Połączenie | Interpretacje podatkowe

Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.
Fragment:
Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i nie posiada zagranicznych zakładów w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie Wnioskodawca rozważa połączenie Wnioskodawcy ze spółką S., które to połączenie nastąpiłoby w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych Dz.U. z 2010 r., poz. 1030) w jeden z następujących sposobów (co nie zostało jeszcze rozstrzygnięte): połączenie spółek poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez S. (Wariant 1 Połączenia ) albo połączenie spółek poprzez przejęcie spółki S. przez Wnioskodawcę (Wariant 2 Połączenia). W chwili obecnej nie jest rozstrzygnięte, jaka będzie wartość nominalna i ilość udziałów albo akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej ani jaka będzie wartość majątku spółki przejmowanej otrzymywanego w rezultacie przejęcia przez spółkę przejmującą.
2017
8
lis

Istota:
Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT
Fragment:
Właścicielowi), tzw. łączenie się przez przejęcie, („ Połączenie ”). W wyniku planowanego Połączenia, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa Spółki, przejmie cały majątek Spółki, pracowników Spółki, umowy zawarte przez Spółkę do dnia Połączenia, koncesję na obrót paliwami oraz ewentualne zobowiązania, zaciągnięte przez Spółkę do dnia Połączenia (np. z tytułu zaciągniętych przez Spółkę kredytów). Połączenie będzie też dokonane metodą łączenia udziałów o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”). Z uwagi na Połączenie, dokonane metodą łączenia udziałów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ani Wnioskodawca, ani Spółka nie będą zamykały swoich ksiąg rachunkowych na dzień Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką. Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką ma również swoje uzasadnienie ekonomiczne (biznesowe). Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką jest bowiem jednym z etapów zmian w organizacji transportu publicznego w mieście K., które ma skutkować uproszczeniem dotychczasowej struktury i obniżeniem kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu publicznego.
2017
14
paź

Istota:
Czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że połączenie będzie miało postać połączenia transgranicznego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Art. 516 1 KSH stanowi, że połączenie transgraniczne spółek kapitałowych podlega przepisom rozdziału 2, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 516 2 KSH w połączeniu transgranicznym nie może uczestniczyć: zagraniczna spółdzielnia, choćby spełniała kryteria spółki zagranicznej, o której mowa w art. 491 § spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki. Z treści art. 491 § 1 KSH wynika, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.
2017
13
wrz

Istota:
Konsekwencje podatkowe połączenia spółek handlowych
Fragment:
Połączenie przez przejęcie Spółek Kapitałowych, Komplementariuszy oraz Spółek Komandytowych przez Wnioskodawcę będzie miało miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (tj. związanych z procesem konsolidacji przeprowadzanym przede wszystkim w związku z kończeniem projektów deweloperskich realizowanych przez poszczególne spółki z grupy). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółek Kapitałowych oraz Komplementariuszy będzie skutkować, powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółek Komandytowych będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Ad. 1. Połączenie przez przejęcie Spółek Kapitałowych oraz Komplementariuszy przez Spółkę nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Spółki, Spółek Kapitałowych, Komplementariuszy oraz Spółek Komandytowych zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Komandytowej oraz Spółki Kapitałowej na Spółkę.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie zasad składania zeznania CIT-8 w związku z połączeniem uczelni publicznych
Fragment:
W przedstawionym w niniejszym wniosku zaistniałym stanie faktycznym miało miejsce połączenie uczelni (przez włączenie) metodą łączenia udziałów i zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, nastąpiło zamknięcie ksiąg rachunkowych w przejmowanej uczelni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania szkół wyższych określone zostały w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.). W myśl art. 18 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja oraz połączenie z inną uczelnią publiczną następują w drodze ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy, likwidacja uczelni publicznej, jej połączenie z inną uczelnią publiczną oraz zmiana jej nazwy następują po zasięgnięciu opinii senatu lub senatów uczelni, których te akty dotyczą. Stosownie natomiast do art. 18 ust. 6 ww. ustawy, do włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 3, z tym że włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty.
2017
31
sie

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie
Fragment:
Podsumowując w regulacji art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została sformułowana generalna zasada, zgodnie z którą połączenie spółek stanowi czynność neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym połączenie to następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnicy dwóch spółek handlowych: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, oraz Spółki komandytowo-akcyjnej, w której wspólnikami są wyłącznie osoby prawne planują połączenie obu Spółek. Połączenie firm ma na celu scalenie majątku wytwarzanego w ramach wspólnie prowadzonej inwestycji prowadzonej na podstawie umowy konsorcjum zawartej w dniu 5 maja 2014 r., ze względu na istotną zmianę warunków ekonomicznych. Obecnie i na dzień połączenia wspólnikami Spółki komandytowo-akcyjnej jest w zakresie komplementariusza - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kolej jedynym akcjonariuszem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca całość akcji Spółki komandytowo akcyjnej, z którą ma nastąpić połączenie. Wspólnicy Spółek planują połączenie Spółek w trybie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie majątku Spółki komandytowo-akcyjnej na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek
Fragment:
IPPB5/4510-720/16-2/PW ), w której organ uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie I (tekst jedn.: połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie I jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tekst jedn.: w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. PL), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tekst jedn.: w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. CZ). W konsekwencji, jakiekolwiek składniki majątkowe X. CZ przyznane X. PL w wyniku Połączenia I nie będą stanowić przychodu podatkowego X. PL ”; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-464/16-4/AK ), w której organ uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej) ”.
2017
19
lip

Istota:
Skutki połączenia spółek
Fragment:
Ponadto, czynność połączenia przez przejęcie SP ZOO również będzie neutralna podatkowo z uwagi na fakt, że: Wnioskodawca będzie posiadał więcej niż 10 % udziałów w kapitale zakładowym SP ZOO (posiada 100% udziałów); oraz powyższa transakcja (połączenie przez przejęcie SKA) zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Jak bowiem wskazano, połączenie Wnioskodawcy z SP ZOO i SKA przeprowadzone będzie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. głównym bądź jednym z głównych celów transakcji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy CIT, gdyż połączenie przez przejęcie wynikać będzie ze strategii biznesowej przyjętej w grupie kapitałowej Wnioskodawcy. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego spełnione zostały wszystkie przesłanki, określone w art. 10 ust. 1, 2, 4 i 5 Ustawy CIT, determinujące brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SP ZOO i SKA. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SP ZOO i SKA nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% udziałów w kapitale zakładowym SP ZOO oraz nie będzie posiadał akcji w kapitale akcyjnym SKA, a także powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
2017
24
maj

Istota:
Czy dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Połączenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT? (pytanie oznaczone nr 1)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ”, w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym, w wyniku Połączenia trzy podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i, pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez KSH. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie, jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2017
16
maj

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 7)
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
14
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Połączenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.