1409/PDF/413-i-25/05/MW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Płatnik pyta czy zapis art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego:
- wartość posiłków wydawanych bezpłatnie słuchaczom, kursantom, instruktorom, uczestnikom seminariów i konferencji, podczas realizacji zadań statutowych (głównie-szkolenie),
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze,
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze, a wartość równoważników jest zwiększona z uwagi na konieczność dostosowania wyżywienia do zapotrzebowania kalorycznego (np. zajęcia w ekstremalnych warunkach lub warunkach wymagających szczególnego wysiłku- wspinaczki górskie, nurkowanie, skoki, itp.)?

1409/PDF/413-i-25/05/MW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Policja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Płatnik na podstawie:
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 166, poz. 1366) oraz,
-rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367),
w dwóch stołówkach żywi nieodpłatnie funkcjonariuszy Policji przebywających na szkoleniach w mieście X i mieście Y oraz wypłaca równoważnik w zamian wyżywienia tym policjantom, którzy odbywają przeszkolenie w miejscach gdzie płatnik nie może zapewnić wyżywienia w naturze.

Ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2004r. uchyliła szereg zwolnień przedmiotowych, które do końca 2003r. funkcjonowały w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Dotyczy to w szczególności pkt. 12 i 12a ust. 1 w art 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie utrzymane zostało (z niewielką modyfikacją ) zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt. 11, które następnie w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 5263, poz. 2619 oraz z 2005r. Nr 30, poz. 262) uległo ponownie modyfikacji, ponadto dodano pkt. 11a, w myśl którego wolna od podatku jest wartość śwaidczeń rzeczowych i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym , przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych na podstawie tych ustaw. Zatem, na mocy wyżej przytoczonego przepisu, ze zwolnienia od podatku korzysta wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.

Policjantom, którym rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze - na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1367) - wypłacany jest równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia.

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż w sytuacji, w której otrzymane przez policjanta, na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1366) wyżywienie w naturze wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , to również otrzymany w zamian za to wyżywienie równoważnik pieniężny, stosownie do postanowueń rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. ( DZ. U. Nr 166, poz. 1367) nie podlega opodatkowaniu.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, że:
- wartość posiłków wydawanych bezpłatnie słuchaczom , kursantom, instruktorom, uczestnikom seminariów i konferencji, podczas realizacji zadań statusowych
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze,
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze , a wartość równoważników jest zwiększona z uwagi na komieczność dostosowania wyżywienia do zapotrzebowania kalorycznego korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Policja
PB2-415-25-05-MK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.