Polowania | Interpretacje podatkowe

Polowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi organizacji polowań – usługami turystycznymi, dla których ma zastosowanie procedura VAT-marża.
Fragment:
(...) się sprzedażą usług turystycznych. W celu zapewnienia kompleksowej usługi organizacji polowania, część usług Nadleśnictwo świadczy we własnym zakresie, a część (np. wyżywienie, organizację polowania zbiorowego w łowisku, transport myśliwych) nabywa od obcych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty (myśliwego). Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz treść złożonego wniosku stwierdzić należy, że świadczone przez Nadleśnictwo usługi w zakresie organizacji polowania należy traktować jako usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, do których ma zastosowanie szczególna procedura VAT-marża, przy czym podstawa opodatkowania w odniesieniu do usług nabywanych od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty winna być określona na podstawie ust. 1 powyższego artykułu, natomiast w odniesieniu do usług świadczonych we własnym zakresie na zasadach ogólnych wskazanych w przepisie art. 29 ust. (...)
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegajacych na organizowaniu polowań dla turystów.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący sposobu opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na organizowaniu polowań dla turystów. Podatnik pyta czy podatek ma być określany na zasadzie marży zgodnie z art. 119, czy na zasadach ogólnych... Podatnik stwierdza, że ma wybór co do sposobu opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych. W sytuacji, gdy Strona będzie prowadzić odrębną ewidencję zakupu towarów i usług nie spełni warunku z art. 119 ust. 3 (jest to jeden z warunków określonych w wyżej wymienionym przepisie) i będzie miała obowiązek ustalać podstawę (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy mogę odliczyć podatek od zakupów kosztowych ogólnych w związku z art. 119 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Z treści wniosku wynika, iż podatnik świadczy usługi w zakresie organizowania polowań i korzysta ze szczególnej procedury opodatkowania marży na podstawie art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz, że nie odlicza podatku naliczonego od faktur kosztowych nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty, tj. kosztów za kwaterę, organizację polowania, trofea czy transport. Jednak wątpliwości jego dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów ogólnych, które nie mają bezpośredniego związku z organizowaną imprezą, a są niezbędne przy prowadzeniu tego rodzaju działalności gospodarczej (telefony, materiały biurowe itp.). Podatnik uważa, że powinna być możliwość odliczenia podatku od kosztów ogólnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikom, o których mowa w art. 15, (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik wystąpił z zapytaniem o właściwą stawkę podatku od towarów i usług przy dostawie trofeów myśliwskich z polowań dewizowych.
Fragment:
(...) z wyłączeniem produktów ubocznych garbań o symbolu PKWiU ex 15.11.4. Zatem, jeżeli jednostka dokonuje dostaw produktów, które zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.11.40-00.50 - to na podstawie wyżej cytowanych przepisów, są one opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%. Jednakże tut. organ zaznacza, iż powyższe ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy sprzedaż ta nie jest wkalkulowana w łączną wartość usługi polegającej na organizowaniu polowania, ponieważ wówczas całość usługi łącznie z dostawą trofeów podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 22%. Powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez wnioskodawcę zapytania i przedstawionego stanu faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym w dniu jej wydania stanem prawnym. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka jest stawka podatku VAT dla usług związany z organizacją polowań?
Fragment:
(...) łownej jako nie wymienione w załącznikach do ustawy stosuje się stawkę podatku VAT 22%. Mając na uwadze opisany stan faktyczny jak i opinię wyrażoną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi (który stanowi załącznik do przedmiotowego wniosku) oraz stan prawny stosowanie jak wyżej stawek podatkowych przy świadczeniu usług. związanych z organizacją polowań jest prawidłowe. Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem, że pozyskaną w wyniku polowania (odstrzeloną) zwierzynę traktować jako trofea myśliwskie i opodatkować 3 % stawką podatku VAT. Trofea myśliwskie w postaci wieńców jeleni, łopat danieli, parostków kozłów i saren, czy zrzuty zwierzyny płowej itp. stanowią odrębny element upolowanej zwierzyny, które pozyskiwane są przez myśliwych poprzez odcinanie ich od ustrzelonej zwierzyny. Trofea te wg PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 15.11.40 jako odpady zwierzęce, niejadalne i stawkę podatku VAT w wysokości (...)
2011
1
sty

Istota:
W złożonym zapytaniu zwraca się Pan z prośbą o wyjaśnienie nw. wątpliwości:
1) czy dla Pana jako organizatora imprezy podstawą opodatkowania jest kwota marży, czy zasady ogólne?

2) Czy tłumacz zatrudniony na umowę zlecenia pomniejsza marżę?

3) Jaką stawką opodatkować usługi organizacji polowań na terenie Rosji i Białorusi (poza terytorium Wspólnoty)?

4) Jaki dokument powinien Pan wystawić dla nabywcy swojej usługi, tj. myśliwego?
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu polowań w kraju i za granicą (Rosja, Białoruś) dla klientów krajowych i zagranicznych. Przy świadczeniu usług korzysta Pan z usług koła łowieckiego, restauracji, hotelu oraz ubezpieczyciela oraz wykonuje własną usługę transportową i zakwaterowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych (...)
2011
1
sty

Istota:
Wątpliwości związane ze stosowaniem właściwej stawki podatkowej dla usług świadczonych w zakresie organizacji polowań, zapewnienia wyżywienia oraz zakwaterowania i ewentualnej odsprzedaży zdobytych przez myśliwych trofeów.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 13.05.2004r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że świadczy usługi, które polegają na organizowaniu polowań na zwierzynę łowną. Zleceniodawcą wykonania usługi jest Biuro Polowań. Rolą jego jest organizacja polowań dla myśliwych, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania i ewentualna odsprzedaż zdobytych przez myśliwych trofeów. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego zobowiązują podatnika do opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług w sposób następujący: Zakwaterowanie i wyżywienie, w przypadku zakwaterowania we własnych kwaterach – stawka 7% i PKW i U 55.23.13, w przypadku (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Polowania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.