IBPBII/1/436-11/10/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymana z polisy ubezpieczeniowej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 stycznia 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 11 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie niepodlegania opodatkowaniu tym podatkiem świadczenia otrzymanego z ubezpieczenia osobistego na życie i dożycie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie niepodlegania opodatkowaniu tym podatkiem świadczenia otrzymanego z ubezpieczenia osobistego na życie i dożycie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 13 sierpnia 2008r. osoba ubezpieczająca K.N. zawarła umowę kapitałowego ubezpieczenia na życie i dożycie wykupując w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie 2 polisy.

Zgodnie z umową okres ubezpieczenia rozpoczynał się w dniu 13 sierpnia 2008r. i upływał w dniu 31 grudnia 2011r. Jako osoba uprawniona do otrzymania, na wypadek śmierci ubezpieczającej, wypłaty z ww. polis ustanowiona została wnioskodawczyni. W dniu 09 grudnia 2009r. ubezpieczająca K.N. zmarła.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w dniu 30 grudnia 2009r. wypłaciło wnioskodawczyni ustalone w umowie kwoty w łącznej wysokości 217.252,34 zł – dokonując przelewu na rachunek wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Wnioskodawczyni uważa, że uzyskana przez nią kwota nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ nie została uzyskana przez nią w drodze żadnej z wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1-5 okoliczności, nie stanowi też nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci posiadacza rachunku ani nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (przesłanki wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków idarowizn).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejszą interpretacją dokonano wyłącznie oceny stanowiska wnioskodawczyni w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej niepodlegania opodatkowaniu tym podatkiem świadczenia otrzymanego z ubezpieczenia osobistego na życie i dożycie.

Natomiast wniosek w pozostałej części, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. spadku;
  2. darowizny;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.

W myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Stosownie do § 2 tego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułów wymienionych enumeratywnie w art. 1 tej ustawy. Świadczenie otrzymane z polisy ubezpieczeniowej zmarłej K.N. zgodnie z art. 922 § 2 k.c. nie jest nabyte tytułem spadku. Polisa na życie jest umową cywilnoprawną, której wypłata zgodnie z art. 831 § 3 k.c. nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.