0113-KDIPT2-1.4011.133.2018.2.MGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty uzyskanej z polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 2 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty uzyskanej z polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), w związku z czym pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.133.2018.1.MGR, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 oraz art. 14r w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Zainteresowanego będącego stroną postępowania do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 kwietnia 2018 r. (data doręczenia 13 kwietnia 2018 r.). Zainteresowany będący stroną postępowania uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:...
 • Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania:....

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcy, którzy są małżeństwem, w okresie od listopada 1989 r. do lipca 1998 r. przebywali na stałe w Niemczech.

W dniu 1 października 1990 r. zawarli w Niemczech umowę wspólnego ubezpieczenia na życie i dożycie na 28 lat (od 1 października 1990 r. do 1 października 2018 r.) z firmą ... (Umowa Ubezpieczenia Nr...). Suma gwarantowana ubezpieczenia określona została na kwotę 70 000 DM (Deutsche Mark), składka miesięczna 198 DM. Corocznie następowała indeksacja składki oraz sumy gwarantowanej.

W dniu 1 czerwca 1998 r. w związku z powrotem do Polski zrezygnowali z kontynuacji comiesięcznych składek (wpłat).

Zgodnie z zapisami umowy ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana do końca okresu umowy. Umowa została przekształcona w tzw. umowę bezskładkową (począwszy od dnia 1 czerwca 1998 r. nie opłacano składek). Suma gwarantowana została zredukowana do kwoty 24 625 DM.

W dniu 1 września 1999 r. nastąpiła zmiana numeru ubezpieczenia (nowy Nr ubezpieczenia: ...).

W dniu 1 września 2001 r. nastąpiło przeliczenie kwot ubezpieczenia z DM na euro.

W dniu 1 listopada 2002 r. nastąpiło przejęcie firmy ... przez firmę ...

W dniu 1 sierpnia 2015 r. nastąpiła zmiana numeru ubezpieczenia (nowy Nr ubezpieczenia: ...).

Na dzień 1 października 2018 r. planowana jest wypłata kwoty ubezpieczenia wraz z odsetkami, ok. 16 000 – 17 000 euro.

W piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany będący stroną postępowania wskazał, że wraz z żoną mają nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

Umowa ubezpieczenia zawarta została na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej wg prawa niemieckiego. Zawarta umowa ubezpieczenia na życie nie była ubezpieczeniem związanym z funduszem kapitałowym. Umowa ta nazywa się „Lebensversicherung“, a więc „Ubezpieczenie na życie”. Wnioskodawcy nie posiadają wiedzy w co inwestowało towarzystwo ubezpieczeniowe.

W „Warunkach Ubezpieczenia” nigdzie nie występuje pojęcie „fundusz”, „fundusz kapitałowy”, ani „fundusz inwestycyjny”. Występuje natomiast wielokrotnie pojęcie „Überschussbeteiligung”, co w przetłumaczeniu na język polski oznacza „udział w nadwyżkach”.

Kwotę ubezpieczenia wraz z odsetkami Zainteresowani otrzymają wspólnie na wspólne konto.

Zainteresowany będący stroną postępowania wyjaśnił, że pod pojęciem odsetek należy rozumieć „udział w zyskach kapitałowych ubezpieczyciela wraz z zyskami z rezerw matematycznych ubezpieczyciela”, towarzystwo ... nie używało w swych polisach (pismach) pojęcia „odsetki”. Natomiast firma ... (po przejęciu ...) używa pojęcia „Verzinsung”, czyli „odsetki” w sensie „zyski z inwestycji kapitałowych wraz z zyskami z rezerw matematycznych ubezpieczyciela”. Odsetki te, naliczane są z zysków z inwestycji kapitałowych oraz z udziału w rezerwach matematycznych ubezpieczyciela przez cały czas zdeponowania składek u ubezpieczyciela (tzn. od 1990 r. aż do 2018 r., przy czym wpłaty (wkłady) zakończono w 1998 r.). Wysokość ww. odsetek, zgodnie z ostatnimi pismami, zależy od aktualnych sytuacji na rynkach kapitałowych.

Udział w nadwyżkach (Überschussbeteiligung), jest definiowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe następująco: „Wypracowywane przez nas na bieżąco zyski zostają w formie „Udziału w nadwyżkach” prawie całkowicie przekazane naszym ubezpieczonym.

Zyski powstają:

 • poprzez zyskowne inwestowanie Państwa składek w ziemię, nieruchomości (hipoteki), oprocentowane papiery wartościowe oraz obligacje skarbowe i prywatne,
 • kiedy następuje mniejsza ilość przypadków zgonów, niż założono i przewidziano to przy ostrożnej kalkulacji składek,
 • z racjonalnego i oszczędnego zarządzania (...).

Wypracowywanie zysków w firmach ubezpieczających na życie jest zmienne i miewa różne formy”.

Natomiast indeksacja składki i sumy gwarantowanej polegała na corocznej propozycji podniesienia składki i sumy gwarantowanej o wyznaczony przez ubezpieczyciela procent (kwotę). Wnioskodawcy akceptowali takową propozycję 3-krotnie: w 1992 r., w 1994 r. i w 1996 r. W pozostałych latach odrzucali propozycje. Od czerwca 1998 r. zakończyli jakiekolwiek wpłacanie składek (zmiana umowy na tzw. umowę bezskładkową), a więc żadna indeksacja, ani jej propozycje już nie następowały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłacona kwota ubezpieczenia wraz z odsetkami korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Zainteresowanych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Na podstawie art. 22 pkt 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Powyższa regulacja oznacza, że otrzymane świadczenia z polisy (kwota ubezpieczenia i odsetki) będą podlegać obowiązkowi podatkowemu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Na podstawie art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 15a ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:

 1. ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
 2. równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik

- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń.

Przez fundusze kapitałowe należy rozumieć fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na mocy art. 52a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, nie ma zastosowania do dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, gdy dochody te pochodzą ze środków wpłaconych lub wniesionych wkładów do programu oszczędzania z funduszem inwestycyjnym od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, kiedy podatnik zawarł umowę lub dokonał zapisu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dochód będzie korzystał ze zwolnienia z art. 52a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i zwolnienie będzie miało zastosowanie, gdy umowa lub zapis oraz wpłata lub wkład był dokonany przed dniem 1 grudnia 2001 r.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, umowa została zawarta w dniu 1 października 1990 r. Wpłaty dokonywane były od daty zawarcia umowy, tj. 1 października 1990 r. do dnia 1 czerwca 1998 r. Po dniu 1 czerwca 1998 r. składki nie były opłacane. Wypłata kwoty ubezpieczenia wraz z odsetkami planowana jest na dzień 1 października 2018 r. Z powyższego wynika, że zarówno umowa, jak i wpłaty dokonane były przed dniem 1 grudnia 2001 r. Oznacza to, że spełnione zostały warunki zastosowania zwolnienia dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawione stanowisko potwierdzają:

 • interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 14 maja 2013 r., Nr IBPBII/415-192/13/HS oraz
 • interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 28 maja 2014 r., Nr IBPBII/415-178/14/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

 1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
 2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Natomiast stosownie do art. 24 ust. 15a cyt. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:

 1. ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
 2. równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik

- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń.

Zatem, treść art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) cyt. ustawy wyklucza ze zwolnienia od podatku kwoty otrzymane m.in. z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Natomiast zgodnie z treścią art. 52a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zwolnione są z podatku dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania wraz z żoną w okresie od listopada 1989 r. do lipca 1998 r. przebywali na stałe w Niemczech. W dniu 1 października 1990 r. wspólnie zawarli umowę ubezpieczenia na życie i dożycie na 28 lat, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej wg prawa niemieckiego. Po powrocie do Polski, w dniu 1 czerwca 1998 r. ww. umowa ubezpieczenia przekształcona została w umowę bezskładkową, w związku z rezygnacją z opłacania comiesięcznych składek. Zawarta umowa ubezpieczenia na życie nie była ubezpieczeniem związanym z funduszem kapitałowym. Na dzień 1 października 2018 r. planowana jest wypłata kwoty ubezpieczenia wraz z odsetkami na wspólne konto małżonków.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że świadczenie uzyskane z polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie, otrzymane na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej w Niemczech, nie będzie podlegało zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w treści art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że wszelkie zwolnienia zawsze przysługują określonym podmiotom, po spełnieniu przez nie wskazanych warunków. Z przewidzianego w art. 52a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zwolnienia przedmiotowego mogą korzystać wyłącznie podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r.

Reasumując, aby dochód mógł korzystać z ww. zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwa warunki pozytywne: umowa winna być zawarta przez podatnika, który uzyskał dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz zawarcie takiej umowy winno nastąpić przed dniem 1 grudnia 2001 r. W przedmiotowej sprawie umowa ubezpieczenia na życie i dożycie została wprawdzie zawarta przed 1 grudnia 2001 r., lecz, jak wskazał Zainteresowany będący stroną postępowania, ubezpieczenie to nie było związane z funduszem kapitałowym. Wobec powyższego nie został spełniony pierwszy z ww. warunków i tym samym zwolnienie z art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie. Z tego względu stanowisko Wnioskodawcy oparte na niewłaściwej podstawie prawnej należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić jednak należy, że ww. zwolnieniu nie będzie podlegała kwota wypłaconych odsetek, rozumianych jako udział w zyskach kapitałowych ubezpieczyciela wraz z zyskami z rezerw matematycznych ubezpieczyciela.

Informuje się, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze zdarzeniem, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanych.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Zainteresowanych interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące, zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 ustawy Ordynacja podatkowa) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.