Polisa ubezpieczeniowa | Interpretacje podatkowe

Polisa ubezpieczeniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polisa ubezpieczeniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pracownik z tytułu zakupienia dla niego polisy ubezpieczeniowej w opisanym wyżej zakresie na czas trwania podróży służbowej uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową jest : prawidłowe – w części dotyczącej kosztów leczenia za granicą oraz transportu zwłok do kraju w razie zgonu pracownika za granicą; nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu poniesienia przez Spółkę jako pracodawcę wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 9 października 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.398.2017.1.IM (data nadania 10 października 2017 r., data doręczenia 13 października 2017 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego. Pismem z dnia 20 października 2017 r. (data nadania 20 października 2017 r., data wpływu 25 października 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pracownicy Wnioskodawcy odbywają częste podróże służbowe za granicę.
2017
14
gru

Istota:
Opodatkowanie kwoty świadczeń otrzymywanych z zagranicznych polis ubezpieczeniowych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty świadczeń otrzymywanych z zagranicznych polis ubezpieczeniowych na życie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i holenderskie. W latach 1985-2007 Wnioskodawca zamieszkiwał w Holandii. Od połowy 2007 r. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym . W okresie przebywania w Holandii z myślą o przyszłym okresie emerytalnym Wnioskodawca zakupił sześć polis ubezpieczeniowych z czego cztery są to polisy ubezpieczeniowe na życie. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego z dniem 15 marca b.r. zostały przekazane do realizacji wypłat przez a.s.r. holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe dla wszystkich ubezpieczeń. W okresie tego świadczenia emerytalnego trwającego od 1 kwietnia 2017 r. do 1 kwietnia 2027 r. Wnioskodawca otrzyma rocznie kwotę 10.354,55 euro, pierwszy raz płatne po upływie roku (czyli po 1 kwietnia 2018 r.). Suma kwot pochodzących z poszczególnych sześciu polis wynosi 95.999,45 euro. Suma kwot pochodząca z czterech polis ubezpieczeniowych na życie wynosi 69.962,45 euro co stanowi 72,88% całości. Suma dwu pozostałych polis nie będących ubezpieczeniem na życie wynosi 26.037,00 euro co stanowi 27,12% całości. W związku (...)
2017
6
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. Wielka Brytania.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej od firmy mającej siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że posiada obywatelstwo polskie. W dniu 18 maja 2017 r. otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej. W dniu 23 maja 2012 r. Wnioskodawca w czasie wykonywania swojego zawodu uległ wypadkowi tj. spadł z wysokości, zrywając mięśnie i stawy lewej ręki. W momencie zdarzenia (wypadku) Wnioskodawca zamieszkiwał w Polsce. Świadczenie odszkodowawcze uzyskał z tytułu wypadku i uszczerbku na zdrowiu. Roszczenie Wnioskodawcy o wypłatę odszkodowania i uszczerbku na zdrowiu trwało od dnia 20 sierpnia 2012 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. Polisa ubezpieczeniowa została zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a firmą sprzedającą ubezpieczenia. Polisa obejmowała m.in. wypadki i zdarzenia związane z wykonywaniem zawodu, wypadki komunikacyjne z wyłączeniem sportów związanych z lotnictwem. Wnioskodawca był stroną czyli beneficjentem polisy ubezpieczeniowej. Przedmiotowe świadczenie odszkodowawcze było świadczeniem z tytułu ubezpieczenia osobowego. Polisa nie była związana z funduszami kapitałowymi. W wypłaconej kwocie nie były zawarte świadczenia z tytułu inwestowania składki w fundusze kapitałowe.
2017
6
gru

Istota:
Obowiązki płatnika związane z zawarciem polis ubezpieczeniowych.
Fragment:
Spółka zamierza poinformować pracowników podwykonawcy o warunkach polisy ubezpieczeniowej, osobiście lub zobowiązać do tego podwykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Informacja ta będzie udzielana po zawarciu umowy ubezpieczeniowej, przy czym pracownik podwykonawcy ani podwykonawca nie będzie mógł mieć żadnego wpływu na fakt jej zawarcia, okres trwania i warunki ubezpieczenia. Spółka planuje zawarcie dla podwykonawców i ich pracowników polis ubezpieczeniowych lub grupowej polisy ubezpieczeniowej obejmującą pracę fizyczną wysokiego ryzyka (prace na jednostkach pływających). Polisa ubezpieczeniowa zawierać będzie ponadto: koszty leczenia i assistance - hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transport medyczny (w tym: transport ubezpieczonego, zwłok do miejsca pochówku, transport członków rodziny), leczenie stomatologiczne, zakup lekarstw, leczenie związane z klauzulą ataku terroru, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, pomoc tłumacza itp. następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie bagażu podróżnego. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że nabycie przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej dla pracowników podwykonawcy, z którymi – jak wskazano w treści wniosku – Spółkę nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy, skutkować będzie powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
lip

Istota:
Czy od ww. kwoty netto wypłaconej z polisy ubezpieczeniowej spadkodawcy, na którą dokonano transakcji, a dotyczącej polisy ubezpieczeniowej, powinien być pobrany podatek dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 9 grudnia 2015 r. wystosowano do Wnioskodawcy pismo dotyczące rozliczenia świadczeń przewidzianych w polisie ubezpieczeniowej na życie J.R. po jego śmierci. W piśmie tym poinformowano Wnioskodawcę o łącznej kwocie netto, która po potrąceniu składek społecznych i ewentualnych opłat podatkowych została wypłacona 4 grudnia 2016 r. na konto Wnioskodawcy. Środki z polisy ubezpieczeniowej na życie J.R. zostały wypłacone z Francji przez francuską firmę ubezpieczeniową. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy od ww. kwoty netto, na którą dokonano transakcji, a dotyczącej polisy ubezpieczeniowej, powinien być pobrany podatek dochodowym od osób fizycznych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona kwota dotycząca polisy ubezpieczeniowej na życie nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
kwi

Istota:
Czy będąc wskazana jako osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadku i darowizn?
Fragment:
Świadczenie pieniężne otrzymane ze zbiorowego ubezpieczenia na życie (z polisy ubezpieczeniowej zmarłego), zgodnie z art. 922 § 2 w powiązaniu z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest nabyte tytułem spadku, skoro Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do przejęcia kwoty tego ubezpieczenia. Zatem wypłacona Wnioskodawczyni z towarzystwa ubezpieczeniowego z USA kwota pieniężna z tytułu umowy zbiorowego ubezpieczenia na życie (którym był objęty zmarły) nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Rację ma więc Wnioskodawczyni, że nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych ze zbiorowego ubezpieczenia na życie. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
27
kwi

Istota:
Czy od sum wypłaconych z polis ubezpieczeniowych a zapisanych na Wnioskodawczynię będzie ona musiała płacić podatek w Polsce?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 stycznia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-205/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 lutego 2016 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 4 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 286.975,00 USD na konto bankowe w Polsce, co stanowi w przeliczeniu 1.114.551,80 zł. Ww. kwotę wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w USA w związku z zapisami w umowach zawartych z W. S. W. S. była krewną Wnioskodawczyni i obywatelką USA, na stałe zamieszkałą w USA. Zmarła 9 października 2013 r. w T. W. S. zawarła umowy ubezpieczeniowe na życie i renty dożywotnie płacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wnioskodawczyni jest jedyną uprawnioną osobą do przejęcia kwot tych ubezpieczeń.
2016
20
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wykupu dla pracownika polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uznać należy, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pod warunkiem, że poniesienie przez pracodawcę kosztów wykupienia polisy ubezpieczeniowej, powoduje zabezpieczenie się samego pracodawcy przed ewentualnymi, nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zwrotem na rzecz pracownika wydatków na wypadek ziszczenia się określonych w umowie ubezpieczenia okoliczności oraz pozostałych obowiązków narzuconych na pracodawcę odrębnymi przepisami prawa. Opłacona przez pracodawcę polisa ubezpieczeniowa winna skutkować jedynie zabezpieczeniem samego pracodawcy (Wnioskodawcy) na wypadek powstania przyjętego przez siebie obowiązku zwrotu należności przysługujących z tytułu podróży służbowej delegowanemu pracownikowi. Nie może ona zapewniać pracownikowi korzyści materialnych niezwiązanych ze stosunkiem pracy. Wnioskodawca wskazał, że opłacona przez Spółkę polisa ubezpieczeniowa w zakresie bagażu i odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę własnego interesu Zainteresowanego, ponieważ Pracownik w podróży służbowej posiada przedmioty należące do Pracodawcy, np. dokumentację techniczną, sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, itp.
2016
20
lut

Istota:
Skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykupić polisy ubezpieczeniowe na rzecz swoich pracowników, którzy mieliby wykonywać polecenia służbowe poza Jej siedzibą w ramach podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 Kodeksu pracy (dalej: „ k.p. ”) odbywanej za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, Chinach, Rosji lub Białorusi. Ubezpieczenie dawałoby pracownikom ochronę na okres trwania podróży służbowej (pracownik nie może korzystać z ubezpieczenia w celach pozasłużbowych) w zakresie: ubezpieczenia kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą (z wyłączeniem chorób przewlekłych i ich następstw), ubezpieczenia assistance za granicą, pomoc medyczna, pomoc prawna, pomoc w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą (NNW).
2016
20
sty

Istota:
Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas podróży służbowej
Fragment:
(...) polis ubezpieczeniowych dla pracowników – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 27 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-290/15/AD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 września 2015 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca wykupuje polisy ubezpieczeniowe na czas zagranicznej podróży służbowej pracowników. Polisy dają ochronę w zakresie ubezpieczenia: kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia za bagaż. Ubezpieczenie za bagaż ma na celu ochronę zawartej w nim własności zarówno pracodawcy jak i pracownika. Polisa jest wystawiana imiennie na pracownika (pracowników) odbywających podróż, a składka ustalana w łącznej kwocie za wymienione elementy ochrony ubezpieczeniowej. W (...)
2015
30
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.