Połączenie | Interpretacje podatkowe

Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek
Fragment:
IPPB5/4510-720/16-2/PW ), w której organ uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie I (tekst jedn.: połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie I jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tekst jedn.: w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. PL), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tekst jedn.: w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X. CZ). W konsekwencji, jakiekolwiek składniki majątkowe X. CZ przyznane X. PL w wyniku Połączenia I nie będą stanowić przychodu podatkowego X. PL ”; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-464/16-4/AK ), w której organ uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej) ”.
2017
19
lip

Istota:
Skutki połączenia spółek
Fragment:
Ponadto, czynność połączenia przez przejęcie SP ZOO również będzie neutralna podatkowo z uwagi na fakt, że: Wnioskodawca będzie posiadał więcej niż 10 % udziałów w kapitale zakładowym SP ZOO (posiada 100% udziałów); oraz powyższa transakcja (połączenie przez przejęcie SKA) zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Jak bowiem wskazano, połączenie Wnioskodawcy z SP ZOO i SKA przeprowadzone będzie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. głównym bądź jednym z głównych celów transakcji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy CIT, gdyż połączenie przez przejęcie wynikać będzie ze strategii biznesowej przyjętej w grupie kapitałowej Wnioskodawcy. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego spełnione zostały wszystkie przesłanki, określone w art. 10 ust. 1, 2, 4 i 5 Ustawy CIT, determinujące brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SP ZOO i SKA. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SP ZOO i SKA nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% udziałów w kapitale zakładowym SP ZOO oraz nie będzie posiadał akcji w kapitale akcyjnym SKA, a także powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
2017
24
maj

Istota:
Czy dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Połączenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT? (pytanie oznaczone nr 1)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ”, w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym, w wyniku Połączenia trzy podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i, pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez KSH. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie, jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2017
16
maj

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 7)
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
14
lut

Istota:
Czy w sytuacji, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodu Spółki A na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT w przypadku, gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A, rozpoczynającym się w momencie Połączenia, nie będzie spełniony warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT lub gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A ponad 50% przychodów Spółki A, ustalonych zgodnie z ustawą o CIT, nie będzie pochodziło z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, przy czym przy kalkulacji powyższej proporcji w przychodach Spółki A niepochodzących z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b ustawy o CIT w pierwszym roku, jako przychód należy w szczególności uwzględnić nadwyżkę łącznej wartości rynkowej majątku CO.20 i CO.22 otrzymanego przez Spółkę A w ramach Połączenia ponad kwotę kapitału Spółki A wskazaną w umowie Połączenia? (pytanie oznaczone nr 10)
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
14
lut

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.22, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.22 za zagraniczną spółkę kontrolowaną? (pytanie oznaczone nr 5)
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
7
lut

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.20, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.20 za zagraniczną spółkę kontrolowaną? (pytanie oznaczone nr 4)
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
4
lut

Istota:
Czy w związku z połączeniem polegającym na przejęciu SKA przez Spółkę, po stronie Spółki powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednym z rozważanych scenariuszy jest połączenie kilku spośród SKA ze Spółką. Ze względów biznesowych połączenie SKA ze Spółką jest rozwiązaniem preferowanym, ponieważ w porównaniu do likwidacji stanowi mniej sformalizowany proces i możliwe jest przeprowadzenie tej procedury w krótszym czasie. Połączenie SKA ze Spółką nastąpiłoby w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku którego doszłoby do przeniesienia na Spółkę całego majątku SKA (połączenie przez przejęcie). W konsekwencji przeprowadzonego połączenia, SKA jako spółki przejmowane zostałyby rozwiązane na podstawie art. 493 § 1 KSH tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu ich wykreślenia z KRS. Opisane wyżej zdarzenie (połączenie) może nastąpić w obecnym roku obrotowym SKA lub latach kolejnych. Na chwilę obecną nie podjęto jeszcze decyzji, o jaką wartość podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w związku z przejęciem majątku SKA. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o wartość odpowiadającą wartości całego majątku przejętego od SKA. W takim przypadku komplementariusze i akcjonariusze SKA otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej wartości przejętego majątku SKA.
2017
1
lut

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.20, o którym mowa art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.20 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
31
sty

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.22, o którym mowa art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.22 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.20 i CO.22 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.20 i CO.22 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka A, od dnia złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia, organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę Spółkę A oraz datę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Połączenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.