IPPB3/423-846/13-6/AG/MS/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt II FSK 1383/15 (data wpływu orzeczenia 21 sierpnia 2017r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 13 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał postanowienie znak: IPPB3/423-846/13-3/AG o odmowie wszczęcia postępowania.

Wnioskodawca na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 13 stycznia 2014 r. znak: IPPB3/423-846/13-3/AG złożył pismem z dnia 22 stycznia 2014 r. (data wpływu 24 stycznia 2014 r.) zażalenie na postanowienie.

W odpowiedzi na powyższe zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 20 marca 2014 r. znak: IPPB3/423-846/13-5/AG/MS utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2013 znak:IPPB3/423-846/13-3/AG.

Wnioskodawca na postanowienie z dnia 20 marca 2014 r. znak: IPPB3/423-846/13-5/AG/MS złożył skargę z dnia 23 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1800/14 oddalił skargę Wnioskodawcy.

Wnioskodawca pismem z dnia 3 marca 2015 r., wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 1800/14, oddalającego skargę Wnioskodawcy. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn II FSK 1383/15 uchylił zaskarżony wyrok w całości oraz uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2014 r. znak: IPPB3/423-846/13-5/AG/MS.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i nie posiada zagranicznych zakładów w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa połączenie Wnioskodawcy ze spółką S., które to połączenie nastąpiłoby w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych Dz.U. z 2010 r., poz. 1030) w jeden z następujących sposobów (co nie zostało jeszcze rozstrzygnięte):

 1. połączenie spółek poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez S. (Wariant 1 Połączenia ) albo
 2. połączenie spółek poprzez przejęcie spółki S. przez Wnioskodawcę (Wariant 2 Połączenia).

W chwili obecnej nie jest rozstrzygnięte, jaka będzie wartość nominalna i ilość udziałów albo akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej ani jaka będzie wartość majątku spółki przejmowanej otrzymywanego w rezultacie przejęcia przez spółkę przejmującą.

Wnioskodawca oraz S. mają tego samego większościowego wspólnika jest nim spółka M. S.A.

Charakterystyka działalności gospodarczej Wnioskodawcy

Wnioskodawca na dzień 31.08.2013 r. posiada do rozliczenia stratę podatkową z bieżącego roku podatkowego w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów M. S.A., a także produktów innych podmiotów na rynkach polskich i zagranicznych. Do produktów tych należą numizmaty, dukaty, monety. Brand Wnioskodawcy jest wykorzystywany za granicą i w Polsce, przede wszystkim dla klientów hurtowych, i w niewielkim stopniu indywidualnych.

Charakterystyka działalności gospodarczej spółki S.

S. na dzień 31.08.2013 r. posiada do rozliczenia stratę podatkową z bieżącego roku podatkowego w wysokości nie mniejszej niż 2 mln PLN, S. zajmuje się sprzedażą numizmatów z metali szlachetnych i nieszlachetnych w Polsce i za granicą. Spółka zasadniczo prowadzi tylko sprzedaż detaliczną. W niektórych przypadkach, produkcja towarów jest zlecana M. S.A. Brand spółki S. jest uznanym brandem w segmencie klientów indywidualnych w Polsce (tzw. Retail), w e-commerce i direct marketing.

Uzasadnienie ekonomiczne planowanego połączenia

Uzasadnieniem ekonomicznym dla połączenia są korzyści finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, jakie spółki biorące udział w połączeniu spodziewają się osiągnąć w jego rezultacie. Korzyści te obejmują:

 1. Ujednolicenie procesów biznesowych i efekt synergii.
  Przedsiębiorstwo spółki S. w nowej strukturze będzie jeszcze jednym kanałem dystrybucji, domykając sferę sprzedaży w postaci marketingu bezpośredniego. Po połączeniu spółek wspólne będą procesy:
  1. logistyka zakupowa
   Procesy zakupowe materiałów i usług odbywają się obecnie w dwóch spółkach.
   Zamawianie tylko przez jeden podmiot pozwoli na obniżenie zarówno kosztów podstawowych (efekt skali), jak i kosztów obsługi (tych procesów).
   Proces zamówienia towarów jest obecnie niepotrzebnie wydłużony — S. zamawia niekiedy towar u Wnioskodawcy, a ten (po komasacji) zamawia dopiero u dostawców. Powoduje to niepotrzebną stratę zarówno czasu — po drodze występuje jeszcze jeden szczebel — jak i zbędny z punktu widzenia biznesowego przepływ środków.
  2. logistyka sprzedażowa i zamówienia internetowe
   Występują przypadki konkurowania cenowego spółek u tych samych odbiorców, które obniżają marżę uzyskiwaną finalnie przez obie spółki.
   Obecnie obie spółki utrzymują swoje oddzielne sklepy internetowe, oferując często te same produkty.
  3. marketing
   Działania marketingowe są obecnie prowadzone niezależnie przez obie spółki: Wnioskodawcę i S. Nie ma to żadnego uzasadnienia w świetle zbliżonego profilu towarów i produktów oferowanych przez spółki. Obecnie obie spółki pracują na dwóch oddzielnych bazach danych, wysyłając niekiedy odrębne oferty do tego samego klienta. W rezultacie, klient może czuć się zdezorientowany, z którą spółką powinien współpracować. Efektem tego jest także podwójny koszt dotarcia do klienta.
   Wspólna baza danych umożliwiłaby rozszerzenie sprzedaży towarów i produktów spółki S. również do obecnych klientów Wnioskodawcy.
  4. zarządzanie magazynami
   W chwili obecnej spółki: Wnioskodawca i S. posiadają odrębne magazyny towarów, produktów, materiałów itp. Nie ma to uzasadnienia zważywszy na zbliżony profil towarów i produktów oferowanych przez spółki. Połączenie magazynów obu spółek pozwoli na oszczędności finansowe i organizacyjne: ujednolicenie i uproszenie systemu zarządzania magazynami i jego dokumentowania.
  5. transakcje pomiędzy spółkami
   Obecnie spółki dokonują ze sobą kilkudziesięciu transakcji miesięcznie; nie jest to racjonalne mając na uwadze profil działalności spółek. Wyeliminowanie tych transakcji poprzez połączenie spółek zmniejszy ilość dokumentów księgowych oraz ułatwi konsolidację sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej M. S.A.
  6. systemy informatyczne.
   Obecnie pracują dwa oddzielne systemy w obu spółkach — SAP/ERP u Wnioskodawcy oraz Simple/ERP w spółce S.
   Stan ten powoduje następujące problemy:
   • niektórzy - ci sami - klienci są utrzymywani w dwóch rozdzielnych systemach — wystawiane są zatem dwa potwierdzenia sald,
   • brak informacji o transakcjach w drugiej spółce, brak wspólnej informacji o kliencie,
   • podwójny koszt utrzymania systemów IT (Oprogramowania aplikacyjnego, serwerów, serwisu, wsparcia),
   • zdublowane kadry IT do obsługi oprogramowania aplikacyjnego, zdublowane systemy sprzedaży internetowej.,
   Problemy te zostaną wyeliminowane po połączeniu spółek,
  7. usługi wsparcia (back office): m. in. obsługa kadrowo-płacowa, księgowa
   W chwili obecnej obie spółki prowadzą odrębną księgowość, czynności w zakresie obsługi kadrowo-placowej i obsługę prawną. Połączenie tych działów pozwoli na bardziej efektywne wykonywanie tych czynności oraz na oszczędności finansowe.
   Wspólna obsługa kadrowo-płacowa umożliwi sprawniejsze zarządzanie karierą pracowników obu spółek.,
   Wspólna obsługa kadrowo-płacowa, księgowa oraz informatyczna pozwolą docelowo na wdrożenie Centrum Usług Wspólnych dla Grupy Kapitałowej M. S.A.
  8. wspólny zarząd
   Obecnie obie spółki mają odrębne zarządy. Po połączeniu, obniżone zostaną koszty zarządu i jego obsługi.
 2. Możliwość wykorzystania marketingowej bazy danych przez obie spółki S. stanie się właścicielem marketingowej bazy danych obejmującej m.in. 4,5 mln potencjalnych klientów w rezultacie połączenia ze spółką zależną Skarbca Mennicy Polskiej; przewiduje się, że to połączenie nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia niniejszego wniosku.
  Wnioskodawca nie będzie uprawniony do korzystania z tej bazy; tylko S. będzie uprawniony do prowadzenia marketingu na rzecz podmiotów znajdujących się w tej bazie.
  Jednakże w rezultacie połączenia Wnioskodawcy ze spółką S., Wnioskodawca uzyska także prawo prowadzenia sprzedaży na rzecz podmiotów znajdujących się w marketingowej bazie danych.
  Planowane skutki podatkowe połączenia do zasady, połączenie spółek kapitałowych jest neutralne podatkowo, tzn. nie wywołuje ani pozytywnych, ani negatywnych skutków podatkowych.
  Jednakże, zarówno w Wariancie Połączenia, jak i w Wariancie 2 Połączenia, spółka przejmowana może utracić możliwość rozliczania straty podatkowej, a to na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 Ustawy CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy mając na uwadze przedstawione we Wniosku: Charakter działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz spółki S., uzasadnienie ekonomiczne planowanego połączenia oraz planowane skutki podatkowe połączenia, należy uznać, że na gruncie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawy CIT) planowane połączenie Wnioskodawcy oraz spółki S. w Wariancie 1 Połączenia zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania?
 2. Czy mając na uwadze przedstawione we Wniosku: charakter działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz spółki S., uzasadnienie ekonomiczne planowanego połączenia oraz planowane skutki podatkowe połączenia należy uznać, że na gruncie przepisu art. 10 ust. 4 Ustawy CIT planowane połączenie Wnioskodawcy oraz spółki S. w Wariancie 2 Połączenia zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania?

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad 1) i 2)

W opinii Wnioskodawcy przedstawione przez Wnioskodawcę we Wniosku uzasadnienie ekonomiczne planowanego połączenia w kontekście charakterystyki działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki biorące udział w połączeniu jednoznacznie i bez wątpliwości uzasadnia pogląd, że planowane połączenie ma rzeczywiste, istotne i uzasadnione przyczyny ekonomiczne.

Przyczyny te wynikają z faktycznie możliwych do osiągnięcia istotnych korzyści finansowych, funkcjonalnych i organizacyjnych, jakich spółki biorące udział w połączeniu mogą się spodziewać w rezultacie przeprowadzenia połączenia. W świetle przedstawionych informacji, w pełni uzasadnione jest oczekiwanie, że korzyści te zostaną faktycznie osiągnięte. Z kolei wskazane przez Wnioskodawcę planowane skutki podatkowe połączenia nie pozwalają na uznanie że jednym z głównych (a tym bardziej głównym) celem połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania Skutki te są negatywne z uwagi na fakt że w obu wariantach połączenia spółka przejmowana utraci możliwość rozliczania straty podatkowej. Natomiast długofalowy korzystny skutek podatkowy w postaci wspólnego rozliczania przychodów i kosztów przez spółki biorące udział w połączeniu jest niepewny (wymaga osiągania w przyszłości dochodów podatkowych) i można byłoby ten skutek osiągnąć niższym kosztem i wysiłkiem organizacyjnym np. poprzez utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (por. art. 1A i art. 7a Ustawy CIT)

W konsekwencji, w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 10 ust 4 Ustawy CIT, zgodnie z którym „przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż pytania postawione we Wniosku, jak i sam Wniosek w sposób oczywisty dotyczą przepisu prawa podatkowego — dokładniej przepisu art. 10 ust 4 Ustawy CIT Wnioskodawca nie zwraca się z prośbą o generalną wykładnię przepisów prawa podatkowego lub o oderwane od stanu faktycznego stanowisko organu podatkowego, lecz o interpretację przepisu prawa podatkowego pozostającego w ścisłym związku ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym we Wniosku. Nie jest to zapytanie akademickie, albo pytanie osadzone w próżni gospodarczej, przeciwnie, przedmiotowy Wniosek jest ściśle związany z aktualną sytuacją Wnioskodawcy oraz jego planami restrukturyzacyjnymi. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 19 października 2012 r. jedną z funkcji interpretacji poza gwarancyjną jest bowiem właśnie funkcja informacyjna Prawem podatnika jest zwrócić się do Ministra o interpretację z myślą o uzyskania stanowiska co do pewnego, dopiero projektowanego zdarzenia” (sygn. akt. III SA/Wa 355a/11). Zatem organ podatkowy jest zobowiązany także do odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy nawet w sytuacji gdy zdarzenie przyszłe przez niego przedstawione jest jedynie w fazie projektu, a sam Wnioskodawca nie jest pewien właściwej interpretacji przepisu prawa podatkowego który ma lub może mieć związek z planowanym zdarzeniem.

W rezultacie należy uznać że zarówno w Wariancie 1 Połączenia jak i w Wariancie 2 Połączenia na gruncie przepisu art. 10 ust. 4 Ustawy CIT planowane połączenie Wnioskodawcy oraz spółki S. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 sygn. akt II FSK 1383/15).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.