PD3.3-443-26/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

PD3.3-443-26/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. Policja
  2. organ władzy publicznej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Komendy Wojewódzkiej Policji z dnia 26 marca 2004r. Nr L.dz. Fdp 1413/04 (wpływ do tut. Organu 02 kwietnia 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 24 maja 2004r. Nr L.dz. F 2090/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje.

W powołanym wyżej piśmie Komenda Wojewódzka Policji zwróciła się do tut. Organu z zapytaniem czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Dotychczas usługi świadczone w tym zakresie, Podatnik traktował jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 22% stawki podatku VAT.

Strona przedstawiła jednocześnie pismo Nr OK.-5672/KU-44/04-2603/2004 z dnia 07 maja 2004r. Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów klasyfikacyjnych wskazujące, iż przedmiotowe czynności należy klasyfikować w grupowaniu PKWi U 75.24.11-00.00 “Usługi policyjne”.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Komenda Wojewódzka Policji świadcząc usługi w zakresie odpłatnego pilotowania pojazdów nienormatywnych, wykonuje zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat (Dz. U. z 2004r. Nr 7 poz. 62 ) oraz artykułu 129 ust. 1 i 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 ze zm.), a opłata pobierana za pilotowanie pojazdów nienormatywnych jest należnością o charakterze publicznoprawnym, źródłem obowiązku jej uiszczenia nie jest bowiem czynność prawna (umowa) lecz bezpośrednio przepis ustawy należącej do sfery przepisów administracyjnych.

Tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego i jako stanowiący odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania musi być interpretowany bardzo ściśle. Ma ono miejsce przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:

<
  1. jego podmiotem są jedynie organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy,
  2. odnosi się ono jedynie do tych czynności podlegających wyłączeniu podmiotów, w których realizują one zadania nałożone na nie przepisami prawa i to zadania do realizacji których zostały powołane.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż organy władzy publicznej oraz urzędy je obsługujące są podatnikami VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem pilotowanie pojazdów nienormatywnych przez Policję wykonywane w ramach ustawowego obowiązku, a więc mające charakter publicznoprawny – nie wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, jest działalnością w której Komenda Wojewódzka Policji nie jest podatnikiem podatku VAT.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.