P-2-443/50/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury.

P-2-443/50/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Policja
  2. fakturowanie
  3. sądy
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury - informuję, że nie podzielam Pani stanowiska w sprawie.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 05.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 06.2005 r. stanu faktycznego wynika, że pomimo zarejestrowanej działalności gospodarczej nie wykonywała jej Pani, a świadczone prace prowadzone były w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wątpliwości Pani budzi czy w wystawianych fakturach VAT dla Policji, Sądu i Prokuratury należało naliczać podatek VAT od świadczonych usług.

Udzielając odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, informuję że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) w § 67 wymieniały katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług i wśród nich znajdowały się usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz sądów i prokuratorów (§ 67 ust. 1 pkt 17). W/w przepisy dotyczyły podatników prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT.

Skoro świadczyła Pani czynności w ramach działalności wykonywanej osobiście, które nie stanowią działalności gospodarczej, przychody z tego tytułu korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W związku z tym brak było podstaw prawnych do wystawiania faktur VAT bądź rachunków od świadczonych usług. Informacja podana jest wg stanu prawnego obowiązującego do 30.04.2004 r. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 w/w ustawy).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.