IBPBI/1/415-255/12/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jak określić źródła przychodów dla dochodów uzyskiwanych z najmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 29 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniach 8 maja i 11 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów uzyskiwanych z najmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów uzyskiwanych z najmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z dnia 27 kwietnia i 31 maja 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-255/12/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 8 maja i 11 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne. Po wyremontowaniu starych pomieszczeń gospodarczych uzyskał 5 pokoi do wynajęcia na cele agroturystyczne. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, a cały dochód uzyskany z wynajmu pokoi przeznacza na utrzymanie rodziny i bieżące remonty budynków w ww. gospodarstwie. Wynajem pokoi ma charakter sezonowy w okresie od kwietnia do października. W pozostałych miesiącach wynajem występuje sporadycznie. Składki na ubezpieczenie społeczne Wnioskodawca opłaca w KRUS. Wnioskodawca uzyskał informację, że może prowadzić wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym w ramach tzw. agroturystyki, bez konieczności opłacania

jakiegokolwiek podatku z tego tytułu w przypadku wynajmu nie więcej niż 12 pokoi. Wnioskodawca chce jednak prowadzić agroturystykę i opłacać podatek w formie karty podatkowej. Dotychczas Wnioskodawca opłacał podatek dochodowy od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych (PIT-5).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane z najmu pokoi gościnnych w gospodarstwie agroturystycznym mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynajmujący pokoje w ramach gospodarstwa agroturystycznego ma prawo do opłacania podatku w formie karty podatkowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Wybór kwalifikacji i sposób rozliczeni przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Zatem to podatnik decyduje, czy przychody z najmu opodatkuje w ramach działalności gospodarczej, czy tez jako odrębne źródło przychodów w ramach tzw. najmu prywatnego. Przy czym, kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu pozostaje w ścisłym związku z możliwością wyboru sposobu rozliczania przychodów z najmu tak na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. W Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do ww. ustawy, w poz. 4 części XII tej tabeli – usługi osób fizycznych, o których mowa w ar. 23 ust. 1a ustawy, wskazano, iż w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być - usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne. Po wyremontowaniu starych pomieszczeń gospodarczych uzyskał 5 pokoi do wynajęcia na usługi agroturystyczne. Nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, a uzyskany dochód z wynajmu ww. pokoi przeznacza na utrzymanie rodziny i bieżące remonty budynków w ww. gospodarstwie. Wynajem ma charakter sezonowy i jest prowadzony w okresie od kwietnia do października, zaś w pozostałych miesiącach ma charakter sporadyczny. Dotychczas Wnioskodawca opłacał podatek dochodowy od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych (PIT-5). Chciałby jednak, przychody z wynajmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego opodatkować w formie karty podatkowej.

Mając powyższe na względzie, a w tym w szczególności ww. wolę Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż o ile Wnioskodawca będzie spełniał warunki wymienione w cyt. wyżej art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to będzie miał prawo do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wynajmu nie więcej niż 12 pokoi w gospodarstwie agroturystycznym w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.