Polowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
4
lut

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymanych przedpłat z tytułu usługi polegającej na zorganizowaniu polowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usługi.

Fragment:

Odnosząc się do powstania obowiązku podatkowego zrealizowanej usługi organizacji polowania, potwierdzonej protokołem z polowania, zdaniem Nadleśnictwa, obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży polowań powstanie w dacie sporządzenia protokołu potwierdzającego zrealizowanie usługi organizacji polowania, podpisanego przez Nadleśnictwo i klientów strony umowy o organizację polowania - myśliwych, biorących udział w danym polowaniu. Zdaniem Nadleśnictwa, skoro dopiero protokół z polowania dostarcza informacji niezbędnych do ustalenia wszystkich usług objętych organizacją polowania, tym samym dostarcza danych, w oparciu o które możliwe jest wyliczenie wartości usługi kompleksowej organizacji polowania, z podziałem na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty - myśliwego oraz na usługi świadczone bezpośrednio przez Nadleśnictwo, to obowiązek podatkowy z tytułu usługi organizacji polowania powstaje w dacie sporządzenia protokołu z danego polowania. Bez zamknięcia polowania protokołem nie jest możliwe określenie wszystkich usług objętych realizacją usługi polowania, a tym samym nie jest możliwe ustalenie ostatecznej wartości tej usługi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Usługi organizacji polowań – usługami turystycznymi, dla których ma zastosowanie procedura VAT-marża.

Fragment:

Nadleśnictwo, w ramach zadań z zakresu gospodarki łowieckiej, prowadzi sprzedaż usług organizacji polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych, w zakres których wchodzą następujące czynności: zakwaterowanie myśliwych i osób towarzyszących wraz z ich wyżywieniem, organizacja polowania indywidualnego, organizacja polowania zbiorowego w łowisku, transport myśliwych i zapewnienie nagonki, transport upolowanej zwierzyny, organizacja pokotu, zapewnienie pilota imprezy i ubezpieczenie myśliwych. Powyższe usługi wykonywane są we własnym imieniu i na własny rachunek. Organizacja polowań dla myśliwych zagranicznych następuje na podstawie zawartej umowy, gdzie sprzedawcą jest Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych działająca w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Natomiast polowania dla myśliwych krajowych organizowane są w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem reprezentowanym przez Nadleśniczego - a myśliwymi krajowymi. W celu zapewnienia kompleksowej organizacji polowania, Nadleśnictwo cześć usług świadczy we własnym zakresie, a część usług (np. wyżywienie, organizacja polowania zbiorowego w łowisku, transport myśliwych) kupuje od obcych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty (myśliwego). Usługi organizacji polowań są sprzedawane bezpośrednio nabywcy finalnemu lub firmie zajmującej się sprzedażą usług turystycznych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegajacych na organizowaniu polowań dla turystów.

Fragment:

Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku, gdy podatnik: 1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek; 3. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; 4. prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione wówczas Podatnik, o którym mowa w omawianej regulacji stosuje zasady ogólne. Warto zaznaczyć , iż nie ma znaczenia, z punktu widzenia omawianego przepisu, kto jest nabywcą usługi. Warto zauważyć, że przy zastosowaniu opodatkowania na zasadzie marży jest brak możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podatników, którzy stosują zasady, określone w art. 119 ust. 3. W sytuacji, gdy podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty Podatnik wykonuje część świadczeń w ramach tej usługi we własnym zakresie (tzw. usługi własne) odrębnie ustala podstawę opodatkowania dla usług własnych, dla których zastosowanie ma art. 29 omawianej ustawy i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, gdzie zastosowanie mają zasady stosowania marży.

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę odliczyć podatek od zakupów kosztowych ogólnych w związku z art. 119 ustawy o VAT?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz, że nie odlicza podatku naliczonego od faktur kosztowych nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty, tj. kosztów za kwaterę, organizację polowania, trofea czy transport. Jednak wątpliwości jego dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów ogólnych, które nie mają bezpośredniego związku z organizowaną imprezą, a są niezbędne przy prowadzeniu tego rodzaju działalności gospodarczej (telefony, materiały biurowe itp.). Podatnik uważa, że powinna być możliwość odliczenia podatku od kosztów ogólnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikom, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z zawartej w tym przepisie generalnej reguły wynika, że podatnik podatku od towarów i usług może odliczyć podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi, z zastrzeżeniem wymienionych w tym przepisie wyjątków. Spośród zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zastrzeżeń dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego do opisanej w zapytaniu sytuacji mają, zastosowanie regulacje art. 119 ust. 4, na podstawie których podatnikom stosującym szczególne procedury w zakresie opodatkowania marży nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik wystąpił z zapytaniem o właściwą stawkę podatku od towarów i usług przy dostawie trofeów myśliwskich z polowań dewizowych.

Fragment:

(...) polowania dla zagranicznych myśliwych zwane polowaniami dewizowymi. W skład polowań dewizowych wchodzą czynności takie jak: 1. przygotowanie łowiska, wzmożone podkarmianie zwierząt, przygotowanie stanowisk, i ambon w zależności od sposobu polowania; 2. przygotowanie nagonki na polowaniach zbiorowych lub osób do podprowadzania myśliwych dewizowych; 3. przygotowanie posiłków w trakcie polowań zbiorowych; 4. przygotowanie kwater myśliwym i osobom towarzyszącym; 5. obcinanie trofeów i ich preparacja; 6. odstawienie upolowanej zwierzyny do punktu skupu lub jej zagospodarowanie w sposób ustalony statutem; 7. zatrudnienie pilota. Na podstawie opinii wydanej w dniu 26.05.2003 r. przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, w której ww. czynności (poza wymienionymi w pkt 4 i 7) zostały sklasyfikowane jako "łowiectwo, hodowla i pozyskanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem" o symbolu PKWiU 01.50.10-00.00, podatnik stosował stawkę podatku od towarów i usług w wysokości: - 22% na organizację polowania indywidualnego lub zbiorowego, trofea łowieckie wg specyfikacji odstrzelonych sztuk, usługi dodatkowe, gdy są wymienione w protokole polowań (symbol PKWiU 01-50.10-00.00); - 22% na usługi tłumaczenia (symbol PKWiU 74.83.14.00.00); - 22% na zakwaterowanie i wyżywienie myśliwych dewizowych i osób towarzyszących, nie dysponując własnymi kwaterami, których wykonanie zlecano hotelom lub innym osobom prowadzącym te usługi.

2011
1
sty

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług związany z organizacją polowań?

Fragment:

Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem, że pozyskaną w wyniku polowania (odstrzeloną) zwierzynę traktować jako trofea myśliwskie i opodatkować 3 % stawką podatku VAT. Trofea myśliwskie w postaci wieńców jeleni, łopat danieli, parostków kozłów i saren, czy zrzuty zwierzyny płowej itp. stanowią odrębny element upolowanej zwierzyny, które pozyskiwane są przez myśliwych poprzez odcinanie ich od ustrzelonej zwierzyny. Trofea te wg PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 15.11.40 jako odpady zwierzęce, niejadalne i stawkę podatku VAT w wysokości 3 % można stosować jedynie w odniesieniu do dostaw (sprzedaży) w kraju trofeów myśliwskich jako wymienionych w załączniku nr 6 w poz. 17 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), które powinny stanowić odrębny element towaru w wystawianej fakturze. Przedmiotowe trofea mogą (pomóc) służyć w różnicowaniu cen usług za ustrzeloną zwierzynę w zależności od wielkości i wagi danego trofeum ale nie stanowią elementu usługi organizacji polowań.

2011
1
sty

Istota:

W złożonym zapytaniu zwraca się Pan z prośbą o wyjaśnienie nw. wątpliwości:
1) czy dla Pana jako organizatora imprezy podstawą opodatkowania jest kwota marży, czy zasady ogólne?

2) Czy tłumacz zatrudniony na umowę zlecenia pomniejsza marżę?

3) Jaką stawką opodatkować usługi organizacji polowań na terenie Rosji i Białorusi (poza terytorium Wspólnoty)?

4) Jaki dokument powinien Pan wystawić dla nabywcy swojej usługi, tj. myśliwego?

Fragment:

W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne. Zgodnie z art. 119 ust. 7 - usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty (ust. 8 ww. artykułu). Przepis ust. 7 i 8 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku. W myśl § 12 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
sty

Istota:

Wątpliwości związane ze stosowaniem właściwej stawki podatkowej dla usług świadczonych w zakresie organizacji polowań, zapewnienia wyżywienia oraz zakwaterowania i ewentualnej odsprzedaży zdobytych przez myśliwych trofeów.

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawa lub świadczeniem usług. W przypadku usług wymienionych przez podatnika, z wyjątkiem usług z zakresu zakwaterowania i wyżywienia zlecanych innym podmiotom, obrotem jest całość świadczenia należnego od nabywcy. Natomiast w przypadku świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia zlecanych innym podmiotom będzie miał zastosowanie przepis art. 119 ust. 1 i 2, który stanowi, iż podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, o której mowa w ust. 1 rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.