Policja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Policja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy przy wypłacie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres trzech lat, który przyznany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w K., uwzględnić kwotę wolną od podatu za każdy rok i dopiero od pozostałej kwoty potrącić podatek w wysokości 19%?

Fragment:

(...) mieszkalnego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Z § 2 cytowanego rozporządzenia wynika, iż wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi: 1) dla policjanta posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji - 9,50, -zł. dziennie, 2) dla policjanta - 4,75, -zł. dziennie. Wypłaty równoważnika dokonuje w okresach miesięcznych właściwa jednostka organizacyjna Policji. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że równoważnik wypłacony został jednorazowo za okres 3 lat w styczniu 2006 roku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 77 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby więziennej, Agencji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywanie przez Policję ekspertyz kryminalistycznych na polecenie sądu ( prokuratury) stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 24.01.2006r., które wpłynęło za pośrednictwem poczty dnia 27.01.2006r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Policja, wykonując ekspertyzy kryminalistyczne na polecenie organów procesowych ( sądów, prokuratur), realizuje tym samym obowiązek ustawowy - art.14 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz.U. z 2002r. Nr 7 poz.58 z późn.zmian.). Wykonywanie ekspertyz zlecanych Policji w trybie art.193 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego leży zatem w zakresie zadań Policji. Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. (...)

2011
1
mar

Istota:

Płatnik pyta czy zapis art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego:
- wartość posiłków wydawanych bezpłatnie słuchaczom, kursantom, instruktorom, uczestnikom seminariów i konferencji, podczas realizacji zadań statutowych (głównie-szkolenie),
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze,
-wartość równoważników pieniężnych wypłacanych w zamian wyżywienia, gdy nie ma warunków do zapewnienia wyżywienia w naturze, a wartość równoważników jest zwiększona z uwagi na konieczność dostosowania wyżywienia do zapotrzebowania kalorycznego (np. zajęcia w ekstremalnych warunkach lub warunkach wymagających szczególnego wysiłku- wspinaczki górskie, nurkowanie, skoki, itp.)?

Fragment:

(...) którym rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze - na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1367) - wypłacany jest równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia. Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż w sytuacji, w której otrzymane przez policjanta, na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1366) wyżywienie w naturze wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , to również otrzymany w zamian za to wyżywienie równoważnik pieniężny, stosownie do postanowueń rozporządzenia MSWiA z dnia 12 września 2002r. ( DZ. U. Nr 166, poz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT z kwotą zwolnioną od podatku czy z kwotą należnego podatku w przypadku świadczenia usług na rzecz Policji, Sądu i Prokuratury - informuję, że nie podzielam Pani stanowiska w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 05.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 06.2005 r. stanu faktycznego wynika, że pomimo zarejestrowanej działalności gospodarczej nie wykonywała jej Pani, a świadczone prace prowadzone były w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wątpliwości Pani budzi czy w wystawianych fakturach VAT dla Policji, Sądu i Prokuratury należało (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy policjant będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania wczasów dla dzieci, czy z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie, czy też po zrealizowaniu przez dzieci wypoczynku?

Fragment:

(...) ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Stosownie do § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłata dopłaty do wypoczynku dla policjanta oraz uprawnionych członków jego rodziny następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez policjanta pisemnego wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku. Wniosek można składać nie wcześniej niż po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za pobyt policjanta bądź uprawnionego członka jego rodziny w ośrodku wczasów albo za pobyt uprawnionego dziecka na kolonii lub obozie młodzieżowym (...). W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Zakład Pracy będzie zobligowany do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku jedynie wtedy, gdy wydatek został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany. Osobą, na której ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów jest pracownik i to on jest zobligowany do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy pobierane przez emerytów policyjnych równoważnik za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego winien być opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy też winien korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, którego wysokość oraz szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty ich z uwzględnieniem właściwości organów w tych sprawach, a także sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego przysługującego policjantowi reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważników za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego(Dz. U. z 2002r. Nr 100 poz. 919). Z powyższego rozporządzenia tj. §8 wnika, iż w/w równoważnik pieniężny (ekwiwalent pieniężny) dotyczy również emerytów i rencistów policyjnych. Z powołanych powyżej przepisów, jasno wynika, iż równoważnik (ekwiwalent) pieniężny przysługuje w zamian za świadczenie rzeczowej (tj. remont zajmowanego lokalu mieszkalnego). W związku z powyższym wypłacone w 2004r. przez Komendę (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszklanego w tym samym roku podatkowym /2004/ tej samej osobie, tj. funkcjonariuszowi Policji, który następnie przeszedł na emeryturę, będą miały zastosowanie obydwa zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 77 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przedmiotowe świadczenie wypłacane emerytom należy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkować 10%-wym podatkiem zryczałtowanym ?

Fragment:

(...) ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z poźn. zm.) policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U.z 2002 r., Nr 100, poz. 918) określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Jednocześnie § 8 powołanego rozporządzenia stanowi, iż przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18.02.1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (1994 r., Nr 53, poz. 214 z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach:
1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów.
2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.
3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.).
4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych.
5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

Fragment:

(...) (Dz.U. Nr 166, poz. 1366). Z powyższego zatem wynika, że wartość wydanych na podstawie w/w rozporządzenia posiłków oraz napojów chłodzących jest zwolniona z opodatkowania. Stosownie do § 8 w/w rozporządzenia Rady Ministrów pracownikom nie przysługuje natomiast ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Wypłacone kwoty z tego tytułu stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. Nr 166 poz. 1367), - podlegają opodatkowaniu. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Komendy Wojewódzkiej Policji z dnia 26 marca 2004r. Nr L.dz. Fdp 1413/04 (wpływ do tut. Organu 02 kwietnia 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 24 maja 2004r. Nr L.dz. F 2090/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Komenda Wojewódzka Policji zwróciła się do tut. Organu z zapytaniem czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Dotychczas usługi świadczone w tym zakresie, Podatnik traktował jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 22% stawki podatku VAT. Strona przedstawiła jednocześnie pismo Nr OK.-5672/KU-44/04-2603/2004 z dnia 07 maja 2004r. Urzędu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy darowizny rzeczowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. znaku F.I.3011/28/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków (...)