Połączenie | Interpretacje podatkowe

Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dotyczących transgranicznego połączenia spółek.
Fragment:
Połączenie transgraniczne zostanie dokonane na podstawie stosownych regulacji zawartych w polskiej ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ KSH ”) oraz odpowiednich regulacji prawa brytyjskiego - implementujących Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Niniejszym, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 1 KSH, połączenie transgraniczne zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Banku Przejmowanego na Bank Przejmujący (łączenie przez przejęcie). Połączenie transgraniczne będzie skutkowało rozwiązaniem Banku Przejmowanego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Bank Przejmujący otrzymał zezwolenie właściwych brytyjskich organów nadzoru ( Financial Conduct Authority oraz the United Kingdom Prudential Authority ) na utworzenie oddziału w Polsce. Zamiar utworzenia oddziału w Polsce został również notyfikowany polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Przed połączeniem transgranicznym, Bank Przejmujący uzyska zezwolenie na połączenie Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 124 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
2016
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług po stronie spółki przejmującej.
Fragment:
Planowane połączenie będzie realizowane z przyczyn ekonomicznych celem wzrostu efektywności funkcjonowania Wnioskodawcy, co powinno przekładać się na redukcję kosztów funkcjonowania Grupy. W ocenie Wnioskodawcy, okoliczności te uzasadniają pogląd, iż połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Kapitałową może odbyć się tzw. metodą łączenia udziałów, w związku z czym Spółką Kapitałowa w ramach połączenia, na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330), nie będzie miała obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług po stronie spółki przejmującej... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2016
19
lip

Istota:
1. Czy połączenie Spółki oraz Spółki Przekształconej rodzi skutek w postaci powstania przychodu po stronie Spółki jako dłużnika z tytułu wygaśnięcia zobowiązania wobec przejmowanej Spółki Przekształconej?
2. Czy połączenie spółek rodzi skutek w postaci powstania przychodu po stronie Spółki jako następcy podatkowego przejmowanej Spółki Przekształconej, której to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia: czy połączenie Spółki oraz Spółki Przekształconej rodzi skutek w postaci powstania przychodu po stronie Spółki jako dłużnika z tytułu wygaśnięcia zobowiązania wobec przejmowanej Spółki Przekształconej, czy połączenie spółek rodzi skutek w postaci powstania przychodu po stronie Spółki jako następcy podatkowego przejmowanej Spółki Przekształconej, której to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ”). Akcje w SKA zostały objęte przez Wnioskodawcę przed 1 stycznia 2014 r. Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z o.o. (dalej: „ Spółka Przekształcona ”), a następnie połączenie z Wnioskodawcą. Połączenie Spółki Przekształconej ze Spółką nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1030 ze z.). Zgodnie z tym przepisem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
2016
27
kwi

Istota:
1. Czy w związku z połączeniem spółek, tj. połączenie sp. z o.o. i spółki komandytowo-akcyjnej przez zawiązanie nowej spółki i przekazaniem całości majątku łączonych spółek na kapitał zakładowy Nowej spółki lub części majątku na kapitał zakładowy (pozostałą część jako agio na kapitał zapasowy) Nowej spółki, Wnioskodawca jako komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej (spółki łączonej) uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy jakiekolwiek środki znajdujące się na kapitale zapasowym w SKA, takie jak agio powstałe w związku z wniesionym aportem do SKA lub zyski z lat ubiegłych lub roku bieżącego będą podlegały opodatkowaniu u Wnioskodawcy (komplementariusza SKA), w momencie połączenia dwóch spółek: SKA i Sp. z o.o.?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylanie się od opodatkowania. Z powyższego wynika, że przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Należy dodać, że przepisy ustawy o CIT nie definiują zawartego w tym przepisie pojęcia „ uzasadnionych przyczyn ekonomicznych ”. W opisanym zdarzeniu przyszłym planowe połączenie nastąpi właśnie w uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Planowane połączenie sp. z o.o. z S.K.A. i zawiązanie Nowej Spółki będzie wyłącznie z powodów gospodarczych, związanych przede wszystkim z potrzebą rozwoju prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej oraz ograniczenia zbędnych kosztów działalności (administracyjnych, zarządzania, księgowych), ponoszonych przez S.K.A. i sp. z o.o. jako dwa odrębne podmioty. Tym samym, planowane połączenie Sp. z o.o. z S.K.A. należy uznać za uzasadnione ekonomicznie. Należy również przywołać tezę zawartą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (d.
2016
10
mar

Istota:
1. Czy w związku z połączeniem spółek, tj. połączenie sp. z o.o. i spółki komandytowo-akcyjnej przez zawiązanie nowej spółki i przekazaniem całości majątku łączonych spółek na kapitał zakładowy Nowej spółki lub części majątku na kapitał zakładowy, a pozostałą część jako agio na kapitał zapasowy Nowej spółki, Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (spółki łączonej) uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy jakiekolwiek środki znajdujące się na kapitale zapasowym w SKA, takie jak agio powstałe w związku z wniesionym aportem do SKA lub zyski z lat ubiegłych lub roku bieżącego będą podlegały opodatkowaniu u Wnioskodawcy (komplementariusza SKA)(zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego powinno być: akcjonariusza SKA), w momencie połączenia dwóch spółek: SKA i Sp. z o.o.?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylanie się od opodatkowania. Z powyższego wynika, że przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Należy dodać, że przepisy ustawy o CIT nie definiują zawartego w tym przepisie pojęcia „ uzasadnionych przyczyn ekonomicznych ”. W opisanym zdarzeniu przyszłym planowe połączenie nastąpi właśnie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Planowane połączenie sp. z o.o. z S.K.A. i zawiązanie Nowej Spółki będzie wyłącznie z powodów gospodarczych, związanych przede wszystkim z potrzebą rozwoju prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej oraz ograniczenia zbędnych kosztów działalności (administracyjnych, zarządzania, księgowych), ponoszonych przez S.K.A. i sp. z o.o. jako dwa odrębne podmioty. Tym samym, planowane połączenie Sp. z o.o. z S.K.A. należy uznać za uzasadnione ekonomicznie. Należy również przywołać tezę zawartą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (d.
2016
10
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Połączenie KI i Spółki Z przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym updop, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ” w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Spółki, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym w wyniku Połączenia dwa (lub więcej) podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez ksh. Podsumowując, zdaniem Spółki, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów updop, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie jakie określone zostały w poszczególnych przepisach updop dla „ połączeń ”. Oznacza to w konsekwencji, że dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 updop właściwe jest odpowiednie stosowanie przepisów updop, które odnoszą się do połączeń, tj. np. art. 10 ust. 2, ust. 4-6 updop oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 updop oraz interpretowanie przepisów w taki sposób, jak miałoby to miejsce w przypadku połączeń uregulowanych w polskich przepisach prawnych.
2015
25
gru

Istota:
Czy Połączenie KI i Spółki Z będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów KI, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania KI za zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń KI i Spółka Z zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Połączenie jest prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określa inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia. Cechy prawne Połączenia w Kanadzie. Rezultatem przeprowadzonego Połączenia będzie „ wchłonięcie ” Poprzedników do jednej spółki uformowanej w wyniku Połączenia, będącej osobą prawną odrębną od Poprzedników (tu: Spółka A). Z prawnej perspektywy Połączenie spowoduje ustanie bytu prawnego Poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa Połączenie skutkuje kontynuacją (ang. continuation) działalności Poprzedników w ramach jednego podmiotu (tu: Spółka A). Połączenie wywołuje m.in. następujące skutki: połączenie i kontynuacja działalności Poprzedników w formie jednego podmiotu są nieodwołalne, informacją o umowie spółki (ang. Notice of Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest informacja o umowie spółki załączona do wniosku o Połączenie, umową spółki (ang.
2015
25
gru

Istota:
Czy Połączenie KI i Spółki Z będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów Spółki Z, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania Spółki Z za zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń KI i Spółka Z zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Połączenie jest prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określa inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia. Cechy prawne Połączenia w Kanadzie. Rezultatem przeprowadzonego Połączenia będzie „ wchłonięcie ” Poprzedników do jednej spółki uformowanej w wyniku Połączenia, będącej osobą prawną odrębną od Poprzedników (tu: Spółka A). Z prawnej perspektywy Połączenie spowoduje ustanie bytu prawnego Poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa Połączenie skutkuje kontynuacją (ang. continuation) działalności Poprzedników w ramach jednego podmiotu (tu: Spółka A). Połączenie wywołuje m.in. następujące skutki: połączenie i kontynuacja działalności Poprzedników w formie jednego podmiotu są nieodwołalne, informacją o umowie spółki (ang. Notice of Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest informacja o umowie spółki załączona do wniosku o Połączenie, umową spółki (ang.
2015
25
gru

Istota:
7czy Połączenie, które jest zdarzeniem opodatkowanym w Kanadzie stawką podatku w wysokości 26% w taki sposób, że część zysku ustalonego jako przychód minus koszty jego uzyskania stanowi podstawę opodatkowania, może spowodować spełnienie warunku, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń KI i Spółka Z zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Połączenie jest prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określa inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia. Cechy prawne Połączenia w Kanadzie. Rezultatem przeprowadzonego Połączenia będzie „ wchłonięcie ” Poprzedników do jednej spółki uformowanej w wyniku Połączenia, będącej osobą prawną odrębną od Poprzedników (tu: Spółka A). Z prawnej perspektywy Połączenie spowoduje ustanie bytu prawnego Poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa Połączenie skutkuje kontynuacją (ang. continuation) działalności Poprzedników w ramach jednego podmiotu (tu: Spółka A). Połączenie wywołuje m.in. następujące skutki: połączenie i kontynuacja działalności Poprzedników w formie jednego podmiotu są nieodwołalne, informacją o umowie spółki (ang. Notice of Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest informacja o umowie spółki załączona do wniosku o Połączenie, umową spółki (ang.
2015
25
gru

Istota:
Czy Połączenie KI i Spółki Z spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy w związku z wygaśnięciem wzajemnych wierzytelności i zobowiązań (w tym z tytułu finansowania dłużnego oraz odsetek) w przypadku, gdy którykolwiek z podmiotów, tj. Spółka A, KI lub Spółka Z będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana
Fragment:
Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń KI i Spółka Z zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Połączenie jest prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określa inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia. Cechy prawne Połączenia w Kanadzie. Rezultatem przeprowadzonego Połączenia będzie „ wchłonięcie ” Poprzedników do jednej spółki uformowanej w wyniku Połączenia, będącej osobą prawną odrębną od Poprzedników (tu: Spółka A). Z prawnej perspektywy Połączenie spowoduje ustanie bytu prawnego Poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa Połączenie skutkuje kontynuacją (ang. continuation) działalności Poprzedników w ramach jednego podmiotu (tu: Spółka A). Połączenie wywołuje m.in. następujące skutki: połączenie i kontynuacja działalności Poprzedników w formie jednego podmiotu są nieodwołalne, informacją o umowie spółki (ang. Notice of Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest informacja o umowie spółki załączona do wniosku o Połączenie, umową spółki (ang.
2015
25
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Połączenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.