ILPP1/4512-1-493/15-3/AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania połączenia, o którym mowa we wniosku, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
ILPP1/4512-1-493/15-3/AWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. następstwo prawne
 3. połączenie
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowo-akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania połączenia, o którym mowa we wniosku, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania połączenia, o którym mowa we wniosku, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. o dokumenty, z których wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (SKA) jest osobową spółką prawa handlowego oraz zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Ze względu na przesłanki natury biznesowej i organizacyjnej w przyszłości rozważane jest połączenie Wnioskodawcy z inną spółką osobową (dalej odpowiednio: Połączenie, SPV).

Połączenie zostałoby dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 6 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1030, z późn. zm., dalej: KSH) w zw. z art. 491 § 2 oraz art. 517 i następne KSH, tj. poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), na którą przejdzie majątek SKA oraz SPV w zamian za udziały w Spółce, które przyznane zostaną wspólnikom SKA oraz SPV.

W rezultacie połączenia zawiązana zostanie Spółka, której wspólnikami będą dotychczasowi wspólnicy SKA oraz SPV.

Połączenie skuteczne będzie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dzień połączenia). Zgodnie z art. 494 KSH, z dniem połączenia Spółka wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki SKA oraz SPV.

W wyniku połączenia majątek przedsiębiorstwa SKA oraz majątek przedsiębiorstwa SPV stanie się majątkiem Spółki. Część majątku spółek łączących się może zostać przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.

Majątek Wnioskodawcy w chwili połączenia będzie obejmować: aktywa materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia jej działalności gospodarczej, w tym w szczególności wierzytelność wobec SPV o spłatę udzielonej jej pożyczki, jak również zobowiązania powstałe w toku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy połączenie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarem, zgodnie z art. 2 pkt 6 powyższej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawą towarów, jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, dlatego też, należy odwołać się do definicji powyższego terminu określonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, stosownie do art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zagadnienie łączenia spółek zostało uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

Zgodnie z art. 491 § 2 KSH, spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

Jak stanowi art. 492 § 1 pkt 2 KSH, w wyniku połączenia przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, przechodzi na nowo zawiązaną spółkę majątek wszystkich łączących się spółek, w zamian za udziały lub akcje tej nowej spółki.

Wskutek połączenia, zgodnie z art. 493 § 1 KSH, spółki łączące się ulegają rozwiązaniu w dniu wykreślenia z rejestru, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 KSH, spółka nowo zawiązana z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się, w szczególności, na spółkę nowo zawiązaną wstępują, co do zasady, zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółkom łączącym się. Innymi słowy, połączenie spółek następuje zgodnie z powyższym przepisem z zachowaniem zasad sukcesji generalnej.

Powyższa zasada dot. sukcesji generalnej będzie miała zastosowania w analizowanym zdarzeniu przyszłym w stosunku do Spółki, która powstanie z połączenia Wnioskodawcy i SPV.

Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji generalnej została określona w art. 93 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osobowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Zasada ta znajdzie zastosowania w analizowanym zdarzeniu przyszłym do Spółki powstałej z połączenia Wnioskodawcy i SPV.

Na gruncie powyższych przepisów należy więc stwierdzić, że połączenie SKA i SPV przez zawiązanie Spółki, mieści się w zakresie hipotezy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, tj. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wskutek połączenia nastąpi bowiem przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną (Spółka) całego majątku spółek łączących się (tj. SKA i SPV), w szczególności wszystkich aktywów, pasywów, jak również praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym z przepisów prawa podatkowego).

Innymi słowy, w ramach połączenia na Spółkę przeniesione zostanie całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy. Wszelkie aktywa lub pasywa, które mogą być wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej w wyniku połączenia staną się częścią przedsiębiorstwa Spółki. W konsekwencji, planowane połączenie będzie leżeć poza zakresem opodatkowania VAT i w rezultacie nie będzie wywoływać żadnych skutków podatkowych dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o VAT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym połączenie spółek stanowi czynność wyłączoną z opodatkowania VAT potwierdzają również organy podatkowe w wydanych interpretacjach, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2013 r., nr ITPP1/443-193/13/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika zatem, iż zamierzona czynność połączenia spółek, skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki Wnioskodawcy do innej spółki, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r., nr ITPP1/443-1116/12/AT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa, w powiązaniu z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, stwierdzić należy, że skoro – jak wskazują okoliczności sprawy – połączenie Spółki ze spółką z o.o. nastąpi w trybie art. 492 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, to tym samym czynność taka, dotycząc w istocie przejęcia przedsiębiorstwa tej spółki z o.o., której towarzyszy sukcesja przez Spółkę praw i obowiązków spółki przejmowanej (spółki z o.o.) w rozumieniu art. 93 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączona będzie spod opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji nie powstanie obowiązek podatkowy.”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2012 r., nr IPPP3/443-686/12-2/RD, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Spółka T przejmując całość wartości niematerialnych i prawnych, którymi zarządza Wnioskodawca, oraz należności izobowiązań ich dotyczących przejmie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. (...) W konsekwencji powyższego tut. Organ stwierdza, że przejęcie Wnioskodawcy przez Spółkę T będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa, które zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”.

Powyższe interpretacje zostały wydane w odniesieniu do stanów faktycznych obejmujących połączenie spółek przez przejęcie. Istota transakcji w opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym jest jednak taka sama, ponieważ zarówno w przypadku połączenia SKA i SPV (spółek osobowych) przez zawiązanie Spółki (będzie to spółka kapitałowa), jak i w przypadku połączenia spółki osobowej z kapitałową przez przejęcie spółki osobowej następuje przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki osobowej do spółki kapitałowej. W konsekwencji, argumentacja prezentowana przez organy podatkowe w ww. interpretacjach znajduje zastosowanie do zdarzenia przyszłego, którego dotyczy niniejszy wniosek. Podkreślić należy, że przepisy podatkowe, w tym ustawa o VAT nie różnicują skutków podatkowych połączenia spółek handlowych w zależności od tego, w jaki sposób nastąpi połączenie.

Reasumując, połączenie nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, w związku z czym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego w niniejszym wniosku stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-734/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

następstwo prawne
ILPP1/443-615/12-2/MD | Interpretacja indywidualna

połączenie
IBPB-1-2/4510-722/15/JW | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB2/436-288/14/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.