0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu 4 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu (dochodu) po stronie spółki przejmującej przy założeniu, że połączenie przez przejęcie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu (dochodu) po stronie spółki przejmującej przy założeniu, że połączenie przez przejęcie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. BV (dalej: „S.” lub „Wnioskodawca”) jest spółką utworzoną według prawa niderlandzkiego, wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy Y. (dalej: „Grupa Y.”). S. jest niderlandzkim rezydentem podatkowym, podlegającym w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Sp. z o.o. (dalej: „Z.” lub „Spółka”) z siedzibą w K. jest spółką kapitałową utworzoną według prawa polskiego. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka również wchodzi w skład Grupy Y.

Z. stanowi centrum usług wspólnych, które dostarcza innowacyjne usługi informatyczne dla spółek Grupy Y. na całym świecie. Celem działalności Z. w Polsce i za granicą jest w szczególności świadczenie usług IT takich jak: hosting zasobów systemowych, usługi zdalnego zarządzania zasobami informatycznymi, usługi aplikacyjne oraz usługi związane z bezpieczeństwem IT na rzecz innych członków Grupy Y. Część z usług jest świadczona przez Spółkę bezpośrednio do Y. Bank N.V. – spółki kapitałowej utworzonej według prawa niderlandzkiego, będącej holenderskim rezydentem podatkowym (dalej: „Y. Bank”). Y. Bank z siedzibą w Amsterdamie jest bezpośrednim udziałowcem spółek zależnych zlokalizowanych m in. w Rumunii, jak również A. B.V. (dalej: „A.”) – spółki utworzonej według prawa niderlandzkiego, będącej holenderskim rezydentem podatkowym. A. jest obecnie bezpośrednim udziałowcem Z. posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce.

Globalna strategia Grupy Y. ukierunkowana jest na prowadzenie konsolidacji podmiotów o zbliżonym zakresie działalności oraz podobnych kompetencjach, a działających w różnych krajach. W rezultacie, centralizacja podmiotów o zbliżonych kompetencjach powinna zwiększyć transparentność Grupy Y. oraz poprawić efektywność zarządzania.

Mając na uwadze powyższe, w ramach powyższej reorganizacji Grupy Y., obecnie rozważane jest przeprowadzenie przejęcia przez S. spółki Z., jak również innych zagranicznych podmiotów (lub form działalności) wchodzących w skład Grupy Y.

Powyższe działania reorganizacyjne zostały już rozpoczęte i są już w toku w odniesieniu do wybranych spółek z Grupy Y. oraz działania te znajdują się obecnie w zaawansowanym stadium (np. spółka zależna wcześniej od Y. Bank na Filipinach została przekształcona w oddział S., S. przejęło działalność spółki na Słowacji, jak również analogiczny proces połączenia przeprowadzany jest obecnie w Rumunii).

Połączenie.

W odniesieniu do Z., planowane jest dokonanie połączenia transgranicznego (dalej: „Połączenie”) S. i Z., w wyniku którego nastąpi przejęcie Z. przez S. Docelowo, planowane jest, że na moment dokonania Połączenia, S. będzie bezpośrednim 100%-owym udziałowcem Z. W związku z tym, 100% udziałów Spółki zostanie zbyte przez obecnego udziałowca Spółki – tj. spółkę A. na rzecz S. Ponadto, przed dokonaniem Połączenia, planowane jest utworzenie oddziału S. w Polsce (dalej: „Oddział”).

Po przeprowadzeniu powyższych kroków nastąpi połączenie S. z Z. poprzez – co do zasady – przeniesienie całego majątku (praw i zobowiązań) spółki Z. na S. W wyniku tego Połączenia Z. przestanie istnieć (zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego), a S. jako spółka przejmująca przejmie – co do zasady – cały majątek (prawa i zobowiązania) Z. S. stanie się następcą prawnym Z. Przejęty majątek Z. zostanie alokowany w całości do utworzonego Oddziału.

Planuje się, że Oddział będzie kontynuował działalność Z. w tym samym zakresie i przy wykorzystaniu aktywów posiadanych wcześniej przez Z. oraz wraz z zobowiązaniami posiadanymi wcześniej przez Z.. Oddział, zgodnie z polskimi przepisami prawa, nie będzie posiadał osobowości prawnej i będzie traktowany w Polsce jako zakład (w rozumieniu przepisów prawa podatkowego) spółki S.. Natomiast z perspektywy polskich przepisów prawa pracy Oddział będzie posiadał status pracodawcy oraz płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Przewiduje się, że Połączenie nie wpłynie na obecny zakres działalności Spółki, jak również na aktualny poziom zatrudnienia. W efekcie, dotychczasowa działalność Z. będzie kontynuowana po Połączeniu poprzez Oddział.

Z perspektywy prawa holenderskiego, połączenie spółek regulują przepisy Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, w szczególności przepisy Księgi 2, Tytułu 7 Niderlandzkiego Kodeksu Cywilnego dotyczące połączeń w ogólności (Sekcja 1, 2 i 3) oraz połączeń transgranicznych w szczególności (Sekcja 3A) (dalej: „Niderlandzki Kodeks Cywilny”).

Z punktu widzenia prawa polskiego, połączenia transgraniczne spółek kapitałowych są regulowane przepisami Tytułu IV, Działu I, Rozdziału 21, Oddziału I: Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).W zakresie nieuregulowanym w ww. Rozdziale, stosuje się przepisy właściwe dla krajowej procedury łączenia spółek (zawarte w Tytule IV, Dziale I, Rozdziale 2 KSH).

W świetle powyższego, Połączenie nastąpi w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 5161KSH oraz na podstawie Niderlandzkiego Kodeku Cywilnego, tj. poprzez przejęcie, w taki sposób, że spółka przejmowana (Z.) zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zaś cały majątek (wszystkie prawa i zobowiązania) Z. zostaną przeniesione na spółkę przejmującą (S.).

Zgodnie z art. 5161w zw. z art. 516 i w zw. z art. 51615 KSH, wobec faktu, że planowane jest, iż S. na dzień Połączenia posiadać będzie 100% udziałów Z., Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj.:

 1. zarówno wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia transgranicznego, jak i sporządzenie opinii biegłego, nie będą wymagane,
 2. wobec Y. Servces zastosowania nie będzie miał art. 506 KSH, w myśl którego łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a więc uchwała o połączeniu nie zostanie podjęta przez zgromadzenie wspólników Z.

Podstawę Połączenia w Holandii stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników S. w sprawie Połączenia. Ponadto, uchwała w sprawie Połączenia potwierdzona zostanie aktem notarialnym sporządzanym przez holenderskiego notariusza w momencie, gdy wszystkie niezbędne formalności związane z Połączeniem zostaną dopełnione tak z perspektywy holenderskiej, jak i polskiej. Zaświadczenie potwierdzające należyte dopełnienie czynności oraz formalności poprzedzających Połączenie, które wymagane są zgodnie z przepisami KSH, powinno zostać dostarczone holenderskiemu notariuszowi przed zawarciem aktu notarialnego. Połączenie dojdzie efektywnie do skutku w dniu następującym po dniu, w którym wspomniany powyżej akt notarialny zostanie sporządzony.

Podsumowując, z punktu widzenia Niderlandzkiego Kodeksu Cywilnego oraz polskiego prawa spółek, Połączenie będzie więc mieć następujące skutki:

 • Z. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • S. wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Z. (sukcesja uniwersalna).

Z uwagi na fakt, iż na moment połączenia S. będzie posiadać 100% udziałów w Z., a Połączenie będzie dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 51615 KSH, w ramach Połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Z., wymiana udziałów lub papierów wartościowych, wypłata dopłat pieniężnych lub przydział udziałów lub papierów wartościowych. W tym kontekście planuje się, że dotychczasowa działalność gospodarcza Z. co do zasady nie ulegnie zmianie na skutek przeprowadzenia Połączenia, a wszelkie posiadane aktywa i pracownicy zostaną przypisani do utworzonego Oddziału.

Uzasadnienie biznesowe Połączenia.

Planowane Połączenie wpisuje się w strategię Grupy Y. Strategia ta zakłada utworzenie podmiotu niezbędnego do realizacji strategii Grupy Y. polegającej na standaryzacji i udostępnianiu usług wspólnych w ramach różnych lokalizacji i linii biznesowych.

Wnioskodawca zakłada, że planowane Połączenie, stanowiące część zakreślonej wyżej strategii Grupy Y., pozwoli doprowadzić m in. do:

 1. standaryzacji procesów oraz produktów IT, usług oraz rozwiązań dostarczanych w ramach Grupy Y. (poprzez skupienie tych zadań w ramach jednego podmiotu – S.);
 2. zwiększenia możliwości operacyjnych dzięki udoskonalonej, bardziej efektywnej strukturze zarządzania;
 3. uproszczenia struktury korporacyjnej;
 4. zapewnienia efektywniejszego procesu decyzyjnego i bardziej przejrzystego zarządzania;
 5. ułatwienia zarządzania zasobami wewnątrz Grupy Y., które doprowadzi do inwestowania posiadanych środków w sposób najefektywniejszy i najbardziej opłacalny;
 6. ograniczenia formalnych wymogów kapitałowych związanych z aktualną strukturą;
 7. umożliwienia pracownikom łączonych spółek poświęcenia większej ilości czasu na istotne zadania poprzez eliminację zadań o charakterze administracyjnym lub powtarzających się (takich jak przygotowywanie spotkań zarządu, przygotowywanie sprawozdań finansowych);
 8. redukcji wewnętrznych i zewnętrznych kosztów (doradcy prawni, audytorzy etc.) oraz uproszczenia kwestii administracyjnych (rachunkowość, zarządzanie, księgowość, deklaracje etc.).

W związku z planowanym Połączeniem, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast w myśl ust. 2, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania jest zaś przychód.

Przez pojęcie „dochód” na gruncie ustawy o CIT należy rozumieć, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o CIT, nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w danym roku podatkowym (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Konsekwencje podatkowe transgranicznego połączenia zostały określone w Dyrektywie Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 25 listopada 2009 r.; dalej: „Dyrektywa 2009/133”). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2009/133 łączenie, podział lub wydzielenie powinno być, co do zasady, neutralne podatkowo dla podmiotów biorących w nim udział. Postanowienia Dyrektywy 2009/133 zostały odpowiednio zaimplementowane do polskiej ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Na gruncie przepisów podatkowych sposób ustalenia dochodu podlegającego ustawie o CIT dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określa art. 10 ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z tym przepisem:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, na moment Połączenia S. będzie w posiadaniu 100% udziałów Z., zatem art. 10 ust. 2 pkt 2 nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji, w przypadku Połączenia zastosowanie powinien znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

W myśl art. 10 ust. 5 ustawy o CIT, przepis art. 10 ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W przypadku Połączenia, będącego przedmiotem opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, S. będzie podatnikiem spełniającym przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, a więc podlegającym w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmującym majątek spółki będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. W Załączniku nr 3 do ustawy o CIT wśród spółek utworzonych według prawa niderlandzkiego wymieniona została spółka „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, czyli forma prawna S. Ponadto, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ustawy o CIT lista podmiotów, do których zastosowanie ma art. 10 ust. 6 obejmuje również inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niderlandzkiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku:

 1. S. jest spółką kapitałową będącą podatnikiem nie mającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegającym obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S. podlega w Holandii opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. Z. jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę na terytorium Polski, podatnikiem o którym jest mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.
 3. Forma prawna S. (tj. „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) została wymieniona w Załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Tym samym, do Połączenia zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto, w myśl art. 10 ust. 4a ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane Połączenie stanowi część złożonego procesu reorganizacji i uproszczenia struktury Grupy Y. na poziomie międzynarodowym.

Z biznesowego punktu widzenia Połączenie ma na celu doprowadzenie m in. do:

 1. standaryzacji procesów oraz produktów IT, usług oraz rozwiązań dostarczanych w ramach Grupy Y. (poprzez skupienie tych zadań w ramach jednego podmiotu – S.);
 2. zwiększenia możliwości operacyjnych dzięki udoskonalonej, bardziej efektywnej strukturze zarządzania;
 3. uproszczenia struktury korporacyjnej;
 4. zapewnienia efektywniejszego procesu decyzyjnego i bardziej przejrzystego zarządzania;
 5. ułatwienia zarządzania zasobami wewnątrz Grupy Y., które doprowadzi do inwestowania posiadanych środków w sposób najefektywniejszy i najbardziej opłacalny;
 6. ograniczenia formalnych wymogów kapitałowych związanych z aktualną strukturą;
 7. umożliwienia pracownikom łączonych spółek poświęcenia większej ilości czasu na istotne zadania poprzez eliminację zadań o charakterze administracyjnym lub powtarzających się (takich jak przygotowywanie spotkań zarządu, przygotowywanie sprawozdań finansowych);
 8. redukcji wewnętrznych i zewnętrznych kosztów (doradcy prawni, audytorzy etc.) oraz uproszczenia kwestii administracyjnych (rachunkowość, zarządzanie, księgowość, deklaracje etc.).

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy powyższe argumenty w pełni uzasadniają pogląd, iż Połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego zapytania. Tym samym, w przypadku planowanego Połączenia spełnione zostaną warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (tj. połączenie Z. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej), jak również dla żadnego innego podmiotu.

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma bowiem zastosowanie również do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: S.), przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Z.). Jak wskazano powyżej, przedmiotowa regulacja z ustawy o CIT jest wynikiem implementacji postanowień Dyrektywy 2009/133 w zakresie neutralności podatkowej połączeń dla podmiotów biorących w nim udział.

Prawidłowość przedstawionego w niniejszym wniosku stanowiska Wnioskodawcy była wielokrotnie potwierdzana przez organy podatkowe w wydawanych w analogicznych sprawach interpretacjach indywidualnych. Przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1092.2016.2.AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.894.2016.1.PW,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-464/16-4/AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r„ sygn. IPPB5/4510-1037/15-3/AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 października 2015 r„ sygn. IPPB5/4510-884/15-2/MW,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 r„ sygn. IPPB3/423-1004/14-2/AG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r., sygn. IPPB5/423-127/13-4/MW.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy zaznaczyć (na co wskazał też Wnioskodawca), że stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 4a powołanej ustawy, jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (tzw. „mała klauzula obejścia prawa podatkowego”).

Zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania Połączenia za przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania, nie podlegało ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego Połączenia jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.