0114-KDIP2-1.4010.384.2017.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu 27 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, polskim rezydentem podatkowym, a zarazem akcjonariuszem w spółce S. sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: SKA) mającej siedzibę w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest również udziałowcem spółki M. Sp. o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Spółka przejmowana”).

SKA planuje przekształcić się w spółkę akcyjną (dalej: Spółka akcyjna). SKA obecnie jest oraz również w chwili przekształcenia będzie nadal podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W wyniku przekształcenia Wnioskodawca uzyska status akcjonariusza Spółki akcyjnej.

Przekształcenie nastąpi w trybie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: „KSH”). W wyniku przekształcenia nie dojdzie do podwyższenia wartości kapitału zakładowego spółki, tzn. kapitał zakładowy Spółki akcyjnej jako spółki przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu SKA jako spółki przekształcanej.

Następnie przekształcona spółka S.A. dokona połączenia ze spółką M. Sp. o.o. w jedną spółkę akcyjną.

Przejęcie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez połączenie się przez przejęcie, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za nowe akcje, które Spółka przejmująca przyzna Wnioskodawcy oraz drugiemu akcjonariuszowi. Połączenie nastąpi zgodnie z planem połączenia uzgodnionym przez łączące się spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej, poprzez utworzenie nowych akcji, które zostaną pokryte majątkiem Spółki przejmowanej.

Połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie miało miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Zdaniem Wnioskodawcy, w konsekwencji połączenia ze Spółką przejmowaną nie osiągnie on dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Spółki akcyjnej oraz Spółki przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH, tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za nowe akcje, które Spółka przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki przejmowanej w swoim podwyższonym kapitale zakładowym.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., dalej: „PDOP”), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Dodatkowo, w myśl art. 10 ust. 4 PDOP, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 PDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, przejęcie Spółki przejmowanej podyktowane będzie jedynie przesłankami o charakterze ekonomicznym, ponieważ transakcja ta będzie miała na celu między innymi wzrost efektywności ekonomicznej funkcjonowania Wnioskodawcy, co wynika ze strategii biznesowej przyjętej przez Wnioskodawcę a zatem głównym bądź jednym z głównych celów transakcji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 4 PDOP.

W konsekwencji powyższego, połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, realizowane w drodze połączenia przez przejęcie, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie PDOP. Tym samym transakcja ta będzie z perspektywy Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie wskazać, że - abstrahując od powyższych przepisów przewidujących neutralność podatkową dla Wnioskodawcy - zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 57 PDOP. Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie to należy stosować również do funduszu inwestycyjnego zamkniętego mającego akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, ponieważ od dnia 1 stycznia 2014 r. spółka ta jest podatnikiem na gruncie PDOP podlegającym opodatkowaniu na poziomie spółki oraz wspólników (akcjonariuszy). Celem nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) było ukrócenie optymalizacji podatkowej z udziałem funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestujących w spółki transparentne podatkowo, tj. spółki niebędące podatnikami PDOP, a skoro spółka komandytowo-akcyjna jest takim podatnikiem, to można do niej zastosować zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 57 PDOP. W związku z tym ewentualny przychód podatkowy będzie zwolniony z opodatkowania.

Na koniec niniejszych rozważań Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na zmiany w PDOP mające wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018 r., dokonane ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: Ustawa nowelizująca). Zmiany te jednak nie wpłyną na konkluzję dotyczącą tego, że połączenie nie będzie generowało przychodu po stronie Wnioskodawcy. Regulacja w tym zakresie pozostanie nadal w art. 12 ust. 4 pkt 12 PDOP. Jednakże, ustawodawca odwołuje się nie do wartości nominalnej, lecz „emisyjnej” w takim znaczeniu jak opisana przy zmianach dotyczących neutralności podatkowej dla spółki przejmującej.

Jednocześnie, ustawodawca w nowym art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m uznaje za przychody z zysków kapitałowych, przychody uzyskane w następstwie łączenia w tym przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis ten może znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku zakwestionowania podatkowej neutralności połączenia, co w niniejszym nie powinno mieć miejsca, ponieważ połączenie jest dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Przy czym treść art. 10 ust. 4 i 4a PDOP zostanie odzwierciedlona od dnia 1 stycznia 2018 r. w art. 12 ust. 13 i ust. 14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.