Policja | Interpretacje podatkowe

Policja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Policja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należy przy wypłacie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres trzech lat, który przyznany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w K., uwzględnić kwotę wolną od podatu za każdy rok i dopiero od pozostałej kwoty potrącić podatek w wysokości 19%?
Fragment:
(...) mieszkalnego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Z § 2 cytowanego rozporządzenia wynika, iż wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi: 1) dla policjanta posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji - 9,50, -zł. dziennie, 2) dla policjanta - 4,75, -zł. dziennie. Wypłaty równoważnika dokonuje w okresach miesięcznych właściwa jednostka organizacyjna Policji. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że równoważnik wypłacony został jednorazowo za okres 3 lat w styczniu 2006 roku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 77 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby więziennej, Agencji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wykonywanie przez Policję ekspertyz kryminalistycznych na polecenie sądu ( prokuratury) stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 24.01.2006r., które wpłynęło za pośrednictwem poczty dnia 27.01.2006r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Policja, wykonując ekspertyzy kryminalistyczne na polecenie organów procesowych ( sądów, prokuratur), realizuje tym samym obowiązek ustawowy - art.14 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz.U. z 2002r. Nr 7 poz.58 z późn.zmian.). Wykonywanie ekspertyz zlecanych Policji w trybie art.193 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego leży zatem w zakresie zadań Policji. Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Płatnik pyta czy zapis art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego:
- wartość posiłków wydawanych bezpłatnie słuchaczom, kursantom, instruktorom, uczestnikom seminariów i konferencji, podczas realizacji zadań statutowych (głównie-szkolenie),
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze,
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze, a wartość równoważników jest zwiększona z uwagi na konieczność dostosowania wyżywienia do zapotrzebowania kalorycznego (np. zajęcia w ekstremalnych warunkach lub warunkach wymagających szczególnego wysiłku- wspinaczki górskie, nurkowanie, skoki, itp.)?
Fragment:
(...) którym rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze - na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1367) - wypłacany jest równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia. Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż w sytuacji, w której otrzymane przez policjanta, na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1366) wyżywienie w naturze wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , to również otrzymany w zamian za to wyżywienie równoważnik pieniężny, stosownie do postanowueń rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. ( DZ. U. Nr 166, poz. (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury - informuję, że nie podzielam Pani stanowiska w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 05.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 06.2005 r. stanu faktycznego wynika, że pomimo zarejestrowanej działalności gospodarczej nie wykonywała jej Pani, a świadczone prace prowadzone były w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wątpliwości Pani budzi czy w wystawianych fakturach VAT dla Policji, Sądu i Prokuratury należało (...)
2011
1
mar

Istota:
Kiedy policjant będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania wczasów dla dzieci, czy z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie, czy też po zrealizowaniu przez dzieci wypoczynku?
Fragment:
(...) ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Stosownie do § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłata dopłaty do wypoczynku dla policjanta oraz uprawnionych członków jego rodziny następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez policjanta pisemnego wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku. Wniosek można składać nie wcześniej niż po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za pobyt policjanta bądź uprawnionego członka jego rodziny w ośrodku wczasów albo za pobyt uprawnionego dziecka na kolonii lub obozie młodzieżowym (...). W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Zakład Pracy będzie zobligowany do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku jedynie wtedy, gdy wydatek został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany. Osobą, na której ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów jest pracownik i to on jest zobligowany do (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy pobierane przez emerytów policyjnych równoważnik za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego winien być opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy też winien korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, którego wysokość oraz szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty ich z uwzględnieniem właściwości organów w tych sprawach, a także sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego przysługującego policjantowi reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważników za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego(Dz. U. z 2002r. Nr 100 poz. 919). Z powyższego rozporządzenia tj. §8 wnika, iż w/w równoważnik pieniężny (ekwiwalent pieniężny) dotyczy również emerytów i rencistów policyjnych. Z powołanych powyżej przepisów, jasno wynika, iż równoważnik (ekwiwalent) pieniężny przysługuje w zamian za świadczenie rzeczowej (tj. remont zajmowanego lokalu mieszkalnego). W związku z powyższym wypłacone w 2004r. przez Komendę (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszklanego w tym samym roku podatkowym /2004/ tej samej osobie, tj. funkcjonariuszowi Policji, który następnie przeszedł na emeryturę, będą miały zastosowanie obydwa zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 77 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przedmiotowe świadczenie wypłacane emerytom należy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkować 10%-wym podatkiem zryczałtowanym ?
Fragment:
(...) ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z poźn. zm.) policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U.z 2002 r., Nr 100, poz. 918) określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Jednocześnie § 8 powołanego rozporządzenia stanowi, iż przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18.02.1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (1994 r., Nr 53, poz. 214 z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach:
1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów.
2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.
3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.).
4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych.
5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.
Fragment:
(...) (Dz.U. Nr 166, poz. 1366). Z powyższego zatem wynika, że wartość wydanych na podstawie w/w rozporządzenia posiłków oraz napojów chłodzących jest zwolniona z opodatkowania. Stosownie do § 8 w/w rozporządzenia Rady Ministrów pracownikom nie przysługuje natomiast ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Wypłacone kwoty z tego tytułu stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. Nr 166 poz. 1367), - podlegają opodatkowaniu. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Komendy Wojewódzkiej Policji z dnia 26 marca 2004r. Nr L.dz. Fdp 1413/04 (wpływ do tut. Organu 02 kwietnia 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 24 maja 2004r. Nr L.dz. F 2090/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Komenda Wojewódzka Policji zwróciła się do tut. Organu z zapytaniem czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Dotychczas usługi świadczone w tym zakresie, Podatnik traktował jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 22% stawki podatku VAT. Strona przedstawiła jednocześnie pismo Nr OK.-5672/KU-44/04-2603/2004 z dnia 07 maja 2004r. Urzędu (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy darowizny rzeczowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. znaku F.I.3011/28/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Policja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.