Polisa ubezpieczeniowa | Interpretacje podatkowe

Polisa ubezpieczeniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polisa ubezpieczeniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika związane z zawarciem polis ubezpieczeniowych.
Fragment:
Spółka zamierza poinformować pracowników podwykonawcy o warunkach polisy ubezpieczeniowej, osobiście lub zobowiązać do tego podwykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Informacja ta będzie udzielana po zawarciu umowy ubezpieczeniowej, przy czym pracownik podwykonawcy ani podwykonawca nie będzie mógł mieć żadnego wpływu na fakt jej zawarcia, okres trwania i warunki ubezpieczenia. Spółka planuje zawarcie dla podwykonawców i ich pracowników polis ubezpieczeniowych lub grupowej polisy ubezpieczeniowej obejmującą pracę fizyczną wysokiego ryzyka (prace na jednostkach pływających). Polisa ubezpieczeniowa zawierać będzie ponadto: koszty leczenia i assistance - hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transport medyczny (w tym: transport ubezpieczonego, zwłok do miejsca pochówku, transport członków rodziny), leczenie stomatologiczne, zakup lekarstw, leczenie związane z klauzulą ataku terroru, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, pomoc tłumacza itp. następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie bagażu podróżnego. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że nabycie przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej dla pracowników podwykonawcy, z którymi – jak wskazano w treści wniosku – Spółkę nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy, skutkować będzie powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
lip

Istota:
Czy od ww. kwoty netto wypłaconej z polisy ubezpieczeniowej spadkodawcy, na którą dokonano transakcji, a dotyczącej polisy ubezpieczeniowej, powinien być pobrany podatek dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 9 grudnia 2015 r. wystosowano do Wnioskodawcy pismo dotyczące rozliczenia świadczeń przewidzianych w polisie ubezpieczeniowej na życie J.R. po jego śmierci. W piśmie tym poinformowano Wnioskodawcę o łącznej kwocie netto, która po potrąceniu składek społecznych i ewentualnych opłat podatkowych została wypłacona 4 grudnia 2016 r. na konto Wnioskodawcy. Środki z polisy ubezpieczeniowej na życie J.R. zostały wypłacone z Francji przez francuską firmę ubezpieczeniową. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy od ww. kwoty netto, na którą dokonano transakcji, a dotyczącej polisy ubezpieczeniowej, powinien być pobrany podatek dochodowym od osób fizycznych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona kwota dotycząca polisy ubezpieczeniowej na życie nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
kwi

Istota:
Czy będąc wskazana jako osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadku i darowizn?
Fragment:
Świadczenie pieniężne otrzymane ze zbiorowego ubezpieczenia na życie (z polisy ubezpieczeniowej zmarłego), zgodnie z art. 922 § 2 w powiązaniu z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest nabyte tytułem spadku, skoro Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do przejęcia kwoty tego ubezpieczenia. Zatem wypłacona Wnioskodawczyni z towarzystwa ubezpieczeniowego z USA kwota pieniężna z tytułu umowy zbiorowego ubezpieczenia na życie (którym był objęty zmarły) nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Rację ma więc Wnioskodawczyni, że nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych ze zbiorowego ubezpieczenia na życie. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
27
kwi

Istota:
Czy od sum wypłaconych z polis ubezpieczeniowych a zapisanych na Wnioskodawczynię będzie ona musiała płacić podatek w Polsce?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 stycznia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-205/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 lutego 2016 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 4 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 286.975,00 USD na konto bankowe w Polsce, co stanowi w przeliczeniu 1.114.551,80 zł. Ww. kwotę wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w USA w związku z zapisami w umowach zawartych z W. S. W. S. była krewną Wnioskodawczyni i obywatelką USA, na stałe zamieszkałą w USA. Zmarła 9 października 2013 r. w T. W. S. zawarła umowy ubezpieczeniowe na życie i renty dożywotnie płacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wnioskodawczyni jest jedyną uprawnioną osobą do przejęcia kwot tych ubezpieczeń.
2016
20
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wykupu dla pracownika polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uznać należy, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pod warunkiem, że poniesienie przez pracodawcę kosztów wykupienia polisy ubezpieczeniowej, powoduje zabezpieczenie się samego pracodawcy przed ewentualnymi, nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zwrotem na rzecz pracownika wydatków na wypadek ziszczenia się określonych w umowie ubezpieczenia okoliczności oraz pozostałych obowiązków narzuconych na pracodawcę odrębnymi przepisami prawa. Opłacona przez pracodawcę polisa ubezpieczeniowa winna skutkować jedynie zabezpieczeniem samego pracodawcy (Wnioskodawcy) na wypadek powstania przyjętego przez siebie obowiązku zwrotu należności przysługujących z tytułu podróży służbowej delegowanemu pracownikowi. Nie może ona zapewniać pracownikowi korzyści materialnych niezwiązanych ze stosunkiem pracy. Wnioskodawca wskazał, że opłacona przez Spółkę polisa ubezpieczeniowa w zakresie bagażu i odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę własnego interesu Zainteresowanego, ponieważ Pracownik w podróży służbowej posiada przedmioty należące do Pracodawcy, np. dokumentację techniczną, sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, itp.
2016
20
lut

Istota:
Skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykupić polisy ubezpieczeniowe na rzecz swoich pracowników, którzy mieliby wykonywać polecenia służbowe poza Jej siedzibą w ramach podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 Kodeksu pracy (dalej: „ k.p. ”) odbywanej za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, Chinach, Rosji lub Białorusi. Ubezpieczenie dawałoby pracownikom ochronę na okres trwania podróży służbowej (pracownik nie może korzystać z ubezpieczenia w celach pozasłużbowych) w zakresie: ubezpieczenia kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą (z wyłączeniem chorób przewlekłych i ich następstw), ubezpieczenia assistance za granicą, pomoc medyczna, pomoc prawna, pomoc w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą (NNW).
2016
20
sty

Istota:
Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas podróży służbowej
Fragment:
(...) polis ubezpieczeniowych dla pracowników – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 27 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-290/15/AD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 września 2015 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca wykupuje polisy ubezpieczeniowe na czas zagranicznej podróży służbowej pracowników. Polisy dają ochronę w zakresie ubezpieczenia: kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia za bagaż. Ubezpieczenie za bagaż ma na celu ochronę zawartej w nim własności zarówno pracodawcy jak i pracownika. Polisa jest wystawiana imiennie na pracownika (pracowników) odbywających podróż, a składka ustalana w łącznej kwocie za wymienione elementy ochrony ubezpieczeniowej. W (...)
2015
30
wrz

Istota:
Jakie są skutki podatkowe wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla pracowników oddelegowanych w zagraniczną podróż służbową?
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uznać należy, iż wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu, o którym mowa art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pod warunkiem, iż poniesienie przez pracodawcę kosztów wykupienia polisy ubezpieczeniowej we wskazanym we wniosku zakresie (tj. pomoc medyczna ubezpieczonemu, transport medyczny ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów transportu zwłok do kraju w razie zgonu pracownika za granicą), powoduje zabezpieczenie się samego pracodawcy przed ewentualnymi, nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zwrotem na rzecz pracownika wydatków na wypadek ziszczenia się określonych w umowie ubezpieczenia okoliczności oraz pozostałych obowiązków narzuconych na pracodawcę odrębnymi przepisami prawa. Opłacona przez pracodawcę polisa ubezpieczeniowa winna skutkować jedynie zabezpieczenie samego pracodawcę (Wnioskodawcę) na wypadek powstania przyjętego przez siebie obowiązku zwrotu należności przysługujących z tytułu podróży służbowej delegowanemu pracownikowi.
2015
26
sie

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy polisy ubezpieczeniowej na rzecz niepełnoletniej córki przez były zakład pracy jej ojca?
Fragment:
(...) polisy ubezpieczeniowej na rzecz niepełnoletniej córki przez były zakład pracy jej ojca – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy polisy ubezpieczeniowej na rzecz niepełnoletniej córki przez były zakład pracy jej ojca. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 8 lipca 2014 r. znak: IBPB II/1/415-384/14/MK wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 16 lipca 2014 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W marcu 2012 r. ojciec małoletniej Wnioskodawczyni zginął tragicznie w katastrofie kolejowej. W związku ze śmiercią ojca małoletniej, Firma, w której jej ojciec pracował, założyła Wnioskodawczyni POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ NA ŻYCIE wartości 24.000,00 zł oraz udzieliła bezzwrotną zapomogę w wysokości 4.800,00 zł. Umowa ubezpieczenia została zawarta w styczniu 2013 r. z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową w wysokości 24.000,00 zł, opłaconą w całości przez firmę zmarłego ojca, w ramach której cedent występuje w charakterze ubezpieczającego, a cesjonariusz (tj. małoletnia Wnioskodawczyni), którego przedstawicielem jest matka małoletniej, w charakterze ubezpieczonego.
2014
23
wrz

Istota:
Czy w wypadku gdy Spółka wysyła pracownika lub współpracownika w celu wykonywania powierzonych mu zadań w zagraniczną podróż służbową, a tym samym zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą między Spółką a Ubezpieczycielem, pracownik podczas zagranicznej podróży służbowej jest ubezpieczony - kwota ubezpieczenia (w tym wypadku kwota odpowiadająca ilości osobodni w których pracownik odbywał zagraniczna podróż służbową) stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka wykupując polisę ubezpieczeniową nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi/ współpracownikowi lecz potrzebą uniknięcia ewentualnych nieprzewidzianych co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych umów - wydatków. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż to nie pracownik/współpracownik, a pracodawca ma korzyść z wykonywania obowiązków służbowych pracownika/ współpracownika za granicę, to tym samym wykupienie dla delegowanego pracownika/współpracownika polisy ubezpieczeniowej umożliwiającej mu wyjazd nie stanowi przychodu, o którym mowa w artykule 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe odnośnie skutków podatkowych pokrycia przez Wnioskodawcę kosztu polisy ubezpieczeniowej obejmującej koszty leczenia, natomiast odnośnie skutków podatkowych pokrycia przez Wnioskodawcę kosztu polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2014
22
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.