IPPB4/415-1038/12-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w zaistniałym stanie faktycznym kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel w częściach: finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% w przypadku realizacji PO RPW) jak i ze środków budżetu państwa (15% w przypadku realizacji PO RPW i w całości w przypadku finansowania zadań ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2012 r. (data wpływu 18.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od dnia 01 lipca 1996 roku Wnioskodawca jest zatrudniony w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przekształconej 01 stycznia 2000 roku w Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wnioskodawca pracuje na podstawie umowy o pracę, na stanowiskach kolejno: głównego specjalisty, p.o. kierownika sekcji, kierownika sekcji parków technologicznych, ostatnio w Departamencie Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki.

Rok 2007 to okres, w którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (wyłoniona w ramach procedur konkursowych z właściwych instytucji działających na wolnym rynku) wdrażała programy operacyjne, współfinansowanych ze środków pomocowych, przyznawanych w ramach nowo-uruchomionej edycji finansowej 2007-2013. W roku 2007 jako pracownik merytoryczny Wnioskodawca pracował na rzecz trzech programów. Do końca marca w zespole Innowacji i Technologii zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem centralnych programów wspierających rozwój innowacji w ramach zadań przypisanych do budżetu państwa i w całości finansowanych ze środków budżetu państwa (kontynuacja/zamykanie zadań z roku 2006). Od 2 kwietnia do 16 grudnia w nowo-utworzonym zespole Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, realizując przygotowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem priorytetu I: Nowoczesna gospodarka, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zadania (PO RPW) były finansowane ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Od 18 grudnia 2007 r. do zakończenia swojej kariery zawodowej (tj. do 2 listopad 2012 r.), w tym samym zespole (przekształconym później w departament), wdrażając projekty w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Finansowane zadań (POIG) było również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Zaangażowanie Wnioskodawcy obejmowało nadzór nad przygotowaniem lub przygotowaniem i prawidłową realizacją poszczególnych projektów w poszczególnych działaniach ww. programów operacyjnych.

W roku 2007 wynagrodzenie Wnioskodawcy w miesiącach styczeń-maj oraz listopad-grudzień finansowane było w całości ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W pozostałych miesiącach (tj. czerwiec-październik) wynagrodzenie Wnioskodawcy było finansowane z dotacji rozwojowej w ramach projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w proporcji 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa. W roku 2007 została Wnioskodawcy, w miesiącu wrześniu, wypłacona nagroda w wys. 4000 tys. zł. z dotacji podmiotowej (środki budżetu państwa).

W 2007 r. wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PARP pełniło równocześnie funkcję instytucji pośredniczącej i wdrażającej) uzyskało finansowanie w ramach podpisanej 30 listopada 2007 r. umowy dotacji rozwojowej Nr RPW-1/2007, na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Środki były przeznaczone na realizację rocznego planu działania instytucji pośredniczącej (PARP) w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Istotną pozycją rocznego planu działania stanowiły płace pracowników PARP. Dnia 10 grudnia 2007 r. została zawarta umowa Nr 1 o dofinansowanie rocznego planu działania instytucji pośredniczącej (PARP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013, zgodnie z którą finansowanie rozpoczęło się 6 czerwca 2007 r. (§ 3 umowy). Zgodnie z § 16 umowy złożony wniosek o dofinansowanie projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2007 był finansowany/realizowany w ramach priorytetu 6 — Pomoc Techniczna działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla instytucji pośredniczącej.

Wdrażanie działania 5.3 zostało powierzone PARP z końcem października 2007 r. Dla działania 5.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, PARP pełniła (pełni) funkcję instytucji wdrażającej. W 2007 r. okres przejmowania /kompletowania dokumentacji, utworzenia sekcji odpowiedzialnej za wdrażanie oraz uruchomienie procesu opracowywania dokumentów wdrożeniowych (miesiące listopad – grudzień) było finansowanie z budżetu ogólnego tj. ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel w częściach: finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% w przypadku realizacji PO RPW) jak i ze środków budżetu państwa (15% w przypadku realizacji PO RPW i w całości w przypadku finansowania zadań ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f....

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane wprost z agencji powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f. w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i ze środków budżetu państwa.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy było finansowane ze środków dotacji podmiotowej i rozwojowej. Finansowanie wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej odbywało się z rachunku przewidzianego do obsługi projektu Pomocy Technicznej tego programu. Kwoty otrzymane przez Wnioskodawcę od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała na ten cel od instytucji zarządzającej/pośredniczącej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na wstępie podkreślić należy, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia. Stosowanie reguł wykładni, innych niż językowa jest możliwe tylko wtedy, gdy zaktualizują się tzw. reguły odstępstwa od sensu językowego przepisu, tj.:

  1. w przypadku, gdy sens językowy jest ewidentnie sprzeczny z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, a z istotnych powodów uchylenia przepisu byłoby w danym momencie niemożliwe lub niecelowe,
  2. w przypadku, gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące ratio regis interpretowanego przepisu,
  3. w sytuacji, gdy wykładnia językowa prowadzi ad absurdum,
  4. w sytuacji oczywistego błędu legislacyjnego.

Biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy, nie można uznać, iż brak regulacji w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników agencji rządowych lub agencji wykonawczych oznacza, iż zwolnienia w tym zakresie należy poszukiwać w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo bowiem pozornej zbieżności stanu faktycznego z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c, czyli przepływu środków finansowych z budżetu państwa przez wskazaną Agencję do podatnika, to powyższa analiza tego przepisu nie daje podstaw do zastosowania go do omawianych wynagrodzeń.

Również wykładnia historyczna art. 21 ust. 1 pkt 47c powołanej wyżej ustawy wskazuje, że celem ustawodawcy nie było zwolnienie, na podstawie tego przepisu, wynagrodzeń pracowników otrzymywanych od pracodawcy, którym jest Agencja. Przepis ten został bowiem wprowadzony w 2003 r. przy jednoczesnym skreśleniu art. 21 ust. 1 pkt 47 i dodaniu pkt 47b. Celem takiego zabiegu legislacyjnego było ujednolicenie zasady opodatkowania pomocy publicznej w zakresie przychodów z działalności gospodarczej i przedsiębiorców realizujących cele ustawowe za pomocą kwot otrzymanych od agencji rządowej, budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Analiza omawianego zwolnienia z uwzględnieniem materiałów źródłowych prowadzi zatem do wniosku, iż zwolnienie to obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.

Wobec powyższego, brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2007 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.