IPPB5/4510-720/16-2/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie połączenia transgranicznego Wnioskodawcy ze spółką będącą rezydentem podatkowym Czech.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie połączenia transgranicznego Wnioskodawcy ze spółką będącą rezydentem podatkowym Czech - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie połączenia transgranicznego Wnioskodawcy ze spółką będącą rezydentem podatkowym Czech.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. PL jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT - osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. X. PL podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. X. PL należy do grupy kapitałowej X. (dalej: Grupa X.). Głównym przedmiotem działalności X. PL jest sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, w tym AGD, a także naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego.

Udziałowcem X. PL, posiadającym 100% udziałów w X. PL, jest Y. B.V. (dalej: Udziałowiec X. PL).

X. PL jest jedynym udziałowcem spółki X. CZ s.r.o. (dalej: X. CZ) oraz X. SIA (dalej: X. LV), posiadającym po 100 % udziału / udziałów w każdym z tych podmiotów. Udziały X. PL w X. CZ zostały nabyte w drodze aportu udziałów na podstawie umowy „Share transfer agreement” z dnia 25 maja 2016, zawartej pomiędzy X. PL i Y. B.V. (99,98 % udziałów) oraz w drodze kupna udziałów, na podstawie umowy „Share purchase agreement” z dnia 25 maja 2016, zawartej pomiędzy X. PL i X. E. B.V. (0,02 % udziałów). Udziały X. PL w X. LV zostały nabyte w drodze kupna udziałów na podstawie umowy, „Share purchase agreement” z dnia 25 maja 2016 zawartej pomiędzy X. PL i X. Inc. (100% udziałów). Zarówno X. CZ, jak i X. LV należą do Grupy X. X. CZ jest spółką, która działa zgodnie z prawem czeskim, jest rezydentem podatkowym Czech i podlega w Czechach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. X. LV jest spółką, która działa zgodnie z prawem łotewskim, jest rezydentem podatkowym Łotwy i podlega na Łotwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Obecnie w Grupie X. toczą się działania reorganizacyjne (obejmujące także rejon Europy Środkowo - Wschodniej), w ramach których planowane jest m.in. połączenie X. PL z X. CZ oraz połączenie X. PL z X. LV.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy planowanego połączenia X. PL z X. CZ w ramach Grupy X. oraz skutków podatkowych tego połączenia. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie poinformować, że w zakresie planowanego połączenia X. PL z X. LV w ramach Grupy X. i podatkowych skutków tego połączenia został złożony przez Wnioskodawcę odrębny wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

W szczególności, zgodnie z przyjętą przez Grupę X. strategią biznesową, w Grupie X. podejmowane są obecnie działania reorganizacyjne zmierzające do uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy X. oraz rozbudowy pozycji Grupy X. na rynku międzynarodowym. Planowane połączenie X. PL z X. CZ (będące przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku) oraz planowane połączenie X. PL z X. LV (będące przedmiotem zapytania w odrębnym wniosku złożonym przez Wnioskodawcę) stanowi w tym kontekście część złożonego procesu reorganizacji struktury organizacyjnej i zmiany modelu działalności biznesowej Grupy X. w Europie Środkowo - Wschodniej, który to proces ma na celu m.in. konsolidację określonych funkcji na danym obszarze w ramach jednego podmiotu, w celu m.in. zapewnienia wzrostu skuteczności Grupy X. w Europie Środkowo – Wschodniej.

W ramach reorganizacji Grupy X. planowane są w szczególności transgraniczne połączenia X. PL z X. CZ i z X. LV. Połączenia przeprowadzone byłyby zgodnie z przepisami prawa polskiego, czeskiego i łotewskiego.

Zakładane jest, że połączenia, o których mowa powyżej, będą przebiegały w następujących krokach:

 1. X. CZ jako spółka przejmowana połączy się z X. PL jako spółką przejmującą (dalej: Połączenie I);
 2. X. LV jako spółka przejmowana połączy się z X. PL jako spółką przejmującą (dalej: Połączenie II).

Połączenie I oraz Połączenie II określane są dalej łącznie jako „Połączenia Transgraniczne”.

Planowane Połączenie I, będące przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku, zostanie przeprowadzone w trybie połączenia transgranicznego, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę. W wyniku opisanego połączenia (Połączenia I), X. CZ przestanie istnieć (zostanie wykreślona z właściwego rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego), a Wnioskodawca jako spółka przejmująca przejmie cały majątek X. CZ. Wnioskodawca stanie się następcą prawnym X. CZ.

Wnioskodawca przed dokonaniem Połączenia I otworzy swój oddział na terytorium Republiki Czeskiej, poprzez który po Połączeniu I będzie prowadził na terytorium Republiki Czeskiej działalność gospodarczą. Działalność ta może obejmować m.in. czynności wcześniej wykonywane przez X. CZ, także przy wykorzystaniu aktywów posiadanych wcześniej przez X. CZ.

W związku z tym, że X. CZ przed Połączeniem I może być obecna i prowadzić działalność w innych krajach (niż Republika Czeska), po przejęciu X. CZ przez X. PL również X. PL może prowadzić działalność gospodarczą w tych innych krajach.

Z perspektywy prawa czeskiego, połączenia spółek regulują przepisy ustawy nr 125/2008 Sb. W sprawie Łączenia się Spółek Kapitałowych i Spółdzielni, ze zm. (dalej: Ustawa o Przekształceniach).

Z punktu widzenia prawa polskiego, połączenia transgraniczne spółek kapitałowych są regulowane przepisami Tytułu IV, Działu I, Rozdziału 21 Oddziału I ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: KSH). W zakresie nieuregulowanym w ww. Rozdziale, stosuje się przepisy właściwe dla krajowej procedury łączenia spółek (zawarte w Rozdziale 2 KSH).

W świetle powyższego połączenie X. PL z X. CZ (Połączenie I) nastąpi w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 5161 KSH oraz zgodnie z ust. 61 Ustawy o Przekształceniach, tj. poprzez przeniesienie na X. PL całego majątku X. CZ. W wyniku Połączenia I, X. CZ zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz zgodnie z ust. 61 Ustawy o Przekształceniach.

X. PL wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki X. CZ (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz ust. 61 Ustawy o Przekształceniach.

W związku z tym, że X. PL posiada 100% udziału / udziałów w kapitale zakładowym X. CZ:

 1. Połączenie I zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 51615 KSH oraz ust. 95b (1) oraz ust. 211 Ustawy o Przekształceniach, oraz
 2. Połączenie I zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego X. PL, stosownie do treści art. 515 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz art. 51614 KSH.

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz ust. 17 oraz ust. 201 Ustawy o Przekształceniach, podstawę Połączenia I stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników X. PL w sprawie Połączenia I. Zgodnie z art. 51615 § 2 KSH oraz ust. 211 (1) b) Ustawy o Przekształceniach, uchwała jedynego wspólnika X.CZ wykonującego prawa Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana.

Z punktu widzenia prawa czeskiego oraz polskiego prawa spółek, Połączenie I będzie więc mieć następujące ogólne skutki:

 • X. CZ zostanie przejęta przez X. PL i ustanie byt prawny X. CZ,
 • X. CZ zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • dojdzie do sukcesji uniwersalnej wszystkich aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej (tj. X. CZ) przez spółkę przejmującą (tj. X. PL).

Sukcesja uniwersalna oznacza w ogólności, że z dniem dokonania Połączenia I spółka przejmująca (X. PL) stanie się właścicielem wszystkich aktywów spółki przejmowanej oraz innych praw nabytych przez spółkę przejmowaną (X. CZ) i od tego dnia będzie odpowiadać za wszelkie zobowiązania spółki przejmowanej (X. CZ). Sukcesja zobowiązań dotyczy zarówno zobowiązań znanych, jak i nieznanych na dzień dokonania Połączenia I, tj. tych, które zostaną ujawnione w okresie późniejszym. W związku z powyższym, po dokonaniu Połączenia I spółka przejmująca będzie traktowana jako następca prawny (sukcesor uniwersalny pod tytułem ogólnym) spółki przejmowanej. Tego rodzaju sukcesja dokonuje się ipso iure, co oznacza, że nie jest wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów korporacyjnych poza dokumentami dotyczącymi samego połączenia.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca posiada 100% udziałów w X. CZ, X. PL nie będzie dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem I i nie wyda żadnych nowych udziałów do Udziałowca X. PL. W wyniku Połączenia I, Udziałowiec X. PL nie otrzyma również żadnych dopłat w gotówce. W ramach Połączenia I nie dojdzie również do wydania nowych udziałów jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. spółce X. PL.

Powyżej zostały wskazane główne konsekwencje prawne Połączenia I, przy czym niewykluczone jest, że konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań prawnych w odniesieniu do poszczególnych aktywów czy zobowiązań spółki przejmowanej, które to działania nie będą jednak bezpośrednio oddziaływały na opisane powyżej konsekwencje Połączenia I.

Zakłada się, że Połączenia Transgraniczne (Połączenie I i Połączenie II) zostaną objęte odrębnymi planami połączenia. Połączenia Transgraniczne mogą zostać ukończone w tej samej dacie albo w różnych datach.

Planowane jest, że opisane Połączenia Transgraniczne będą miały miejsce do końca drugiego kwartału 2017 r.

Z punktu widzenia organizacyjnego i biznesowego (ekonomicznego), w związku z faktem, że zakres działalności biznesowej X. PL oraz X. CZ w pewnym stopniu pokrywają się, Połączenie I powinno umożliwić integrację / konsolidację struktury organizacyjnej grupy kapitałowej X. w Europie Środkowo - Wschodniej i osiągnięcie efektu synergii. W konsekwencji, na skutek Połączenia I, możliwe będzie w szczególności uproszczenie czynności i procesów administracyjnych (m.in. dotyczących inwestycji, zakupów, finansowania, marketingu oraz innych powiązanych czynności) oraz zmniejszenie powiązanych kosztów operacyjnych (takich jak wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia, koszty Zarządu, koszty wynajmu itd.). Oczekuje się, że powyższe wpłynie bezpośrednio na wzmożoną zdolność do zarządzania działalnością Grupy X. w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również umożliwi dostosowanie profilu operacyjnego X. PL do uzgodnionych strategicznych celów biznesowych Grupy X.. Ponadto, oczekuje się, że na skutek Połączenia I, X. PL będzie mogła rozwijać działalność biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej znacznie bardziej efektywnie, w tym rozwijać działalność dotyczącą nowych funkcji przypisanych X. PL (tj. funkcji wynikających z czynności Centrum Usług Wspólnych, aktywności na rzecz wybranych podmiotów środkowo- i wschodnio- europejskich oraz dystrybucji stanowisk w ramach wybranych rynków środkowo- i wschodnio-­europejskich).

Połączenie I powinno również wpłynąć na zmniejszenie kosztów związanych m.in. z marketingiem, finansowaniem, dystrybucją oraz innymi towarzyszącymi funkcjami i czynnościami. Inaczej mówiąc, Połączenie I powinno wpłynąć na wzrost efektywności kosztowej (w związku z przejęciem przez X. PL niektórych rutynowych czynności od X. CZ oraz z uwagi na korzyści skali).

W rezultacie, Połączenie I powinno wzmocnić strukturę organizacyjną Grupy X. w Europie Środkowo-Wschodniej, poprzez usprawnienie i ujednolicenie procesów operacyjnych, rozliczeń i przepływów pieniężnych w ramach Grupy X. w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również wpłynąć na poprawę procesów zarządzania na przedmiotowym obszarze.

Ponadto, Połączenie I powinno poprawić ogólną pozycję negocjacyjną i konkurencyjność Grupy X., w tym X. PL, na rynku Europy Środkowo - Wschodniej. Planuje się, że ostatecznie Połączenie I wpłynie na poprawę wyniku finansowego Grupy X., w tym X. PL, w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla kompletności Wnioskodawca pragnie również poinformować, iż:

 • Zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, dopuszczalne jest zastosowanie jednej z dwóch metod rozliczenia i ujęcie takiego połączenia: metodą nabycia lub metodą łączenia udziałów. Wybór jednej z dwóch powyższych metod stanowi wybór polityki rachunkowości jednostki i decyzja odnośnie do zastosowania jednej z ww. metod zostanie podjęta przez Wnioskodawcę odrębnie.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy planowanego połączenia X. PL z X. CZ w ramach Grupy X. (Połączenie I) oraz skutków podatkowych tego połączenia. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie poinformować, że w zakresie planowanego połączenia X. PL z X. LV w ramach Grupy X. (Połączenie II) i podatkowych skutków tego połączenia został złożony przez Wnioskodawcę odrębny wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego określenia konsekwencji podatkowych przedstawionych zdarzeń, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) będzie skutkować powstaniem dla X. PL przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy

Stanowisko w sprawie pytania 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkować powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska w sprawie pytania 1)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania jest zaś przychód. Przez pojęcie „dochód” na gruncie ustawy o CIT należy rozumieć, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o CIT, nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w danym roku podatkowym (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Na gruncie przepisów podatkowych sposób ustalenia dochodu podlegającego ustawie o CIT dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określają art. 10 ust. 2 ustawy o CIT.

Określenie przychodów (dochodów) nie powinno być zatem uzależniane od ujęcia księgowego w Polsce lub za granicą lub prawa podatkowego za granicą (tu: w Czechach), lecz powinno odbywać się na gruncie ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Sposób kalkulacji dochodu w przypadku połączenia spółek określa art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, na moment Połączenia I, X. PL będzie w posiadaniu 100% udziałów X. CZ, zatem art. 10 ust. 2 pkt 2 nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji, w przypadku Połączenia I zastosowanie może znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 1.

W myśl art. 10 ust. 5 ustawy o CIT, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W niniejszym przypadku będziemy mieli do czynienia z przejęciem przez spółkę będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT majątku innej spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy. Dla podmiotów czeskich załącznik ten wskazuje m.in. spółki „společnost s ručenim omezeným”, czyli formę prawną spółki X. CZ.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku:

 1. X. PL jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę na terytorium Polski, podatnikiem o którym jest mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT,
 2. X. CZ jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Czech,
 3. forma prawna X. CZ (tj. „společnost s ručenim omezeným”) została wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Tym samym do Połączenia I zastosowanie powinien znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wykazano w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL) zostanie zrealizowane w związku z zamierzeniami biznesowymi Grupy X., tj. będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i nie będzie realizować celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania. Co więcej, w wyniku Połączenia I, X. PL nie tylko nie utraci władztwa podatkowego nad aktywami Grupy X., ale wręcz je wzmocni. Dzięki Połączeniu I (oraz Połączeniu II) działalność X. PL w Polsce zostanie rozwinięta.

Tym samym, w przypadku Połączenia I warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie I jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. PL), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. CZ). W konsekwencji, jakiekolwiek składniki majątkowe X. CZ przyznane X. PL w wyniku Połączenia I nie będą stanowić przychodu podatkowego X. PL.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego powyżej przez Wnioskodawcę zostało również zajęte przez organy podatkowe m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 24 listopada 2015 r. (sygnatura: ITPB3/4510-445/15/AW),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 23 września 2015 r. (sygnatura: ILPB4/4510-1-279/15-2/DS),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r. (sygnatura: IPPB5/423-921/14-2/PS),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 20 listopada 2014 r. (sygnatura: ITPB3/423-376a/14/DK),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 4 lipca 2014 r. (sygnatura: ITPB3/423-165/14/MK),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 26 czerwca 2014 r. (sygnatura: IPPB3/423-442/14-2/AG).

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkować powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.