budynek plebanii wpisany jest w rejestr zabytków oraz na prace została wydana decyzja przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Inwestycja obejmować będzie również prace budowlane, polegające na wybudowaniu nowej klatki schodowej i wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku klasztornym sklasyfikowanym w PKOB w dziale 1130.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że o ile w przypadku wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich, polegających na: remoncie więźby dachowej i połaci dachu, remoncie istniejących zabytkowych elewacji frontowych, rekonstrukcji, odrestaurowaniu istniejącej stolarki otworowej w budynku plebanii, spełnione zostaną wszystkie warunki przewidziane w § 43 ww. rozporządzenia to usługi te mogą korzystać do dnia 31 grudnia 2011 r. ze zwolnienia od podatku. W przypadku pozostałych prac budowlanych wykonywanych w budynku plebanii zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23%

Natomiast roboty budowlane wykonywane przez Wnioskodawcę w budynku klasztornym sklasyfikowanym obiekcie mieszczącym się w PKOB w klasie 1130, o ile dotyczyć będą budowy, remontu, modernizacji termomodernizacji lub przebudowy tego obiektu, a nie infrastruktury towarzyszącej to objęte będą stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.