ILPP2/443-722/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu będącego przedmiotem wniosku oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku udostępnienia samochodu członkom zarządu niebędących pracownikami Wnioskodawcy stosownie do art. 86a ust. 7 z uwzględnieniem art. 86a ust. 8 ustawy.
ILPP2/443-722/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja samochodu
 2. ewidencja
 3. ewidencja przebiegu pojazdu
 4. naprawa
 5. odliczanie podatku naliczonego
 6. odliczenia
 7. odliczenie podatku od towarów i usług
 8. podatek naliczony
 9. pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 10. pojazdy
 11. prowadzenie ewidencji
 12. rejestracja pojazdu
 13. salon
 14. salon samochodowy
 15. samochód
 16. samochód demonstracyjny
 17. samochód osobowy
 18. sprzedaż
 19. sprzedaż samochodu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu będącego przedmiotem wniosku oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku udostępnienia samochodu członkom zarządu niebędących pracownikami Wnioskodawcy stosownie do art. 86a ust. 7 z uwzględnieniem art. 86a ust. 8 ustawy –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu będącego przedmiotem wniosku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku udostępnienia samochodu członkom zarządu niebędących pracownikami Wnioskodawcy stosownie do art. 86a ust. 7 z uwzględnieniem art. 86a ust. 8 ustawy. Wniosek uzupełniono 22 września 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego produktami leczniczymi w ogólnodostępnych aptekach. Sprzedaż detaliczna produktów leczniczych odbywa się w 18 aptekach zlokalizowanych na terenie 5 województw i w oparciu o zezwolenia na prowadzenie aptek wydane przez właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Zarząd spółki składa się z 2 osób, a Prezes Zarządu jest równocześnie udziałowcem Spółki. Członkowie zarządu nie są pracownikami Spółki, jak również nie pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów menedżerskich, umów zlecenia). Członek Zarządu (niebędący wspólnikiem Spółki) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu.

Wnioskodawca zamierza zakupić lub zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który będzie wykorzystywany przez członków zarządu wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Sposób wykorzystywania samochodu do działalności gospodarczej zostanie określony w wewnętrznym regulaminie, a w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem złożona zostanie Naczelnikowi Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ponadto od dnia wykorzystywania zakupionego samochodu prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu w sposób określony w art. 86a ust. 7, z uwzględnieniem ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż samochód będzie udostępniony osobom niebędącym pracownikami Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Samochód będący przedmiotem wniosku będzie samochodem osobowym.
 2. Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych.
 3. Samochód, o którym mowa we wniosku nie będzie pojazdem, którego konstrukcja wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Nie będzie to pojazd wymieniony w art. 86a ust. 9 ustawy.
 4. Pojazd samochodowy będący przedmiotem wniosku nie będzie pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
  1. pojazd samochodowy będący przedmiotem wniosku będzie samochodem osobowym lecz decyzja o marce i rodzaju planowanego zakupu samochodu nie została jeszcze podjęta,
  2. - g) Wnioskodawca opracował i wdrożył Regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych, w którym określił:
   • cel i zakres użytkowania wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wykonywania obowiązków na rzecz Spółki,
   • zakaz korzystania z samochodów w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
   • zasady parkowania samochodu po godzinach pracy w strzeżonej siedzibie Spółki - w wyjątkowych przypadkach samochód może być parkowany w miejscu zamieszkania członków zarządu po powrocie z podróży służbowych w późnych godzinach lub w porze nocnej.
  Wnioskodawca nie uregulował w Regulaminie nadzorowania używania samochodu przez członków zarządu z powodu braku w Spółce rady nadzorczej, a inny nadzór byłby iluzoryczny, gdyż trudno sobie wyobrazić, że pracownicy Spółki kontrolują wykorzystanie samochodu przez członków zarządu lub członkowie zarządu kontrolują samych siebie w wykorzystaniu samochodu. Każdy z członków zarządu jest właścicielem prywatnych samochodów, które używa dla celów niezwiązanych z działalnością Spółki.
 5. Wnioskodawca zamierza ponieść następujące wydatki związane z samochodem będącym przedmiotem wniosku, od których zamierza odliczyć VAT:
  1. nabycie pojazdu samochodowego,
  2. nabycie części składowych,
  3. paliwo silnikowe lub olej napędowy (w zależności od wersji silnika),
  4. przeglądy techniczne,
  5. remonty i konserwacja samochodu;
  6. przejazdy autostradami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Wnioskodawcy przysługuje obniżenie podatku należnego o 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków określonych w art. 86a ust. 2 związanych z samochodem osobowym...
 2. Ewidencja przebiegu pojazdu, w przypadku udostępnienia samochodu członkom zarządu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, powinna być prowadzona według zasad określonych w art. 86a ust. 7 z uwzględnieniem ust. 8, który reguluje odmienny niż określony w ust. 7 pkt 4 wpis dotyczący przebiegu pojazdu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit a. ustawy o podatku od towarów i usług ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi określonego w art. 86a ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (ust. 4 pkt 1). Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu określone zostały w art. 86a ust. 6 i 7 przy czym w ust. 8 uregulowano, że w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, określony w ust. 7 pkt 4 określający osobę kierującą pojazdem i sposób ewidencji celu wyjazdu, opis trasy i przebieg pojazdu, uregulowano odmiennie w zakresie osoby dokonującej wpisu, a także udokumentowania przebiegu pojazdu.

Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (VAT-26).

W opisanym zdarzeniu przyszłym, z którego wynika, że:

 • Wnioskodawca zakupi lub zawrze umowę leasingu operacyjnego na używanie samochodu osobowego,
 • samochód zostanie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej, a zasady wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej zostaną określone w wewnętrznym regulaminie,
 • złożona zostanie naczelnikowi urzędu skarbowego informacja na wzorze VAT-26 w trybie określonym w art. 86 ust. 12 ustawy,
 • prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu.

Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o 100% podatku naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących wydatków wymienionych w art. 86a ust. 2 związanych z samochodem osobowym w tym również od paliwa wykorzystywanego do jego napędu co wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej przez członków zarządu Spółki niebędących pracownikami Wnioskodawcy, ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona według zasad określonych w art. 86a ust. 7, w zakresie wpisu o którym mowa w ust. 7 pkt 4 powinna zawierać dane określone w art. 86a ust. 8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2014 r. kwestie dotyczące zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, przepis art. 86a uległ zmianie.

Na mocy art. 86a ust. 1 ustawy – w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W świetle art. 86a ust. 2 ustawy – do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy – pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy – warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy – ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  -potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy – w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy).

Powołane przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do „użytku mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Wyłączenia z ograniczenia w odliczeniu podatku zawiera art. 86a ust. 3 ustawy. Według tego przepisu, skorzystanie z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi umożliwia spełnienie m.in. warunku wykorzystywania samochodów przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (pkt 1 lit. a) oraz przeznaczenia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, wskazującego obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (pkt 2).

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy stanowi doprecyzowanie ust. 3 pkt 1 lit. a ww. artykułu i określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby pojazdy były uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pierwszy z tych warunków (pkt 1) należy odnieść do pojazdów, których konstrukcja umożliwia ich wykorzystywanie zarówno do użytku prywatnego, jak i w działalności gospodarczej (np. samochody osobowe). W związku z tym, że nie można obiektywnie stwierdzić (poza pewnymi zupełnie wyjątkowymi sytuacjami), że taki samochód wykorzystywany jest przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, ustawodawca określił dodatkowe wymogi, których spełnienie umożliwi podatnikowi udowodnienie, że samochód nie jest wykorzystywany na cele prywatne. Takim wymogiem jest m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (ust. 4 pkt 1). Ustawodawca przewidział przy tym przypadki, w których nie ma konieczności prowadzenia ww. ewidencji (ust. 5). Obowiązek prowadzenia ewidencji został wyłączony m.in. w przypadku wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do jednej z następujących czynności stanowiących przedmiot działalności gospodarczej podatnika: odprzedaży pojazdu, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, itp.

Ponadto, z treści art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Z powyższego wynika, że do 30 czerwca 2015 r. – stosownie do ww. art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej – nie można dokonywać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów służących zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, jeśli są to:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych przysługiwać będzie zatem dopiero od dnia 1 lipca 2015 r.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Na mocy art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Należy wskazać, że w powołanych przepisach art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Przepis ust. 1 tego artykułu wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja art. 86a ustawy oznacza, że w sytuacji, gdy znajduje zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w jego ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%). Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania, wówczas stosuje się ogólne uregulowania dotyczące odliczania podatku, zawarte w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego produktami leczniczymi w ogólnodostępnych aptekach. Sprzedaż detaliczna produktów leczniczych odbywa się w 18 aptekach zlokalizowanych na terenie 5 województw i w oparciu o zezwolenia na prowadzenie aptek wydane przez właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne. Zarząd spółki składa się z 2 osób, a Prezes Zarządu jest równocześnie udziałowcem Spółki. Członkowie zarządu nie są pracownikami Spółki, jak również nie pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów menedżerskich, umów zlecenia). Członek Zarządu (niebędący wspólnikiem Spółki) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Wnioskodawca zamierza zakupić lub zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który będzie wykorzystywany przez członków zarządu wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Sposób wykorzystywania samochodu do działalności gospodarczej zostanie określony w wewnętrznym regulaminie, a w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem złożona zostanie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Ponadto od dnia wykorzystywania zakupionego samochodu prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu w sposób określony w art. 86a ust. 7, z uwzględnieniem ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż samochód będzie udostępniony osobom niebędącym pracownikami Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że samochód będący przedmiotem wniosku będzie samochodem osobowym i będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych. Samochód, o którym mowa we wniosku nie będzie pojazdem, którego konstrukcja wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Nie będzie to pojazd wymieniony w art. 86a ust. 9 ustawy. Pojazd samochodowy będący przedmiotem wniosku nie będzie pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Ponadto, pojazd samochodowy będący przedmiotem wniosku będzie samochodem osobowym lecz decyzja o marce i rodzaju planowanego zakupu samochodu nie została jeszcze podjęta. Wnioskodawca opracował i wdrożył Regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych, w którym określił:

 • cel i zakres użytkowania wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wykonywania obowiązków na rzecz Spółki,
 • zakaz korzystania z samochodów w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • zasady parkowania samochodu po godzinach pracy w strzeżonej siedzibie Spółki - w wyjątkowych przypadkach samochód może być parkowany w miejscu zamieszkania członków zarządu po powrocie z podróży służbowych w późnych godzinach lub w porze nocnej.

Wnioskodawca nie uregulował w Regulaminie nadzorowania używania samochodu przez członków zarządu z powodu braku w Spółce rady nadzorczej, a inny nadzór byłby iluzoryczny, gdyż trudno sobie wyobrazić, że pracownicy Spółki kontrolują wykorzystanie samochodu przez członków zarządu lub członkowie zarządu kontrolują samych siebie w wykorzystaniu samochodu. Każdy z członków zarządu jest właścicielem prywatnych samochodów, które używa dla celów niezwiązanych z działalnością Spółki.

Wnioskodawca zamierza ponieść następujące wydatki związane z samochodem będącym przedmiotem wniosku, od których zamierza odliczyć VAT: nabycie pojazdu samochodowego; nabycie części składowych; paliwo silnikowe lub olej napędowy (w zależności od wersji silnika); przeglądy techniczne, remonty i konserwacja samochodu; przejazdy autostradami.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków określonych w art. 86a ust. 2 ustawy związanych z samochodem osobowym oraz czy prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, w przypadku udostępnienia samochodu członkom zarządu niebędących pracownikami Wnioskodawcy, powinna być prowadzona według zasad określonych w art. 86a ust. 7 z uwzględnieniem art. 86a ust. 8 ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tymi pojazdami dotyczących m.in. nabycia, części składowych, paliwa. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Jak wynika z opisy sprawy pojazd będący przedmiotem wniosku będzie samochodem osobowym i zostanie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej, a zasady wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej zostaną określone w wewnętrznym regulaminie Spółki. Ponadto, prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu i zostanie złożona naczelnikowi urzędu skarbowego informacja na wzorze VAT-26 w trybie określonym w art. 86 ust. 12 ustawy.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że opisany sposób wykorzystania pojazdu będącego przedmiotem wniosku potwierdza, że pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego jego użytku. Jednocześnie jak wyżej wskazano w celu prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, co będzie w przedmiotowej sprawie spełnione, gdyż będzie prowadzona przez Spółkę ewidencją przebiegu pojazdu. Ewidencja ta powinna zawierać elementy wymienione w art. 86 ust. 7 ustawy.

Z uwagi na powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie posiadał pełne prawo do odliczenia w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. pojazdu samochodowego oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem (nabycie części składowych; przeglądy techniczne, remonty i konserwacja samochodu; przejazdy autostradami), zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt ustawy.

Ponadto, w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu wskazanego pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, art. 12 ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje również pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do przedmiotowego pojazdu samochodowego.

Ad. 1

Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o 100% podatku naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących wydatków wymienionych w art. 86a ust. 2 związanych z samochodem osobowym w tym również od paliwa wykorzystywanego do jego napędu, z uwagi na fakt wykorzystywania przedmiotowego pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, co potwierdza prowadzona przez Spółkę ewidencja przebiegu pojazdu, wykluczająca jego użycie do użytku prywatnego.

Ad. 2

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka będzie udostępniała samochód członkom zarządu niebędących pracownikami Spółki, jak również nie pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów menedżerskich, umów zlecenia) wyłącznie do działalności gospodarczej. Członek Zarządu (niebędący wspólnikiem Spółki) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu.

Jak wynika z powołanego wcześniej – w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Wobec powyższego, z uwagi na wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej przez członków zarządu Spółki niebędących pracownikami Wnioskodawcy, ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona według zasad określonych w art. 86a ust. 7, przy czym wpis osoby kierującej o którym mowa w ust. 7 pkt 4 powinien zawierać dane określone w art. 86a ust. 8 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.