Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację Projektu w łącznej wysokości 653.458,75 PLN w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w łącznej kwocie 115.316,25 PLN w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 oraz art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy?

Fragment:

Zgodnie z Ustawą o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną. Jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. Na podstawie art. 2 Ustawy o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Jak wskazuje art. 4 Ustawy o PARP Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, co znajduje również potwierdzenie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: http://www.parp.gov.pl/o-agencji. Jak wskazuje art. 15 ust. 1 Ustawy o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy o PARP przychodami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki te są następnie przeznaczane w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2014
26
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fragment:

(...) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej (IW) z dnia 25.01.2011 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej POIG pomoc techniczna, działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu pt.: Wsparcie zarządzania PARP w 2011 r., oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenci Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale też instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji (...)

2014
26
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fragment:

(...) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej (IW) z dnia 25.01.2011 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej POIG pomoc techniczna, działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu pt.: Wsparcie zarządzania PARP w 2011 r., oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenci Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale też instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji (...)

2014
26
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fragment:

Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, 2007–2013 zawarta pomiędzy ministrem gospodarki, pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej IW z dnia 10.04.2009 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej po IG pomoc techniczna działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu PT. Wsparcie zarządzania instytucji wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia, a także finansowanie szkoleń pracowników i instytucji wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem POIG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustaw z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale jest instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ściśle (...)

2014
26
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fragment:

Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, 2007–2013 zawarta pomiędzy ministrem gospodarki, pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej IW z dnia 10.04.2009 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej po IG pomoc techniczna działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu PT. Wsparcie zarządzania instytucji wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia, a także finansowanie szkoleń pracowników i instytucji wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem POIG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustaw z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale jest instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ściśle (...)

2013
7
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa

Fragment:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014). Środki przyznane na realizację projektu są dofinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Od wypłaconych w 100% wynagrodzeń PARP naliczała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzała podatek do urzędu skarbowego. Podatek był wykazany w PIT-37 za 2006 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2006 r. korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel, na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w całości finansowanej ze środków z budżetu państwa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.... Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymane od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała z budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2013
20
paź

Istota:

Czy Spółka prawidłowo zalicza wyżej wymienione koszty, jako koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego?

Fragment:

Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty zarządu ponoszone przez spółkę kapitałową (wydatki związane z działaniem organu zarządzającego spółki kapitałowej), uznając, że – jako ogólne, stałe koszty dotyczące jej funkcjonowania jako osoby prawnej i podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – są ponoszone w celu uzyskiwania przychodów. W tym miejscu wskazać należy, że moment potrącenia wydatków o charakterze pośrednim określony został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Katalog wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter zamknięty.

2013
9
mar

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel w częściach: finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% w przypadku realizacji PO RPW) jak i ze środków budżetu państwa (15% w przypadku realizacji PO RPW i w całości w przypadku finansowania zadań ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.?

Fragment:

Kwoty otrzymane przez Wnioskodawcę od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała na ten cel od instytucji zarządzającej/pośredniczącej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na wstępie podkreślić należy, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

2012
18
gru

Istota:

Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.

Fragment:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

2012
18
gru

Istota:

Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.

Fragment:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.