Polecenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polecenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie darowizny z poleceniem.

Fragment:

(...) o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, tj. kwot: 9 637 zł – przy nabyciu od osoby zaliczającej się do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ww. ustawy; 7 276 zł – przy nabyciu od osoby zaliczającej się do II grupy podatkowej; 4 902 zł – przy nabyciu od osoby z III grupy podatkowej. Jeżeli zaś dokonywana przez Fundację (w wykonaniu polecenia darczyńcy) pomoc polegająca na przekazaniu środków pieniężnych nie będzie miała charakteru prawnego darowizny z poleceniem w rozumieniu art. 893 Kodeksu cywilnego, to nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa (...)

2011
1
lip

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze wykonania polecenia testamentowego.

Fragment:

(...) spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). W myśl art. 982 k.c. spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Zarówno zapis jak i polecenie testamentowe jest rozrządzeniem testamentowym i nie stanowi nabycia w drodze spadku. Osoba na rzecz, której ustalono zapis lub polecenie nie nabywa spadku, nawet gdy przedmiotem zapisu lub polecenia jest rzecz należąca do spadku. Prawo własności do określonego przedmiotu nabywane jest dopiero z chwilą wykonania zapisu lub polecenia testamentowego. Fakt, iż art. 1 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (...)

2011
1
cze

Istota:

Polecenie spłaty na rzecz Wnioskodawcy podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w art. 4a będzie zwolnione od podatku.

Fragment:

(...) druku SD-Z2 matka Wnioskodawcy Małgorzata J, czy siostra Urszula F... Jeżeli opisane zdarzenie przyszłe nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, to czy podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy z tej ustawy wywołuje u Wnioskodawcy skutek powstania obowiązku podatkowego, jeśli tak, to na podstawie jakiego artykułu... Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Zdaniem wnioskodawcy: Polecenie spłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 590 000 zł zawarte w akcie notarialnym darowizny nieruchomości, a co za tym idzie faktyczne otrzymanie przez Wnioskodawcę tej kwoty od siostry Urszula F podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Po spełnieniu warunków zawartych w art. 4a powołanej ustawy będzie zwolnione od podatku. Termin złożenia do urzędu skarbowego druku SD-Z2 liczy się od momentu otrzymania pieniędzy. W części C druku SD-Z2 powinna być wpisana matka (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Spółka będzie mogła odliczyć tą darowiznę od odstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) polecenia - z żądaniem takim nie może jednak wystąpić osoba trzecia – ale jedynie pod warunkiem, że darowizna została już dokonana a polecenie nie ma na celu wyłącznie korzyści obdarowanego. Uprawnionym do żądania wypełnienia polecenia jest również właściwy organ państwowy, jeśli polecenie ma na względzie interes społeczny. Polecenie jest związane z darowizną i może, choć nie musi, zmniejszać jej wartość, ale nie może uszczuplać majątku obdarowanego. Ponadto polecenie, którego treść jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego, jest nieważne. Nie pociąga jednak to za sobą nieważności darowizny, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością darowizna nie zostałaby dokonana (art. 58 § 3 Kc). Fakt umieszczenia w umowie darowizny polecenia nie zmienia charakteru ani rodzaju umowy. W przypadku zatem, gdy darczyńca ofiarował określoną sumę pieniężną osobie prawnej i polecił (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Fragment:

(...) tam uregulowania dotyczące darowizny mają odpowiednie zastosowanie do darowizn, o których mowa w prawie podatkowym. Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przepisie art. 893 Kodeksu cywilnego zawarto stwierdzenie, że darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Jeżeli darczyńca skorzysta z tego prawa i wskaże, na rzecz kogo mają być wydatkowane darowane środki nie zmienia to charakteru ani rodzaju umowy, której dokonać można zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 i ust. 1a – 1d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak więc w tym przypadku kwoty darowizn przekazane na rzecz osób prawnych, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, także w sytuacji, gdy darczyńca wskazał cel i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy pieniądze przekazane w 2003 r. do parafialnego Zespołu Charytatywnego "Caritas" na cele dobroczynne ze wskazaniem dla konkretnej osoby fizycznej, stanowią darowiznę na cele dobroczynne podlegającą odliczeniu od dochodu zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) jednostronnie zobowiązującej. Podstawową cechą umowy darowizny jest jej nieodpłatny charakter oraz przysporzenie innemu podmiotowi korzyści majątkowej kosztem swojego majątku. Umowa ta może zawierać również polecenie. Polecenie nie uchybia bezpłatnemu charakterowi darowizny. Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie) – art. 893 k.c. Oznacza to, że osoba na rzecz której ustanowiono polecenie nie może we własnym zakresie domagać się wypełnienia polecenia. Fakt umieszczenia w umowie darowizny polecenia nie zmienia charakteru ani rodzaju umowy. Zatem nie ma to wpływu na pozbawienie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn, których dokonano zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik ofiarował określoną sumę pieniężną (dokonując wpłaty na (...)