Pokoje na wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pokoje na wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
lis

Istota:

Jak określić źródła przychodów dla dochodów uzyskiwanych z najmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego?

Fragment:

Wybór kwalifikacji i sposób rozliczeni przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Zatem to podatnik decyduje, czy przychody z najmu opodatkuje w ramach działalności gospodarczej, czy tez jako odrębne źródło przychodów w ramach tzw. najmu prywatnego. Przy czym, kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu pozostaje w ścisłym związku z możliwością wyboru sposobu rozliczania przychodów z najmu tak na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

2012
13
kwi

Istota:

Czy będąc rolnikiem i prowadząc działalność rolniczą, zamieszkując w budynku na terenach wiejskich, pomimo położenia budynku na terenach mieszkalnych (oznaczonych symbolem B), podatnik spełnia warunek do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Odnosząc zatem opis stanu faktycznego do przedstawionego stanu prawnego stwierdzić należy, że pomimo, iż jest Pan właścicielem gospodarstwa rolnego, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż budynek mieszkalny, w którym znajdują się pokoje na wynajem nie jest położony na terenie gospodarstwa rolnego, a zatem nie został spełniony jeden z warunków zawartych w omawianym przepisie warunkujący zastosowanie zwolnienia. Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Wobec powyższego załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny Pana stanowiska dokonano wyłącznie na podstawie opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie przychodów z najmu pokoi gościnnych.

Fragment:

Analiza powyższych przepisów wskazuje, iż z prawa do opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Definiując pojęcie „pozarolnicza działalność gospodarcza” należy, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, odnieść się do przepisów art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż zamierza Pani wydzierżawić od spółki część nieruchomości położonej na wsi wraz ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, stanowiącą gospodarstwo rolne.

2011
1
maj

Istota:

Czy uzyskany przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego można pomniejszyć o koszty dokonywanych opłat czynszowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli Wynajmujący wybierze formę opodatkowania na zasadach ogólnych oraz czy opłaty za media (światło,woda) uiszczane przez najemcę stanowią przychód do opodatkowania dla Wynajmującego.

Fragment:

Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego, muszą zaistnieć przesłanki określone w art.11 powołanej ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiągniętego z najmu przez wynajmującego nie są natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu takie jak czynsz uiszczany do spółdzielni, opłaty za wodę, energię elektryczną , które nie są ustalone w sposób ryczałtowy, jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlega dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Z kolei zgodnie z art.22 ust.1 powołanej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot użyty „w celu osiągnięcia przychodów” oznacza , iż nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika stanowią koszt uzyskania przychodu, tj. pomniejszają dochód do opodatkowania.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką opodatkować wynajem pokoi a jaką wyżywienie, które przez Urząd Statystyczny klasyfikowane jest jako stołówka?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ww ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d) powołanej ustawy stawka ryczałtu ze świadczenia usług hotelarskich (PKWiU grupa 55.1 oraz 55.2) wynosi 17% osiąganych przychodów. Do usług hotelarskich zgodnie z częścią XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy zalicza się wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych w tym wydawanie posiłków. W związku z powyższym przychody uzyskiwane z wynajmu pokoi gościnnych łącznie z wyżywieniem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy rozliczać przy zastosowaniu stawki 17%. Natomiast w przypadku prowadzenia stołówki dla gości z zewnątrz, tj. prowadzenia działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt. 5 lit. a) cytowanej ustawy, przychody należy opodatkować wg. stawki 3%. "Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5". Pouczenie: Na postanowienie służy na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować przychody z tytułu świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody z tej działalności mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, określonych w powołanej wyżej ustawie albo na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) - art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 2. Podatnik nie może więc potraktować osiąganych przychodów jako przychodów z najmu nie stanowiącego działalności gospodarczej. W myśl przepisów art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że przychód ten nie powstaje w dniu otrzymania pieniędzy lub postawienia ich do dyspozycji podatnika lecz w momencie powstania należności z tytułu świadczonych usług. Zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy należy wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji gdy podatnik będzie się zajmował turystyką wiejską, która będzie polegała na wynajmie pokoi w budynku gospodarczym na potrzeby turystyki wiejskiej, a jednocześnie przed rozpoczęciem w/w działalności potrzebna jest przebudowa tego budynku zgodnie z projektem i decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe ....................... i uzgodnieniami z A.R. i M.R. w ...........................Czy wraz ze złożeniem VAT R, powinien Pan złożyć oświadczenie i NIP 1 i wówczas wybrać formę opodatkowania ( ryczałt ), czy też z chwilą zakończenia inwestycji.

Fragment:

Nr 144, poz. 930 z późn. zm. ) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, co oznacza, że wybór form opodatkowania przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, następuje poprzez złożenie oświadczenia - wniosku w określonym ustawowo terminie, które powinno zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do podatników wybierających opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z najmu lub dzierżawy. W związku z powyższym stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w w/w wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opisane usługi wynajmu miejsc noclegowych w budynku stałym opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

Fragment:

Klientami są głównie osoby, które przyjeżdżają do Warszawy w celach biznesowych i przy płatności za nocleg żądają wystawienia faktury VAT.Usługi te są zaliczone do usług wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.23.13) Zapytanie Czy opisane usługi wynajmu miejsc noclegowych w budynku stałym opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem podatnika usługi te powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%. Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola, w oparciu o stan faktyczny zawarty we wniosku, stwierdza, iż świadczone przez podatnika usługi wynajmowania pokoi typu studio (umeblowane pokoje z łazienkami oraz aneksami kuchennymi), zaliczone do usług wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, o symbolu PKWiU 55.23.13 – będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%. Powyższe wynika z przepisu art.43 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. Pod pozycją 140 tego załącznika wymienione zostały usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.

2011
1
mar

Istota:

Czy podjęta działalność w zakresie wynajmu miejsc krótkotrwałego zakwaterowania spowoduje wyłączenie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Zdaniem podatnika osiąganie przychodów z tytułu najmu spowoduje w tym przypadku konieczność przejścia na zasady ogólne , bowiem w zał. nr 2 do ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm./ pod poz. 10 wskazano usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.
Podatnik uważa, że jego działalność mieści się w tym zakresie , gdyż wynajmuje obiekty, stanowiące jego środki trwałe.

Fragment:

Uważa, że jego działalność mieści się w tym zakresie, gdyż wynajmuje obiekty stanowiące jego środki trwałe. Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy: W załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) pod poz.10 wymienione zostały usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek zaliczane do grupy PKWiU 70,2 za wyjątkiem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art.6 ust.1 a cyt. ustawy. Natomiast wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności, o którą poszerzono działalność gospodarczą wskazano miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, zaliczone do grupy PKWiU 55.23. Z przedłożonej dodatkowo umowy najmu wynika, że przedmiotem najmu jest nieruchomość będąca własnością innej osoby, w której to nieruchomości podatnik prowadzi usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Zgodnie z treścią art. 12 ust.1 pkt.2 lit. d cyt. ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne usługi zaliczone do grupy 55.2, w której to grupie mieszczą się usługi prowadzone przez obiekty noclegowe oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, podlegają opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 17%.

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik aktualnie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami ) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 9 i 10 w/wym. ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 lub w ust. 8, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. Jednocześnie na podstawie art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.