Pokwitowanie odbioru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pokwitowanie odbioru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Prawo do zmniejszenia obrotu oraz obniżenia podatku należnego w przypadku faktur wewnętrznych korygujących następuje w miesiącu ich wystawienia.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2009 r. (data wpływu 04.12.2009 r.), uzupełnionego na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 01.03.2010 r. (data wpływu 03.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekty faktury wewnętrznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wystarczającym do obniżenia podatku należnego za dany miesiąc potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie otrzymanie od kontrahenta potwierdzenia w formie e-mail lub faxem.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. C., przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2009r. (data wpływu 12 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy wystarczającym do obniżenia podatku należnego za dany miesiąc potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie otrzymanie od kontrahenta potwierdzenia w formie e-mail lub faxem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną korygującą do faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów bądź więcej pojedynczych wewnętrznych faktur korygujących i dokonać korekty rozliczeń w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostaną wystawione

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2009 r. (data wpływu 03.08.2009 r.),o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących r - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.08.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących. W przedmiotowym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy darowizny przekazane w roku 2006 na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą za pokwitowaniem odbioru podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Katolickiego - w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego koniecznym warunkiem wyłączenia darowizn z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:- darczyńca musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny,- obdarowany w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przedstawi sprawozdanie o przeznaczeniu kwoty na działalność charytatywno - opiekuńczą. Z dniem 1 stycznia 2006r. do odliczenia kwot darowizn od dochodu przed jego opodatkowaniem ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 6d wprowadzony do ustawy na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dokonałem zakupu na rzecz parafii rzymskokatolickiej materiałów budowlanych i instalacyjnych z przeznaczeniem na budowę ośrodka opiekuńczego dla bezdomnych. Ponadto przekazałem określoną kwotę pieniężną. proboszcz parafii wystawił na moją rzecz pisemne pokwitowanie odbioru darowizn, w którym potwierdził, iż darowizna dokonana została na działalność charytatywno - opiekuńczą parafii. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy tego, czy pisemne pokwitowanie obdarowanego, potwierdzające dokonanie darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą, jest dokumetem uprawniającym do odliczenia w/w darowizny od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Moim zdaniem, dokonana na rzecz tej parafii darowizna podlega odliczeniu w całości od dochodu.

Fragment:

(...) będących w niedostatku i potrzebujących pomocy. Podstawę tego odliczenia stanowi uregulowanie zawarte w art.55 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz.154 z późn. zm.), zgodnie z którym darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą wyłączone są z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, pod warunkiem że kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W świetle w/cyt. przepisów oraz przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że pokwitowanie otrzymania darowizny wystawione przez obdarowanego jest dokumentem upoważniającym Pana do odliczenia tej darowizny od dochodu. Tut. organ podatkowy nadmienia przy tym, że aby nie utracił Pan prawa do powyższego odliczenia obdarowany w (...)

2011
1
lut

Istota:

1. czy "pokwitowanie odbioru kart" wystawione przez Mennicę Państwową S.A. w Warszawie, może być uznane jako dowód księgowy w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r nr 76, poz. 694 ze zm.), stanowiący podstawę zarejestrowania w księgach rachunkowych wydatków poniesionych przez sp. z o.o. na zakup miejskich kart parkometrowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu?
2.Czy faktura VAT może być dokumentem potwierdzającym sprzedaż przez sp. z o.o. usługi polegającej na dostarczeniu innemu podmiotowi zakupionych w Mennicy Państwowej S.A. kart parkometrowych, jeżeli świadczenie tej usługi wynika z umowy zawartej między tym podmiotem i sp. z o.o., a wartość tej usługi strony ustaliły w wysokości sumy równowartości dostarczonych kat parkomertowych i 10% marży?.

Fragment:

(...) naturalnych, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.Załączone do wystąpienia " pokwitowanie odbioru kart" wystawione przez Mennicę Państwową SA, zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy dowodu księgowego, zatem dokument taki może być podstawą do zarejestrowania kosztów w księgach handlowych. Poniesione wydatki zgodnie z "pokwitowaniem odbioru kart" można zaliczyć do kosztów podatkowych o ile Spółka posiada stosowne udokumentowanie o poniesieniu tego wydatku w celu uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. (...)