Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Interpretacja w zakresie obowiązku uwzględnienia przez Spółkę Przejmującą przychodów i kosztów rozpoznanych przez Spółkę Przejmowaną od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego przed połączeniem do dnia połączenia.

Fragment:

(...) połączenie Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów (o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a więc w świetle przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej), wówczas obowiązek rozliczenia przychodów i kosztów Spółki przejmowanej za rok, w którym nastąpiło połączenie spoczywa na Spółce przejmującej. W konsekwencji, w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), składanym za rok, w którym nastąpiło połączenie Spółek, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, Wnioskodawca powinien również uwzględnić sumę przychodów i kosztów podatkowych Spółki przejmowanej za okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpiło połączenie, do dnia tego połączenia. Spółka przejmująca jest zatem zobowiązana do złożenia jednego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty na formularzu CIT-8, obejmujące przychody i koszty osiągnięte w roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie zarówno przez niego, jak i przez Spółkę przejmowaną w okresie od początku roku podatkowego do dnia połączenia ”. (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.

Fragment:

Wskazać również należy, że spółka S. jest w trakcie procedury połączenia transgranicznego ze spółką X. jako spółką przejmującą (Połączenie II). W wyniku połączenia transgranicznego X. wstąpi w dniu połączenia we wszystkie prawa i obowiązki S.. Planowane jest, że powyższe połączenie transgraniczne zostanie dokonane po zakończeniu niniejszego połączenia krajowego. W związku z powyższym, proces połączenia transgranicznego pozostaje bez wpływu na niniejsze połączenie krajowe (Połączenie I). Połączenie II Jak wskazano powyżej, w ramach reorganizacji Grupy X. planowane jest połączenie S. i X. (Połączenie II). Połączenie II będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i belgijskiego. Planowane Połączenie II będące przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku, zostanie przeprowadzone w trybie połączenia transgranicznego, poprzez przeniesienie całego majątku spółki S. na X.. W wyniku opisanego połączenia (Połączenia II), S. przestanie istnieć (zostanie wykreślona z właściwego rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego), a X. jako spółka przejmująca przejmie cały majątek S.. X. stanie się następcą prawnym S.. X. przed dokonaniem Połączenia II otworzy swój oddział na terytorium Polski (dalej: „ Oddział II ”), poprzez który po Połączeniu II X. będzie prowadziła na terytorium Polski działalność gospodarczą.

2018
27
lut

Istota:

W zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną

Fragment:

Przejęcie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez połączenie się przez przejęcie, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za nowe akcje, które Spółka przejmująca przyzna Wnioskodawcy oraz drugiemu akcjonariuszowi. Połączenie nastąpi zgodnie z planem połączenia uzgodnionym przez łączące się spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej, poprzez utworzenie nowych akcji, które zostaną pokryte majątkiem Spółki przejmowanej. Połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie miało miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Zdaniem Wnioskodawcy, w konsekwencji połączenia ze Spółką przejmowaną nie osiągnie on dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Spółki akcyjnej oraz Spółki przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH, tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za nowe akcje, które Spółka przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki przejmowanej w swoim podwyższonym kapitale zakładowym.

2018
23
lut

Istota:

W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

Fragment:

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i nie posiada zagranicznych zakładów w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy CIT. Obecnie Wnioskodawca rozważa połączenie Wnioskodawcy ze spółką Y. sp. z o.o., („ Y. ”), które to połączenie nastąpiłoby w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. ustawy z dnia 15 września 2000 r. — kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2010 r., poz. 1030) w jeden z następujących sposobów (co nie zostało jeszcze rozstrzygnięte): połączenie spółek poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez Y. („ Wariant 1 Połączenia ”), albo połączenie spółek poprzez przejęcie Y. przez Wnioskodawcę („ Wariant 2 Połączenia ”). W chwili obecnej nie jest rozstrzygnięte, jaka będzie wartość nominalna i ilość udziałów albo akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej ani jaka będzie wartość majątku spółki przejmowanej otrzymywanego w rezultacie przejęcia przez spółkę przejmującą.

2018
2
lut

Istota:

Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

Fragment:

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy powyższe argumenty w pełni uzasadniają pogląd, iż Połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego zapytania. Tym samym, w przypadku planowanego Połączenia spełnione zostaną warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (tj. połączenie Z. z S., w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej), jak również dla żadnego innego podmiotu. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma bowiem zastosowanie również do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: S.), przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Z.).

2018
19
sty

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy połączenie Spółki Przejmującej przez przejęcie ze Spółkami Przejmowanymi nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.

Fragment:

(...) połączenie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., połączenie Spółki Przejmującej przez przejęcie Spółek Przejmowanych, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania. Zasadniczo, zgodnie z art. 491 § 1 KSH, m.in. spółki kapitałowe (w tym więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, przy czym spółki osobowe nie mogą być spółkami przejmującymi albo spółkami nowo zawiązanymi. Jednocześnie, stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie spółek kapitałowych może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. łączenie się przez przejęcie). W takim przypadku, w świetle art. 493 § 1 - 3 KSH: spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru; połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia); spółka przejmowana zostaje wykreślona z rejestru.

2017
8
lis

Istota:

W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

Fragment:

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i nie posiada zagranicznych zakładów w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie Wnioskodawca rozważa połączenie Wnioskodawcy ze spółką S., które to połączenie nastąpiłoby w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych Dz.U. z 2010 r., poz. 1030) w jeden z następujących sposobów (co nie zostało jeszcze rozstrzygnięte): połączenie spółek poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez S. (Wariant 1 Połączenia ) albo połączenie spółek poprzez przejęcie spółki S. przez Wnioskodawcę (Wariant 2 Połączenia). W chwili obecnej nie jest rozstrzygnięte, jaka będzie wartość nominalna i ilość udziałów albo akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej ani jaka będzie wartość majątku spółki przejmowanej otrzymywanego w rezultacie przejęcia przez spółkę przejmującą.

2017
14
paź

Istota:

Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

Fragment:

Właścicielowi), tzw. łączenie się przez przejęcie, („ Połączenie ”). W wyniku planowanego Połączenia, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa Spółki, przejmie cały majątek Spółki, pracowników Spółki, umowy zawarte przez Spółkę do dnia Połączenia, koncesję na obrót paliwami oraz ewentualne zobowiązania, zaciągnięte przez Spółkę do dnia Połączenia (np. z tytułu zaciągniętych przez Spółkę kredytów). Połączenie będzie też dokonane metodą łączenia udziałów o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”). Z uwagi na Połączenie, dokonane metodą łączenia udziałów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ani Wnioskodawca, ani Spółka nie będą zamykały swoich ksiąg rachunkowych na dzień Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką. Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką ma również swoje uzasadnienie ekonomiczne (biznesowe). Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką jest bowiem jednym z etapów zmian w organizacji transportu publicznego w mieście K., które ma skutkować uproszczeniem dotychczasowej struktury i obniżeniem kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu publicznego.

2017
13
wrz

Istota:

Czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że połączenie będzie miało postać połączenia transgranicznego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Art. 516 1 KSH stanowi, że połączenie transgraniczne spółek kapitałowych podlega przepisom rozdziału 2, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 516 2 KSH w połączeniu transgranicznym nie może uczestniczyć: zagraniczna spółdzielnia, choćby spełniała kryteria spółki zagranicznej, o której mowa w art. 491 § spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki. Z treści art. 491 § 1 KSH wynika, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

2017
2
wrz

Istota:

Konsekwencje podatkowe połączenia spółek handlowych

Fragment:

Połączenie przez przejęcie Spółek Kapitałowych, Komplementariuszy oraz Spółek Komandytowych przez Wnioskodawcę będzie miało miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (tj. związanych z procesem konsolidacji przeprowadzanym przede wszystkim w związku z kończeniem projektów deweloperskich realizowanych przez poszczególne spółki z grupy). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółek Kapitałowych oraz Komplementariuszy będzie skutkować, powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółek Komandytowych będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Ad. 1. Połączenie przez przejęcie Spółek Kapitałowych oraz Komplementariuszy przez Spółkę nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Spółki, Spółek Kapitałowych, Komplementariuszy oraz Spółek Komandytowych zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Komandytowej oraz Spółki Kapitałowej na Spółkę.