DD3/033/109/KDJ/13/RD-60195/13 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2012 r. Nr IPPB4/415-69/12-2/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2012 r. (data wpływu 25 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 22 marca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 13 stycznia 2012 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 lipca 1996 r. Wnioskodawca jest zatrudniony w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przekształconej od 1 stycznia 2000 r. w Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wnioskodawca pracuje na podstawie umowy o pracę.

Od 12 lipca 2005 r. zakres obowiązków Wnioskodawcy dotyczy koordynacji i wdrażania w zespole innowacji i technologii. Czynności te dotyczyły: przygotowania dokumentacji przetargowych dotyczących analizy potencjału i promocji parków i inkubatorów technologicznych, doradztwa na rzecz i dotyczące parków i inkubatorów, utrzymywanie kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w działanie, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowanie umów na realizację zadań, monitoring realizacji umów, raportowanie i sprawozdawczość z realizacji działania, rozliczanie finansowe działania, doradztwo przy opracowaniu centralnych programów wspierających innowacje, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zespole.

Od 2 lutego 2006 r. zakres obowiązków Wnioskodawcy w zespole innowacji i technologii dotyczył: koordynacji, wdrażania i monitoringu programu wsparcia dla technostarterów, przygotowanie dokumentacji programu dla technostarterów, prowadzenie procesu konsultacji wytycznych programu, przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczących analizy potencjału i promocji parków i inkubatorów technologicznych, doradztwa na rzecz i dotyczące parków i inkubatorów, utrzymywanie kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w działanie, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowanie umów na realizację zadań, monitoring realizacji umów, raportowanie i sprawozdawczość z realizacji działania, rozliczanie finansowe działania, doradztwo przy opracowaniu centralnych programów wspierających innowacje, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zespole.

Wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę w 2006 r. było wypłacone z dotacji podmiotowej otrzymanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na ten cel na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014). Środki przyznane na realizację projektu są dofinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Od wypłaconych w 100% wynagrodzeń PARP naliczała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzała podatek do urzędu skarbowego. Podatek był wykazany w PIT-37 za 2006 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2006 r. korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel, na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w całości finansowanej ze środków z budżetu państwa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f....

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymane od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała z budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy było finansowane ze środków dotacji podmiotowej. Finansowanie odbywało się z rachunku przewidzianego do obsługi dotacji podmiotowej. Stanowisko utworzono do wykonywania zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które zaliczone były do wydatków budżetu państwa jako dotacje podmiotowe (art. 106 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)).

Zakres czynności Wnioskodawcy, jako pracownika merytorycznego, dotyczył bezpośredniej realizacji celów związanych z wdrażaniem projektów, realizowanych w ramach zadań budżetu państwa. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że jego wynagrodzenie otrzymane wprost z agencji powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f. w całości finansowanej ze środków budżetu państwa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

 1. rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
 2. eksportu,
 3. rozwoju regionalnego,
 4. działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484),
 5. tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „PARP”, uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206):

 1. jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1, lub
 2. jako beneficjent.

A zatem zadaniem PARP jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ww. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w celu wykonania rocznych planów działania.

Przychodami PARP są:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:
  1. realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
  2. finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji,
 2. środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja,
 3. dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące,
 4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Agencja otrzymała środki, stanowi inaczej,
 5. przychody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje,
 6. przychody z tytułu przekazania środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
 7. przychody z innych tytułów.

Koszty działalności PARP, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów (art. 15 ust. 3 ww. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Oczywiste jest, iż podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia. Stosowanie reguł wykładni, innych niż językowa jest możliwe tylko wtedy, gdy zaktualizują się tzw. reguły odstępstwa od sensu językowego przepisu, tj.:

 1. w przypadku, gdy sens językowy jest ewidentnie sprzeczny z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, a z istotnych powodów uchylenia przepisu byłoby w danym momencie niemożliwe lub niecelowe,
 2. w przypadku, gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego przepisu,
 3. w sytuacji, gdy wykładnia językowa prowadzi ad absurdum,
 4. w sytuacji oczywistego błędu legislacyjnego (por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 r., s. 87).

Należy także mieć na uwadze, iż katalog zwolnień zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter przedmiotowy. Ustawodawca chcąc, aby dane świadczenie było zwolnione z opodatkowania określa rodzaj świadczenia (jak również w niektórych przypadkach uzależnia zwolnienie, lub jego zakres, od źródła finansowania).

Dyspozycję zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zatem ustalić analizując akt prawny, który wprowadził omawiane zwolnienie, tj. materiały źródłowe dotyczące ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1182).

Z uzasadnienia tej nowelizacji jednoznacznie wynika, iż dodanie tego przepisu wynika z pakietu "Przede wszystkim przedsiębiorczość", a jego treść poświęcona zmianom w omawianym zakresie brzmi: „w zwolnieniach przedmiotowych skreślono w art. 21 w ust. 1 pkt 47 dotyczący dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednocześnie dodano pkt 47b, który zwalnia od podatku dochodowego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (w przepisie tym zawierać się będzie również dotychczasowy pkt 47) oraz pkt 47c, który zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane od agencji rządowych na określone cele, jeżeli kwoty te pochodzą ze środków budżetu państwa. Tym samym ujednolicono zasady opodatkowania pomocy publicznej w obu ustawach podatkowych. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna dla wszystkich przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”.

Analiza omawianego zwolnienia z uwzględnieniem materiałów źródłowych prowadzi zatem do wniosku, iż zwolnienie to obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymywane przez przedsiębiorców od PARP powołanej w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Przeczy to przyjętemu przez Wnioskodawcę tokowi rozumowania, opartemu wyłącznie o wykładnię językową przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy, że zwolnienie to obejmuje również wynagrodzenia pracowników PARP. Wnioskodawca – w przeciwieństwie do przedsiębiorców – nie był adresatem pomocy świadczonej przez PARP, otrzymywał jedynie od tej Agencji wynagrodzenie będące zapłatą za wykonywaną pracę.

W konsekwencji, dochód Wnioskodawcy otrzymany w 2006 r. z tytułu umowy o pracę zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy. Zastosowanie w tym przypadku językowej wykładni przepisu byłoby niesprawiedliwe i wypaczałoby cel jakim kierował się ustawodawca uchwalając tę regulację.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2012 r., należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 22 marca 2012 r. Nr IPPB4/415-69/12-2/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.