0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2017 r. (data wpływu 5 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą i miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”). Wnioskodawca jest również czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”). Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność przewozową oraz posiada zaplecze do prowadzenia takiej działalności.

Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy (posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy) jest podmiot publiczny - Miasto K. („Właściciel”).

Obecnie, planowane jest połączenie Wnioskodawcy z inną spółką kapitałową z siedzibą i miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT, która jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT („Spółka”). Spółka świadczy m.in. usługi zarządcze oraz administracyjne na rzecz Wnioskodawcy oraz nie prowadzi działalności przewozowej.

Jedynym wspólnikiem Spółki (posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki) również jest Właściciel.

Planowane połączenie Wnioskodawcy ze Spółką ma być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (tj. Spółki) na spółkę przejmującą (tj. Wnioskodawcę) za udziały, które spółka przejmująca (tj. Wnioskodawca) wyda wspólnikowi spółki przejmowanej (tj. Właścicielowi), tzw. łączenie się przez przejęcie, („Połączenie”).

W wyniku planowanego Połączenia, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa Spółki, przejmie cały majątek Spółki, pracowników Spółki, umowy zawarte przez Spółkę do dnia Połączenia, koncesję na obrót paliwami oraz ewentualne zobowiązania, zaciągnięte przez Spółkę do dnia Połączenia (np. z tytułu zaciągniętych przez Spółkę kredytów).

Połączenie będzie też dokonane metodą łączenia udziałów o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”). Z uwagi na Połączenie, dokonane metodą łączenia udziałów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ani Wnioskodawca, ani Spółka nie będą zamykały swoich ksiąg rachunkowych na dzień Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką.

Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką ma również swoje uzasadnienie ekonomiczne (biznesowe). Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką jest bowiem jednym z etapów zmian w organizacji transportu publicznego w mieście K., które ma skutkować uproszczeniem dotychczasowej struktury i obniżeniem kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu publicznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro jedynym udziałowcem tak Wnioskodawcy, jak i Spółki, jest ten sam podmiot (Właściciel), to z punktu widzenia Właściciela nieracjonalne jest funkcjonowanie dwóch spółek, których działalność jest ze sobą ściśle powiązana (jak wskazano wyżej we wniosku, Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność przewozową oraz posiada zaplecze do prowadzenia takiej działalności, natomiast Spółka świadczy m.in. usługi zarządcze, administracyjne oraz obsługę techniczną pojazdów na rzecz Wnioskodawcy oraz nie prowadzi działalności przewozowej).

Prowadzenie działalności przez dwie spółki prawa handlowego (tj. Spółkę i Wnioskodawcę) – w świetle ich powiązań kapitałowych oraz organizacyjnych - generuje dodatkowe koszty, związane wyłącznie z samym ich funkcjonowaniem, takie jak konieczność prowadzenia pełnej księgowości, wykonywania odrębnie przez każdą ze spółek obowiązków wobec organów państwa, w tym organów podatkowych oraz rentowo-emerytalnych. Co więcej, każda ze spółek posiada odrębny Zarząd i Rady Nadzorcze, które to organy ściśle z sobą współpracują.

Na skutek dokonanego Połączenia, powstanie jedna spółka wyposażona w zespół środków majątkowych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających - bez konieczności nabywania zewnętrznych usług - wykonywanie roli operatora w zakresie transportu publicznego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Połączenie Wnioskodawcy (jako spółka przejmująca) ze Spółką (jako spółka przejmowana) przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT - na moment Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Połączenie Wnioskodawcy (jako spółka przejmująca) ze Spółką (jako spółka przejmowana) przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę nie spowoduje powstania do stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT - na moment Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką.

Zgodnie z art. 491 § 1 KSH, m. in. spółki kapitałowe (w tym więc spółki z o.o.) mogą się łączyć między sobą. Jednocześnie, stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie spółek kapitałowych może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. łączenie się przez przejęcie). Przy czym, spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 KSH). Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej (art. 493 § 2 KSH). Art. 494 § 1 KSH stanowi dodatkowo, iż spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem lutego dochodowym jest, co do zasady, dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem, z zastrzeżeniem m.in. art. 10 ustawy o CIT, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Art. 10 ustawy o CIT, wskazuje na tzw. dochody z udziału w zyskach osób prawnych. Jak wynika z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, m.in. przy połączeniu spółek:

  1. dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej (art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT) - chyba, że połączenie spółek nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym/jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 ustawy o CIT);
  2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej nad kosztami uzyskania przychodu; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru (art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT).

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, ma zastosowanie tylko do spółek będących podatnikami m.in.: o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (tj. podatnikami podatku CIT), przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT).

Jednocześnie, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów m.in. art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Stosownie do art. 10 ust. 4a ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek nie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów art. 10 ust. 4 ustawy o CIT domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, z ww. przepisów ustawy o CIT wynika, iż w przypadku, gdy spółka przejmująca nie posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej żadnego udziału, wówczas do określenia dochodu z tzw. udziału w zyskach osób prawnych po stronie spółki przejmującej zastosowanie znajdzie zasada z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Powyższe oznacza, iż na moment Przejęcia spółki przejmowanej (Spółki) przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę), po stronie spółki przejmującej (Wnioskodawcy) nie powstanie przychód w podatku CIT.

Takie samo stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2017 r. (nr 1462-IPPB3.4510.1035.2016.2.AG), gdzie organ wskazał, iż „w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym gdy, mająca siedzibę na terytorium Polski, spółka przejmująca M Sp. z o.o. (Wnioskodawca) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością M 1 (Spółka), nie będzie posiadała na dzień połączenia żadnych udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT (z zastrzeżeniem regulacji art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, a nie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. W wyniku dokonanego połączenia dojdzie do przejęcia przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) majątku spółki przejmowanej (Spółki). W zamian za przejęty majątek spółki przejmowanej (M 1), Wnioskodawca wyda udziałowcowi spółki przejmowanej tj. M G S.A. nowo emitowane udziały własne. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 ustawy o CIT), nie będzie stanowiła dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) nadwyżka wartości majątku M 1 przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia, ponad nominalną wartość udziałów przyznanych przez Wnioskodawcę wspólnikowi spółki przejmowanej, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 ustawy o CIT.

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego wniosku, połączenie przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę ma uzasadnienie ekonomiczne. Powyższe wyklucza zastosowanie w tej sytuacji przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Połączenie Wnioskodawcy (jako spółka przejmująca) ze Spółką (jako spółka przejmowana) przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT - na moment Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.