1462-IPPB5.4510.894.2016.1.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. jest spółką, która działa zgodnie z prawem belgijskim, jest rezydentem podatkowym Belgii i podlega w Belgii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Celem działalności X. w Belgii i za granicą jest w szczególności wszelka działalność związana z projektowaniem, produkcją i tworzeniem produktów z gumy, plastiku i innych syntetycznych materiałów, w tym opon.

S. Sp. z o.o. (dalej: „S.”) oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „E.”) są polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o CIT, tj. osobami prawnymi posiadającymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S. i E. podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. S. i E. należą do grupy kapitałowej X. (dalej: „Grupa X.”). Głównym przedmiotem działalności S. jest sprzedaż opon do pojazdów samochodowych oraz motocykli. Natomiast głównym przedmiotem działalności E. jest działalność usługowa m.in. w zakresie świadczenia usług rachunkowo-księgowych.

Bezpośrednim udziałowcem S. oraz E., posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w S. oraz E., jest X.

Obecnie w Grupie X. przeprowadzana jest reorganizacja (obejmująca także rejon Europy Środkowo - Wschodniej), w ramach której planowane jest m.in. połączenie S. z E. (dalej: „Połączenie I”) a następnie połączenie S. z X. (dalej: „Połączenie II”).

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy planowanego połączenia S. z X. w ramach Grupy X. oraz skutków podatkowych tego połączenia. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie poinformować, że w zakresie planowanego połączenia S. z E. w ramach Grupy X. i podatkowych skutków tego połączenia został złożony odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Zaprezentowane w niniejszym wniosku działania stanowią część złożonego procesu reorganizacji i uproszczenia struktury Grupy X. na poziomie europejskim.

Oczekuje się, że Połączenie I oraz Połączenie II doprowadzą m.in. do:

 1. uproszczenia struktury wewnętrznej poprzez eliminację dodatkowego poziomu spółek zależnych o działalności tożsamej z działalnością spółki dominującej;
 2. efektywniejszego procesu decyzyjnego i bardziej przejrzystego zarządzania;
 3. ułatwienia zarządzania zasobami wewnątrz Grupy X., które doprowadzi do inwestowania posiadanych środków w sposób najefektywniejszy i najbardziej opłacalny;
 4. umożliwienia pracownikom łączonych spółek poświęcenia większej ilości czasu na istotne zadania poprzez eliminację zadań o charakterze administracyjnym lub powtarzających się (takich jak przygotowywanie wielu deklaracji VAT oraz spotkań zarządu, przygotowywanie sprawozdań finansowych);
 5. redukcji wewnętrznych i zewnętrznych kosztów (doradcy prawni, audytorzy etc.) oraz uproszczenia kwestii administracyjnych (rachunkowość, zarządzanie, księgowość, deklaracje etc.).

Połączenie I

Połączenie I będzie polegało na połączeniu S. (spółka przejmująca) i E. (spółka przejmowana).

Planowane jest, że przed dokonaniem Połączenia I S. otworzy swój oddział na terytorium Polski (dalej: „Oddział I”). Po Połączeniu I S. będzie kontynuowała w ramach Oddziału I działalność prowadzoną obecnie przez E.

W tym kontekście, dotychczasowa działalność gospodarcza E. nie zostanie zmieniona podczas / w wyniku przeprowadzania Połączenia I, a wszelkie posiadane aktywa, pełnione funkcje i pracownicy będą przypisani do Oddziału I.

Połączenie I nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) przez przeniesienie całego majątku E. na S..

W wyniku Połączenia I S. (spółka przejmująca) wstąpi z dniem połączenia, tj. z dniem zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy dla S., we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej - E. (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 KSH.

W wyniku Połączenia I, E. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 KSH.

Z punktu widzenia polskiego prawa spółek, Połączenie I będzie więc mieć następujące ogólne skutki:

 • E. zostanie przejęta przez S. i ustanie byt prawny E.,
 • E. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • S. wstąpi z dniem Połączenia I we wszystkie prawa i obowiązki E. (sukcesja uniwersalna).

W wyniku Połączenia I dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego S.. Nowe udziały zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu udziałowcowi E., tj. X.. W zakresie Połączenia I nie zostały przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 492 § 2 KSH na rzecz X., tj. jedynego wspólnika E..

Wskazać również należy, że spółka S. jest w trakcie procedury połączenia transgranicznego ze spółką X. jako spółką przejmującą (Połączenie II). W wyniku połączenia transgranicznego X. wstąpi w dniu połączenia we wszystkie prawa i obowiązki S.. Planowane jest, że powyższe połączenie transgraniczne zostanie dokonane po zakończeniu niniejszego połączenia krajowego. W związku z powyższym, proces połączenia transgranicznego pozostaje bez wpływu na niniejsze połączenie krajowe (Połączenie I).

Połączenie II

Jak wskazano powyżej, w ramach reorganizacji Grupy X. planowane jest połączenie S. i X. (Połączenie II). Połączenie II będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i belgijskiego.

Planowane Połączenie II będące przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku, zostanie przeprowadzone w trybie połączenia transgranicznego, poprzez przeniesienie całego majątku spółki S. na X.. W wyniku opisanego połączenia (Połączenia II), S. przestanie istnieć (zostanie wykreślona z właściwego rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego), a X. jako spółka przejmująca przejmie cały majątek S.. X. stanie się następcą prawnym S..

X. przed dokonaniem Połączenia II otworzy swój oddział na terytorium Polski (dalej: „Oddział II”), poprzez który po Połączeniu II X. będzie prowadziła na terytorium Polski działalność gospodarczą. Planuje się, że Oddział II będzie kontynuował działalność S. przy wykorzystaniu aktywów posiadanych wcześniej przez S..

Z perspektywy prawa belgijskiego, połączenie spółek regulują przepisy Belgijskiego Prawa Spółek z dnia 7 maja 1999 r. (B.O.J. 6 sierpnia 1999 r.) (dalej: „Belgijskie Prawo Spółek”).

Z punktu widzenia prawa polskiego, połączenia transgraniczne spółek kapitałowych są regulowane przepisami Tytułu IV, Działu I, Rozdziału 21, Oddziału I: KSH. W zakresie nieuregulowanym w ww. Rozdziale, stosuje się przepisy właściwe dla krajowej procedury łączenia spółek (zawarte w Rozdziale 2 KSH).

W świetle powyższego Połączenie II nastąpi w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz art. 719 i art. 722/1 Belgijskiego Prawa Spółek, tj. poprzez przeniesienie na X. całego majątku oraz praw i obowiązków S..

W wyniku Połączenia II, S. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz na podstawie art. 682 i art. 772/3 Belgijskiego Prawa Spółek.

X. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki S. (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz art. 682 i art. 772/3 Belgijskiego Prawa Spółek.

W związku z tym, że X. posiada 100% udziału / udziałów w kapitale zakładowym S.:

 1. Połączenie II zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 51615 KSH oraz art. 772/6 Belgijskiego Prawa Spółek oraz
 2. Połączenie II zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego X. stosownie do treści art. 515 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz art. 772/6 Belgijskiego Prawa Spółek.

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz art. 772/11 Belgijskiego Prawa Spółek, podstawę Połączenia II stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników X. w sprawie Połączenia II oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników S. w sprawie Połączenia II.

Z punktu widzenia belgijskiego oraz polskiego prawa spółek, Połączenie II będzie więc mieć następujące ogólne skutki:

 • S. zostanie przejęta przez X. i ustanie byt prawny S.,
 • S. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • X. wstąpi z dniem Połączenia II we wszystkie prawa i obowiązki S. (sukcesja uniwersalna).

Z uwagi na fakt, iż X. posiada 100% udziałów w S., X. nie będzie dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem II i nie wyda żadnych nowych udziałów do udziałowca X.. W wyniku Połączenia II, udziałowiec X. nie otrzyma również żadnych dopłat w gotówce. W tym kontekście planuje się, że dotychczasowa działalność gospodarcza S. (oraz E. przejętego przez S., w wyniku Połączenia I) nie zostanie zmieniona podczas przeprowadzenia Połączenia II, a wszelkie posiadane aktywa, pełnione funkcje i pracownicy będą przypisani do Oddziału II. Żadne funkcje ani aktywa nie zostaną przeniesione do belgijskiej centrali (tj. X.) w trakcie lub w wyniku połączenia.

Działalność S. oraz E. w wyniku Połączenia I i Połączenia II będzie kontynuowana za pośrednictwem Oddziału II.

Zakłada się, że Połączenie I i Połączenie II zostaną objęte odrębnymi planami połączenia. Dzień Połączenia II nastąpi po dniu Połączenia I. Możliwe jest, iż dzień Połączenia II, zgodnie z prawem belgijskim, będzie 1 stycznia 2017 r. o godz. 00:00:00.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy planowanego połączenia S. z X. w ramach Grupy X. (Połączenie II) oraz skutków podatkowych tego połączenia. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie poinformować, że w zakresie planowanego połączenia S. z E. w ramach Grupy X. (Połączenie I) i podatkowych skutków tego połączenia został złożony przez S. odrębny wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego określenia konsekwencji podatkowych przedstawionych zdarzeń, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie II (tj. połączenie X. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) będzie skutkować powstaniem dla X. przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy

Stanowisko Wnioskodawcy

X. stoi na stanowisku, że opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie II (tj. połączenie X. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkować powstaniem dla X. przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania jest zaś przychód.

Przez pojęcie „dochód” na gruncie ustawy o CIT należy rozumieć, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o CIT, nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w danym roku podatkowym (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Na gruncie przepisów podatkowych sposób ustalenia dochodu podlegającego ustawie o CIT dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określa art. 10 ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z tym przepisem:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, na moment Połączenia II X. będzie w posiadaniu 100% udziałów S., zatem art. 10 ust. 2 pkt 2 nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji, w przypadku Połączenia II zastosowanie może znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 1.

W myśl art. 10 ust. 5 ustawy o CIT, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W przypadku Połączenia II będącym przedmiotem opisanego powyżej zdarzenia przyszłego będziemy mieli do czynienia z podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podlegającym w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmującym majątek spółki będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy. W załączniku nr 3 do ustawy o CIT wśród spółek utworzonych według prawa belgijskiego wymieniona została spółka „sociéte anonyme”/naamloze vennootschap”, czyli forma prawna X.. Ponadto, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ustawy o CIT lista podmiotów, do których zastosowanie ma art. 10 ust. 6 obejmuje również inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku:

 1. X. jest spółką kapitałową będącą podatnikiem nie mającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegającym obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającym w Belgii opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. S. jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę na terytorium Polski, podatnikiem o którym jest mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT,
 3. forma prawna X. (tj. „sociéte anonyme”/naamloze vennootschap”) została wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Tym samym do Połączenia II zastosowanie powinien znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Połączenie I oraz Połączenie II stanowią część złożonego procesu reorganizacji i uproszczenia struktury Grupy X. na poziomie europejskim. Połączenie II ma na celu doprowadzenie m.in. do:

 1. uproszczenia struktury wewnętrznej Grupy X. poprzez eliminację dodatkowego poziomu spółek zależnych o działalności tożsamej z działalnością spółki dominującej;
 2. efektywniejszego procesu decyzyjnego i bardziej przejrzystego zarządzania;
 3. ułatwienia zarządzania zasobami wewnątrz Grupy X., które doprowadzi do inwestowania posiadanych środków w sposób najefektywniejszy i najbardziej opłacalny;
 4. umożliwienia pracownikom łączonych spółek poświęcenia większej ilości czasu na istotne zadania poprzez eliminację zadań o charakterze administracyjnym lub powtarzających się (takich jak przygotowywanie wielu deklaracji VAT oraz spotkań zarządu, przygotowywanie sprawozdań finansowych);
 5. redukcji wewnętrznych i zewnętrznych kosztów (doradcy prawni, audytorzy etc.) oraz uproszczenia kwestii administracyjnych (rachunkowość, zarządzanie, księgowość, deklaracje etc.).

Zatem, w ocenie X. powyższe argumenty w pełni uzasadniają pogląd, iż Połączenie II nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego zapytania.

Tym samym, w przypadku Połączenia II warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie II (tj. połączenie X. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla X. (następcy prawnego S.) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie II jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek będących podatnikami, nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegających obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X.), przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: S.). W konsekwencji, jakiekolwiek składniki majątkowe S. przyznane X. w wyniku Połączenia II nie będą stanowić przychodu podatkowego X.

Reasumując, opisane powyżej w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie II (tj. połączenie X. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkować powstaniem dla X. przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych.

Prawidłowość przedstawionego w niniejszym wniosku stanowiska Wnioskodawcy była wielokrotnie potwierdzana przez organy podatkowe w wydawanych w analogicznych sprawach interpretacjach indywidualnych. Przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-464/16-4/AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r., sygn. IPPB5/4510-1037/15-3/AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 października 2015 r., sygn. IPPB5/4510-884/15-2/MW,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. IPPB3/423-1004/14-2/AG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r., sygn. IPPB5/423-127/13-4/MW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.