IBPB-2-1/4515-205/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy od sum wypłaconych z polis ubezpieczeniowych a zapisanych na Wnioskodawczynię będzie ona musiała płacić podatek w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 2 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 stycznia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-205/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 4 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 286.975,00 USD na konto bankowe w Polsce, co stanowi w przeliczeniu 1.114.551,80 zł. Ww. kwotę wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w USA w związku z zapisami w umowach zawartych z W. S.

W. S. była krewną Wnioskodawczyni i obywatelką USA, na stałe zamieszkałą w USA. Zmarła 9 października 2013 r. w T. W. S. zawarła umowy ubezpieczeniowe na życie i renty dożywotnie płacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wnioskodawczyni jest jedyną uprawnioną osobą do przejęcia kwot tych ubezpieczeń. Poza dyspozycjami z umów zawartych w ww. towarzystwach ubezpieczeniowych zmarła W. S. pozostawiła testament, w którym Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią po niej.

Sprawa spadkowa oraz odzyskanie masy spadkowej jest objęta odrębnym postępowaniem w USA.

W piśmie z 29 stycznia 2016 r. (wpływ do Biura – 2 lutego 2016 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymane kwoty z polis renty dożywotniej wyłączone zostały z postępowania spadkowego po W. S. Testament nie ma nic wspólnego z wypłatą polis z rent dożywotnich. Wypłata polis rent dożywotnich była dokonana na podstawie poleceń W. S., krewnej Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od sum wypłaconych z polis ubezpieczeniowych a zapisanych na Wnioskodawczynię Wnioskodawczyni będzie musiała płacić podatek w Polsce...

Wnioskodawczyni uważa, że na terytorium RP nie obowiązuje ją podatek od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych z umów ubezpieczeniowych na życie i umów o świadczenie renty dożywotniej.

Wnioskodawczyni jest stałą rezydentką w Polsce, a krewna Wnioskodawczyni W. S. była obywatelką USA i na stałe mieszkała w USA. Środki finansowe zapisane na rzecz Wnioskodawczyni na wypadek śmierci zostały przekazane z terytorium USA do Polski.

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na względzie treść art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeń przypadających Wnioskodawczyni, upoważnionej osobie, nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Z art. 922 Kodeksu cywilnego wynika, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłej przeszły na Wnioskodawczynię z chwilą jej śmierci. Do tych praw należy suma ubezpieczeń i ta suma nie należy do masy spadkowej.

Po przejęciu masy spadkowej po W. S., zmarłej 9 października 2013 r. w USA, Wnioskodawczyni zgłosi do Naczelnika Urzędu Skarbowego stosowne zeznanie podatkowe w podatku od spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. dziedziczenia.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Stosownie do art. 2 powołanej ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do § 2 tego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułów wymienionych enumeratywnie w art. 1 tej ustawy. Świadczenie pieniężne otrzymane z polis ubezpieczeniowych zmarłej W. S., zgodnie z art. 922 § 2 i art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest nabyte tytułem spadku, skoro Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do przejęcia kwot tych ubezpieczeń. Zatem wypłacona Wnioskodawczyni z towarzystwa ubezpieczeniowego z USA kwota pieniężna z tytułu umów ubezpieczeniowych (jakie posiadała W. S.) nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Rację ma więc Wnioskodawczyni, że na terytorium RP nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych z umów ubezpieczeniowych na życie i umów o świadczenie renty dożywotniej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię

i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.