Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację Projektu w łącznej wysokości 653.458,75 PLN w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w łącznej kwocie 115.316,25 PLN w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 oraz art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy?
Fragment:
Zgodnie z Ustawą o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną. Jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. Na podstawie art. 2 Ustawy o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Jak wskazuje art. 4 Ustawy o PARP Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, co znajduje również potwierdzenie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: http://www.parp.gov.pl/o-agencji. Jak wskazuje art. 15 ust. 1 Ustawy o PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy o PARP przychodami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki te są następnie przeznaczane w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2015
18
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fragment:
(...) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej (IW) z dnia 25.01.2011 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej POIG pomoc techniczna, działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu pt.: Wsparcie zarządzania PARP w 2011 r., oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenci Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale też instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji (...)
2014
26
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fragment:
(...) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej (IW) z dnia 25.01.2011 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej POIG pomoc techniczna, działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu pt.: Wsparcie zarządzania PARP w 2011 r., oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenci Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale też instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji (...)
2014
26
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fragment:
Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, 2007–2013 zawarta pomiędzy ministrem gospodarki, pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej IW z dnia 10.04.2009 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej po IG pomoc techniczna działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu PT. Wsparcie zarządzania instytucji wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia, a także finansowanie szkoleń pracowników i instytucji wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem POIG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustaw z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale jest instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ściśle (...)
2014
26
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fragment:
Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, 2007–2013 zawarta pomiędzy ministrem gospodarki, pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej IW z dnia 10.04.2009 r. Przedmiotem umowy było przyznanie IW przez IP dofinansowania w ramach IX osi priorytetowej po IG pomoc techniczna działanie 9.1 Wsparcie zarządzania na realizacje projektu PT. Wsparcie zarządzania instytucji wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia, a także finansowanie szkoleń pracowników i instytucji wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem POIG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustaw z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zawartych umowach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie tylko wprost została określona mianem „ beneficjenta ”, ale jest instytucją wdrażającą. W postanowieniach umów stwierdza się, że PARP: jest podmiotem zobowiązanym do przedkładania instytucji zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ściśle (...)
2014
26
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa
Fragment:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją i działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP otrzymuje środki i wydatkuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014). Środki przyznane na realizację projektu są dofinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Od wypłaconych w 100% wynagrodzeń PARP naliczała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzała podatek do urzędu skarbowego. Podatek był wykazany w PIT-37 za 2006 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2006 r. korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel, na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w całości finansowanej ze środków z budżetu państwa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.... Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymane od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała z budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2013
7
lis

Istota:
Czy Spółka prawidłowo zalicza wyżej wymienione koszty, jako koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego?
Fragment:
Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty zarządu ponoszone przez spółkę kapitałową (wydatki związane z działaniem organu zarządzającego spółki kapitałowej), uznając, że – jako ogólne, stałe koszty dotyczące jej funkcjonowania jako osoby prawnej i podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – są ponoszone w celu uzyskiwania przychodów. W tym miejscu wskazać należy, że moment potrącenia wydatków o charakterze pośrednim określony został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Katalog wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter zamknięty.
2013
20
paź

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel w częściach: finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% w przypadku realizacji PO RPW) jak i ze środków budżetu państwa (15% w przypadku realizacji PO RPW i w całości w przypadku finansowania zadań ze środków dotacji podmiotowej, czyli środków przyznawanych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.?
Fragment:
Kwoty otrzymane przez Wnioskodawcę od agencji były wypłacane bezpośrednio ze środków, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała na ten cel od instytucji zarządzającej/pośredniczącej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na wstępie podkreślić należy, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
2013
9
mar

Istota:
Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.
Fragment:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.
2012
18
gru

Istota:
Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.
Fragment:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.
2012
18
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.