IBPBI/2/423-829/11/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na Spółce Przejmującej, w przypadku konieczności dokonania korekt okresu rozliczeniowego obejmującego funkcjonowanie Spółki Przejmowanej, czyli okresu sprzed połączenia będą ciążyły obowiązki dotyczące sporządzenia korekt złożonych deklaracji rozliczeń rocznych CIT-8 oraz wpłaconych zaliczek na podatek z roku połączenia oraz czyje dane powinny być zamieszczone na tych korektach? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2011r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 07 lipca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonania korekt deklaracji rocznych CIT-8 oraz wpłaconych zaliczek Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości dokonania korekt deklaracji rocznych CIT-8 oraz wpłaconych zaliczek Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (jako tzw. Spółka Przejmująca) zamierza dokonać połączenia z drugim bankiem (tzw. Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - zwany dalej „ksh”) w drodze tzw. inkorporacji. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest 100% właścicielem Spółki Przejmowanej, nie dojdzie do wydania akcji wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Połączenie obu ww. spółek zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów (art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej „ustawa o rachunkowości”). W związku z tym Spółka Przejmowana nie ma obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, jak również nie powstanie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana posiadają status osoby prawnej, przy czym podlegają właściwości dwóch różnych organów podatkowych. Obie Spółki są podatnikami podatku dochodowego prowadzącymi księgi rachunkowe, a rok podatkowy przypada na rok kalendarzowy, przy czym Spółka Przejmująca dokonuje w ciągu roku podatkowego rozliczenia w oparciu o art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”) - rozliczenie uproszczone, a Spółka Przejmowana w ciągu roku podatkowego odprowadza zaliczki zgodnie z art. 25 ust. 1 updop. Po inkorporacji Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca zachowa byt prawny, a Spółka Przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej. W myśl art. 493 § 2 ksh połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej. Z uwagi na brak możliwości ustalenia przewidywanej daty wykreślenia i daty połączenia (tj. daty dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym) przyjmuje się, że wpis o połączeniu i wykreśleniu w KRS nastąpi w trakcie danego roku podatkowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na Spółce Przejmującej, w przypadku konieczności dokonania korekt okresu rozliczeniowego obejmującego funkcjonowanie Spółki Przejmowanej, czyli okresu sprzed połączenia będą ciążyły obowiązki dotyczące sporządzenia korekt złożonych deklaracji rozliczeń rocznych CIT-8 oraz wpłaconych zaliczek na podatek z roku połączenia oraz czyje dane powinny być zamieszczone na tych korektach... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, na pytanie, czy na Spółce Przejmującej w przypadku konieczności dokonania korekt okresu rozliczeniowego Spółki Przejmowanej przed połączeniem będą ciążyły obowiązki dotyczące korekt złożonych deklaracji i rozliczeń rocznych CIT-8 oraz wpłaconych zaliczek na podatek z roku połączenia Wnioskodawca odpowiada twierdząco, że będą na nim ciążyć obowiązki związane z dokonaniem ewentualnych korekt za rozliczenie okresu przed połączeniem i przesłanie ich do Urzędu Skarbowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, ale z podpisem reprezentantów Spółki Przejmującej.

W myśl art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Jak już wskazano powyżej, w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, zgodnie z metodą łączenia udziałów, połączenie to nie ma wpływu na podmiotowość prawną Spółki Przejmującej, ponieważ skutkiem takiego połączenia następuje utrata podmiotowości prawnej Spółki Przejmowanej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prawnej Spółki Przejmującej z równoczesnym przejęciem wszystkich praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w odniesieniu do Spółki Przejmowanej nie dochodzi więc do zmiany właściwości miejscowej organów podatkowych ponieważ Spółka Przejmowana traci byt prawny, dlatego też Spółka Przejmująca (jako jej następca prawny) dokonując korekt deklaracji podatkowych złożonych uprzednio przez Spółkę Przejmowaną i przed datą przejęcia, winna złożyć je do urzędów skarbowych właściwych miejscowo według jej siedziby, sprzed dnia połączenia.

Na korektach deklaracji podatkowych winny być umieszczone dane Spółki Przejmowanej tj. jej NIP, REGON, nazwa, adres siedziby, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (...) – art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem takiego połączenia jest utrata podmiotowości przez spółkę przejmowaną, przy zachowaniu ciągłości prawnej i organizacyjnej spółki przejmującej, czyli Wnioskodawcy.

Przepis art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na gruncie prawa podatkowego powyższa zasada sukcesji została wyrażona przez przepis art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stanowiący, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) – art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym, Spółka stanie się następcą prawnym przejmowanej spółki kapitałowej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki (również podatkowe) podmiotu przejętego. Oznacza to, iż stanie się w relacjach z kontrahentami, jak i organami podatkowymi z tą chwilą jej pełnym sukcesorem. W konsekwencji Spółka Przejmowana utraci zdolność wywiązywania się z przysługujących praw lub nałożonych obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Wśród tych obowiązków i praw wymienić należy stanowiące przedmiot niniejszego wniosku, prawo dokonywania korekt deklaracji i wpłaconych zaliczek.

Przy łączeniu spółek przez inkorporację, w sytuacji gdy rozliczenie tego połączenia następuje metodą łączenia udziałów, jeżeli nie powstaje nowa jednostka, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych, to znaczy istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku. Połączenie spółek metodą łączenia udziałów rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek. Przy metodzie łączenia udziałów w Spółce Przejmowanej nie powstaje obowiązek dokonywania rozliczenia rocznego, a przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę Przejmowaną do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi, osiągniętymi przez Spółkę Przejmującą w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym (CIT-8).

Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, zgodnie z metodą łączenia udziałów, połączenie to nie ma wpływu na podmiotowość prawną Spółki Przejmującej. Skutkiem takiego połączenia jest utrata podmiotowości prawnej Spółki Przejmowanej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prawnej Spółki Przejmującej. Wskazać przy tym należy, iż w przypadku połączenia spółek, spółki przejmowane tracą byt prawny, przy czym nie następuje w tym przypadku „przeniesienie siedziby”, które miałoby skutkować zmianą właściwości miejscowej.

W świetle powyższych przepisów, Spółka Przejmująca będzie uprawniona do złożenia osobnych korekt zeznań CIT-8 dot. Spółki Przejętej za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy w którym nastąpiło połączenie, do urzędu skarbowego właściwego miejscowo według jej siedziby sprzed dnia połączenia. Na zeznaniach podatkowych winny zostać umieszczone dane Spółki Przejmowanej tj. jej NIP, nazwa adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego.

W myśl art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Jak już wskazano powyżej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w odniesieniu do Spółki Przejętej nie dochodzi do zmiany właściwości miejscowej organów podatkowych, dlatego też Spółka Przejmująca (jako następca prawny) dokonując korekt wpłaconych w roku połączenia zaliczek, winna wpłacić je do urzędu skarbowego właściwego miejscowo według siedziby Spółki Przejętej, sprzed dnia połączenia.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1, 2, 4) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.