0111-KDIB2-3.4011.189.2017.1.LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie kwoty świadczeń otrzymywanych z zagranicznych polis ubezpieczeniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 września 2017 r. (data wpływu 29 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty świadczeń otrzymywanych z zagranicznych polis ubezpieczeniowych na życie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty świadczeń otrzymywanych z zagranicznych polis ubezpieczeniowych na życie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i holenderskie. W latach 1985-2007 Wnioskodawca zamieszkiwał w Holandii. Od połowy 2007 r. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym .

W okresie przebywania w Holandii z myślą o przyszłym okresie emerytalnym Wnioskodawca zakupił sześć polis ubezpieczeniowych z czego cztery są to polisy ubezpieczeniowe na życie.

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego z dniem 15 marca b.r. zostały przekazane do realizacji wypłat przez a.s.r. holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe dla wszystkich ubezpieczeń. W okresie tego świadczenia emerytalnego trwającego od 1 kwietnia 2017 r. do 1 kwietnia 2027 r. Wnioskodawca otrzyma rocznie kwotę 10.354,55 euro, pierwszy raz płatne po upływie roku (czyli po 1 kwietnia 2018 r.).

Suma kwot pochodzących z poszczególnych sześciu polis wynosi 95.999,45 euro. Suma kwot pochodząca z czterech polis ubezpieczeniowych na życie wynosi 69.962,45 euro co stanowi 72,88% całości. Suma dwu pozostałych polis nie będących ubezpieczeniem na życie wynosi 26.037,00 euro co stanowi 27,12% całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu czterech polis ubezpieczenia na życie z Holandii korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, 72,88% otrzymywanej przez Wnioskodawcę corocznej wypłaty jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ cztery polisy ubezpieczeniowe na życie, które Wnioskodawca zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym w Holandii są ubezpieczeniami osobowymi. Podobne stanowisko zawiera interpretacja ITPB2/415-159/12/IB.

Zważywszy na fakt iż suma wkładów kapitałowych czterech polis ubezpieczeniowych na życie stanowi 72,88% definitywnego wkładu z sześciu polis uważam że proporcjonalnie 72,88% należnej mi corocznej wypłaty winno być wolne od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.), zwanej dalej ustawą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 22 ust. 1 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku – art. 9 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Art. 24 ust. 15 i 15a ustawy stanowi, że dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:

  1. ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
  2. równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik

-jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń.

W sprawie Wnioskodawca mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce będzie otrzymywał po 1 kwietnia 2018 r. do 1 kwietnia 2027 r. wypłatę świadczeń od holenderskiego ubezpieczyciela z tytułu m.in. czterech polis ubezpieczeniowych na życie.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów należności z tytułu ubezpieczenia na życie wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez ubezpieczyciela z siedzibą w Holandii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi oraz dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, są wolne od podatku dochodowego w myśl postanowień ww. art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zatem w sprawie, kwoty świadczeń, które Wnioskodawca będzie otrzymywał od holenderskiego ubezpieczyciela z tytułu polis na życie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. nie podlegają opodatkowaniu, o ile wypłacone świadczenie nie zawiera dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a ustawy.

Tym samym stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: ITPB2/415-159/12/IB niewątpliwie kształtuje sytuację prawną podatnika w jego indywidualnej sprawie, lecz dotyczy konkretnego stanu faktycznego i nie ma mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Końcowo należy nadmienić, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Organ, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.