IBPP2/443-643/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą za parking oraz w związku z wydatkami związanymi z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwem do quada.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 1 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą za parking oraz w związku z wydatkami związanymi z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwem do quada – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą za parking oraz w związku z wydatkami związanymi z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwem do quada.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 września 2014 r. znak: IBPP2/443-643/14/KO, IBPB1/2/423-779/14/JD.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

P.S.A. (zwana dalej: „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym kompleksowe usługi w zakresie turystyki górskiej, związane głównie z realizacją przewozów kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi oraz innymi urządzeniami rekreacyjnymi. W ramach swojej działalności Wnioskodawca prowadzi również modernizację istniejących ośrodków turystyczno-narciarskich jak i tworzy nowe.

Parking

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca korzysta (w ramach umowy) z trzech miejsc parkingowych na komercyjnym parkingu dla pojazdów mechanicznych położonym w Z. w pobliżu siedziby Wnioskodawcy.

Z przedmiotowych miejsc parkingowych korzystają członkowie zarządu Wnioskodawcy, Zdarzyć się może, że z parkingu korzystają kontrahenci Wnioskodawcy goszczący w jego siedzibie.

Zgodnie z umową, Spółce udostępniane są trzy miejsca parkingowe dla postoju na nich samochodów służbowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Dwa z samochodów, z których korzystają członkowie zarządu użytkowane są przez Spółkę na podstawie umowy leasingu operacyjnego, trzeci natomiast stanowi własność Spółki. Umowy zawarte z członkami zarządu przewidują możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Samochody wskazane w stanie faktycznym nie zostały zgłoszone przez Spółkę na formularzu VAT-26, jako wykorzystywane wyłączenie do celów działalności gospodarczej. Spółka nie prowadzi również ewidencji przebiegu tych pojazdów.

Quad

W związku z tym, iż prowadzona działalność wymaga, aby pracownicy Wnioskodawcy poruszali się sprawnie po terenach górskich, na których rozlokowane są wyciągi i bazy narciarskie, dokonano zakupu czterokołowego pojazdu terenowego, którego konstrukcja pozwala na jazdę z prędkością przekraczająca 25 km/h (dalej: quad).

Quad wykorzystywany jest przez Spółkę wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności służy do wykonywania czynności porządkowo-remontowych. Poza godzinami pracy quad pozostaje w dyspozycji Wnioskodawcy, w szczególności nie jest udostępniany pracownikom, czy osobom trzecim na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Quad nie jest wykorzystywany do poruszania się po drogach publicznych. Nie dokonano również jego rejestracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137), a co za tym idzie nie posiada on numeru rejestracyjnego.

Z uwagi na fakt, iż quad wykorzystywany jest w terenie niezurbanizowanym, nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia tras, jakimi porusza się pojazd (np. niemożliwość wskazania adresu docelowego dla danej trasy itp.).

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka nie złożyła również informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Spółka dokonuje odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego związanego z wydatkami eksploatacyjnymi dotyczącymi quada. Spółka nie odlicza podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przebiegu quada, oraz złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, tj. VAT-26.

Spółka planuje prowadzenie ewidencji w sposób uwzględniający charakter pojazdu oraz specyfikę jej działalności, tj. bez wskazywania w ewidencji numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz dokonując wskazania trasy (skąd-dokąd) w sposób opisowy np. „przejazd na terenie Kasprowego Wierchu.

Wydatki ponoszone na wynajem trzech miejsc parkingowych na parkingu komercyjnym oraz wydatki związane z użytkowaniem pojazdu quad służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Okolicznościami obiektywnie potwierdzającymi brak wykorzystania quada do użytku prywatnego są obowiązujące w praktyce zasady jego właściwego przechowywania i wykorzystania. Quad jest garażowany w zamkniętym pomieszczeniu, które znajduje się na placu przy dolnej stacji KL K. w Z.. Plac jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Do uruchomienia quada konieczne są kluczyki, które znajdują się w dyspozycji kierownika KL K. (jednostki organizacyjnej, na terenie której pojazd jest garażowany i użytkowany). Klucze znajdują się w zabezpieczonej skrzynce w biurze kierownika, który każdorazowo decyduje o potrzebie wykorzystania quada wyłącznie do celów związanych z bieżącą działalnością Wnioskodawcy. Po każdej jeździe kluczyki są oddawane kierownikowi. Dodatkowo, dla quada prowadzona jest karta drogowa, w której wpisywana jest ilość przebytych kilometrów oraz motogodzin. Zgodnie z regulaminem „zapisy w karcie drogowej mają być wiernym obrazem pracy pojazdu w danym okresie, a na użytkowniku ciąży obowiązek bieżącego-bezpośredniego po każdej jeździe wypełniania odpowiednik rubryk w karcie drogowej”.

Sposób i zasady korzystania ze służbowych pojazdów samochodowych w Spółce P. S.A. jest regulowany w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Spółki Regulamin korzystania z pojazdów służbowych w Spółce P. S.A. w Z. (przyjęty na mocy Uchwały Zarządu Spółki).

Regulamin ten określa m.in. organizację i zasady korzystania z pojazdów samochodowych Wnioskodawcy, zasady ich garażowania, zasady zbywania, eksploatacji, ubezpieczenia i gospodarowania tymi pojazdami oraz zasady prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej pojazdu, zasady stosowania norm zużycia paliwa, ewidencji i rozliczania wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązany jest każdy kierownik jednostki organizacyjnej, która użytkuje pojazdy samochodowe Spółki P. S.A.

Zgodnie z jednym z postanowień regulaminu, użytkownikowi pojazdu nie wolno użyczać pojazdu osobom trzecim czy używać go do celów prywatnych. Upoważnionymi do korzystania z pojazdów służbowych są pracownicy Wnioskodawcy, o ile jest to niezbędne do realizacji zadań służbowych.

Jak podkreślił wcześniej Wnioskodawca, do uruchomienia quada konieczne są kluczyki, które znajdują się w dyspozycji kierownika KL K. (kierownik decyduje o potrzebie wykorzystania pojazdu do celów służbowych). Po wykorzystaniu pojazdu klucze do quada są oddawane kierownikowi. Z uwagi na garażowanie pojazdu w miejscu zamkniętym i zabezpieczenie kluczy przez kierownika jednostki organizacyjnej, nie ma możliwości pobrania pojazdu bez wiedzy przełożonego.

Dodatkowo quad nie jest przystosowany do poruszania się po drogach publicznych (pojazd nie jest zarejestrowany).

Pojazd ten nie posiada odpowiedniego oświetlenia (m.in. kierunkowskazów) czy tablicy rejestracyjnej. Dodatkowo, dla quada prowadzona jest karta drogowa, w której wpisywana jest ilość przebytych kilometrów oraz motogodzin. Zgodnie z regulaminem „zapisy w karcie drogowej mają być wiernym obrazem pracy pojazdu w danym okresie, a na użytkowniku ciąży obowiązek bieżącego-bezpośredniego po każdej jeździe wypełniania odpowiednik rubryk w karcie drogowej”.

Nadzorowanie używania quada jest realizowane dzięki wprowadzeniu zasad korzystania z pojazdów samochodowych Wnioskodawcy. Dzięki dysponowaniu przez kierownika KL K. kluczami do pojazdu i konieczności ich oddawania po każdej jeździe, podejmowaniu przez kierownika decyzji o możliwości użycia pojazdu, obowiązkowemu ewidencjonowaniu przebytych tras możliwe jest nadzorowanie używania quada. Dodatkowym elementem pozwalającym na nadzorowanie użycia quada jest garażowanie quada na ogrodzonym, zamykanym i monitorowanym placu. Zgodnie z regulaminem pojazd po zakończeniu jazdy służbowej powinien zostać bezwzględnie pozostawiony w garażu.

Quad jest garażowany w godzinach pracy i po godzinach w zamkniętym pomieszczeniu, które znajduje się na placu przy dolnej stacji KL K. w Z. Plac jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Do uruchomienia quada konieczne są kluczyki, które znajdują się w dyspozycji kierownika KL K., który każdorazowo decyduje o potrzebie wykorzystania quada wyłącznie do celów związanych z bieżącą działalnością Wnioskodawcy. Pobranie quada przez pracownika następuje zatem za wiedzą kierownika KL K. i wyłącznie dla celów jazd związanych z działalnością wnioskodawcy. Zgodnie z regulaminem pojazd po zakończeniu jazdy służbowej powinien zostać bezwzględnie pozostawiony w garażu.

Wnioskodawca podjął szereg czynności (wskazanych w odpowiedziach na poprzednie pytania) w celu dochowania należytej staranności, aby wykluczyć używanie quada do celów prywatnych pracownika. Jak wskazano już powyżej. Wnioskodawca wprowadził regulamin korzystania z pojazdów służbowych wskazujący m.in. zasady korzystania z pojazdu, jego eksploatacji, garażowania, prowadzenia ewidencji. Do przestrzegania regulaminu zobowiązany jest każdy kierownik jednostki organizacyjnej, która użytkuje pojazdy samochodowe Spółki P. S.A.

Do uruchomienia quada konieczne są kluczyki, które znajdują się w dyspozycji kierownika KL K., który każdorazowo decyduje o potrzebie wykorzystania quada wyłącznie do celów związanych z bieżącą działalnością Wnioskodawcy. Po wykorzystaniu pojazdu klucze do quada są oddawane kierownikowi.

Z uwagi na garażowanie pojazdu w miejscu zamkniętym i zabezpieczenie kluczy przez kierownika jednostki organizacyjnej nie ma możliwości pobrania pojazdu bez wiedzy przełożonego.

Dodatkowo, dla quada prowadzona jest karta drogowa, w której wpisywana jest ilość przebytych kilometrów oraz motogodzin. Zgodnie z regulaminem „zapisy w karcie drogowej mają być wiernym obrazem pracy pojazdu w danym okresie, a na użytkowniku ciąży obowiązek bieżącego-bezpośredniego po każdej jeździe wypełniania odpowiednik rubryk w karcie drogowej”.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego od wszelkich wydatków związanych z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwem do quada.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że wszystkie trzy pytania sformułowane we wniosku o interpretację dotyczą zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak również zdarzenia przyszłego (Wnioskodawca omyłkowo wskazał we wniosku, że dwa pytania dotyczą stanu faktycznego i jedno zdarzenia przyszłego).

W związku z powyższym, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1 i 2):
 1. Czy i w jakim zakresie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na wynajem miejsc parkingowych...
 2. W jakim zakresie Spółce przysługuje oraz przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na eksploatację, używanie (np. naprawy i konserwacje) oraz paliwo do quada... Czy w przypadku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu uwzględniającej specyfikę działalności Spółki oraz zgłoszenia pojazdu na formularzu VAT-26 Spółce przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie wskazuje, jaki związek powinien zaistnieć pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną, aby podatnik uprawniony był do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym, należy uznać, iż związek ten może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Natomiast o związku pośrednim mówimy wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością opodatkowaną.

Podobne zdanie prezentowane jest przez judykaturę. Przykładowo WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r. (I SA/Wr 1368/08, orzeczenie prawomocne) stwierdził, że „(...) prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika”.

Odnosząc powyższe do zaprezentowanego stanu faktycznego należy zauważyć, iż zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż umożliwienie kontrahentom i członkom zarządu Wnioskodawcy korzystania z wynajmowanego parkingu ma związek ze sprzedażą opodatkowaną Spółki. Nie da się bowiem zaprzeczyć, iż bieżący nadzór członków zarządu nad spółką, czy też umożliwienie bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy zarządem i pracownikami Wnioskodawcy a obecnymi, czy też przyszłymi kontrahentami ma bezsprzeczny związek ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.

Jednocześnie, w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Na podstawie art. 86a ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Jednocześnie w myśl art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Należy stwierdzić, iż opłaty za wynajem parkingu powinny zostać zaliczone do katalogu usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Potwierdzenie tegoż stwierdzenia można znaleźć m.in. w broszurze informacyjnej opublikowanej przez ministerstwo Finansów pt: „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” (patrz strona 3).

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do wydatków za wynajem miejsc parkingowych, które wykorzystywane są dla potrzeb samochodów, które nie zostały zgłoszone przez Spółkę, jako wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej (na formularzu VAT-26) oraz, w stosunku do których, nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu - odliczeniu podlegać będzie jedynie 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej korzystanie z miejsc parkingowych.

Jednocześnie, w opinii Spółki, powyższej konkluzji nie zmienia fakt korzystania z parkingu przez kontrahentów Spółki.

Ad 2.

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r., ilekroć mowa jest o pojazdach samochodowych, rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W rezultacie, pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), dalej „Prawo o ruchu drogowym”. Ustawa o VAT stanowi, że kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdów samochodowych wynosi, co do zasady, 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do 50% ograniczona jest również (co do zasady) kwota podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących nabywania lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych.

Jednocześnie, w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do niektórych pojazdów samochodowych jest wyłączone, chyba że pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej podatnika.

Ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy - jak wynika z art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony i których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypadku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierowcy), 493 kg (w przypadku pojazdów dwumiejscowych) albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch miejscach łącznie z miejscem dla kierowcy).

Ewentualne pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest wykorzystywaniem takich pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jednocześnie art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje na konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 przedmiotowa ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1.numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd - dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Przenosząc powyższe rozważania na zaprezentowany stan faktyczny należy na wstępie stwierdzić, iż quad użytkowany przez Wnioskodawcę stanowić będzie pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Jak wskazano powyżej, quad faktycznie wykorzystywany jest jedynie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w terenach górskich (do celów porządkowych oraz remontowych). Quad nie porusza się po drogach publicznych i z związku z tym nie został on zarejestrowany w myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż jego wykorzystanie w innym celu niż związany z działalnością gospodarczą nie byłoby możliwe, chociażby ze względu na brak przystosowania do ruchu drogowego.

Biorąc jednak pod uwagę, przedmiotowy stan faktyczny, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest uprawniony do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT dotyczącego wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do quada, o ile wypełni warunki formalne wskazane przez ustawę o VAT tj.:

 1. rozpocznie prowadzenie ewidencji przebiegu tegoż pojazdu,
 2. złoży odpowiednią informację do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT (VAT-26).

W odniesieniu do ewidencji, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż z uwagi na specyficzny stan faktyczny mogłaby ona wyglądać w sposób następujący:

1.w zakresie numeru rejestracyjnego, w przypadku, gdy quad nie posiada takiego numeru - numer taki nie zostanie wskazany. Jednocześnie, w celu zapewnienia identyfikacji pojazdu można uwzględnić np. numer seryjny pojazdu.

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu quada na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej quadem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. trasę przejazdu ujętą w sposób opisowy przez wzgląd na brak możliwości oznaczenia dokładnego adresu (np. wystarczający będzie zapis o następującej treści: „przejazd na trasach narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu”),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez Wnioskodawcę na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem (pracownika);

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż jak wynika z uzasadnienia do zmian w ustawie o VAT, jak również broszury informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Finansów pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” celem wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT było stworzenie mechanizmu pozwalającego na zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa poprzez zobligowanie podatnika do spełnienia dodatkowych warunków administracyjnych. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, wymóg prowadzenia ewidencji ma charakter wtórny w stosunku do pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa oraz towarów i usług związanych z eksploatacją/używaniem pojazdu samochodowego, który jest wykorzystywany wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż fakt prowadzenia ewidencji na zasadach wskazanych powyżej, tj. z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności, nie powinien stanowić podstawy do stwierdzenia, że podatnik nie dopełnił warunków prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT (chociażby z uwagi na fakt, iż cel tej regulacji zostanie zachowany).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy quad będzie wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej i dopełnione zostaną warunki takie jak:

 • prowadzona będzie ewidencją przebiegu pojazdu zawierająca informacje jak wskazane powyżej (tj. uwzględniające specyfikę pojazdu oraz charakter działalności prowadzonej przez Spółkę).
 • złożona zostanie naczelnikowi urzędu skarbowego informacja o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie na cele działalności gospodarczej (VAT - 26)

-przysługiwać mu będzie pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu, usług naprawy i konserwacji, oraz przy nabyciu innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu. Jednocześnie, w przypadku, gdyby Spółka nie spełniła powyższych warunków, tj. nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz nie złoży informacji VAT-26 potwierdzającej wykorzystywanie quada wyłącznie do działalności gospodarczej - w zakresie wydatków związanych z tym pojazdem uprawniona będzie do odliczenia 50% podatku naliczonego (z wyłączeniem paliwa, gdzie takie prawo nie będzie jej przysługiwało).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

W myśl art. 86a ust. 6 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 – dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że „samochodem osobowym” jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Trzeba w tym miejscu wskazać, że jak wynika to z wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 76 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968 ze zm.) - załącznik Nr 4 Klasyfikacja pojazdów, Tabela nr 1 - Rodzaje i podrodzaje pojazdów – samochód specjalny, jako podrodzaj pojazdu, może posiadać kategorię homologacyjną: M1, M2, M3, N1, N2, N3. Natomiast pojazdy o kategorii homologacyjnej: L7e (czterokołowiec) oraz L6e (czterokołowiec lekki) zostały zaliczone do odrębnego podrodzaju pojazdów o nazwie – pojazd samochodowy inny. Gwoli ścisłości należy zauważyć, że przez pojazd, w rozumieniu tego rozporządzenia, w myśl § 1 pkt 5 tego aktu prawnego, należy rozumieć jako pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Z przedstawionego stanu opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT korzysta z trzech miejsc parkingowych dla postoju samochodów służbowych. Z miejsc tych korzystają członkowie zarządu Wnioskodawcy oraz zdarzyć się może, że kontrahenci Wnioskodawcy. Samochody mogą być wykorzystywane do celów prywatnych. Ponadto samochody te nie zostały zgłoszone przez Wnioskodawcę na formularzu VAT-26 jako wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi również ewidencji przebiegu tych pojazdów. Wydatki na wynajem trzech miejsc parkingowych służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanym art. 86a ust. 2 pkt 3 katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy, obejmuje m.in. nabycie innych towarów i usług związanych z eksploatacją, używaniem tych pojazdów. Bezsprzecznie ponoszony przez Wnioskodawcę koszt opłaty parkingowej związany jest z konkretnym samochodem, który korzysta z tego miejsca parkingowego. Tym samym, ponoszonych kosztów opłat parkingowych za wynajem miejsc parkingowych nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy opłata taka dotyczy użytkowania konkretnego pojazdu, a przesłanka ta została wymieniona w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wydatki, za postój na parkingu dotyczące konkretnych trzech pojazdów służbowych użytkowanych przez członków zarządu, nie należą do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, od których przysługuje prawo do odliczenia na zasadach ogólnych – tj. z zastosowaniem przepisów art. 86 ustawy. Wydatki te Wnioskodawca ponosi w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów należących do kategorii wymienionej w art. 86a ust. 1 ustawy. W związku z użytkowaniem tego rodzaju samochodów zasadom szczególnym podlegają także wydatki ich dotyczące, o czym stanowią przepisy art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy. Przepis art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy zawiera w swej treści otwarty katalog kosztów dotyczących użytkowania takich samochodów; przedstawione w tym przepisie wydatki nie wyczerpują wszystkich kosztów, które powstają w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów. Wymienione we wniosku koszty opłat za parkowanie, są bezpośrednio związane z użytkowanymi przez Wnioskodawcę samochodami służbowymi użytkowanymi przez członków zarządu. Tak więc odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na ww. opłaty/koszty nie można dokonywać z pominięciem regulacji zawartych w treści art. 86a ustawy.

Powołane przepisy art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 2 ustawy, mają na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego samochodów użytkowanych w sposób „mieszany” – tj. do celów służbowych i prywatnych. Jak wyżej wskazano katalog wydatków związanych z użytkowaniem takich samochodów wymienia w przepisie art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy jedynie przykładowe wydatki, które podlegają rozliczeniu z zastosowaniem przepisu art. 86a ust. 1. Jednakże w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej samochodów, o których mowa w art. 86a ust. 1 ponoszony jest szereg innych wydatków, bez których użytkowanie takich pojazdów byłoby niemożliwe, a wydatki te bezsprzecznie służą samochodom wykorzystywanym także prywatnie.

W opisie zdarzenia Wnioskodawca wskazał, że miejsca parkingowe na parkingu komercyjnym służą do parkowania trzech samochodów służbowych użytkowanych przez członków zarządu. Umowy zawarte z członkami zarządu umożliwiają członkom zarządu wykorzystanie samochodów do celów prywatnych. Wykorzystanie samochodów do użytku prywatnego wyklucza pełne odliczenie podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z opłatą za parking. Bez znaczenia pozostaje, że może zdarzyć się, że z miejsc parkingowych skorzystają klienci Wnioskodawcy, bowiem jak wskazano we wniosku, zgodnie z umową udostępniane trzy miejsca parkingowe służą do postoju samochodów służbowych członków zarządu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą uiszczaną za parking, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwa do quada, przede wszystkim należy wyjaśnić czy w odniesieniu do pojazdu quad zastosowanie znajdą wymienione przepisy art. 86a ustawy o VAT oraz art. 12 ww. ustawy nowelizującej regulujące kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem pojazdów samochodowych.

Wskazać należy, że ww. regulacje prawne mają zastosowanie do pojazdów samochodowych zdefiniowanych przepisem art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga, że definicja ta stanowiąc, że przez pojazdy samochodowe rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, odwołuje się jednocześnie do przepisów wskazanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie z kolei w przepisie art. 2 pkt 33 wskazano, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Z okoliczności sprawy wynika, że konstrukcja quada – czterokołowego pojazdu terenowego, pozwala na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h.

Zatem pojazd ten spełnia definicję pojazdu samochodowego zawartą w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Rozpatrując więc kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwa do quada należy uwzględnić przepisy art. 86a ustawy o VAT, w tym także art. 86a ust. 4 pkt 1.

Dla pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. nabyciami istotnym zatem będzie stwierdzenie, że sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że guad - pojazd czterokołowy, wykorzystywany jest przez Spółkę wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności służy do wykonywania czynności porządkowo-remontowych na terenie górskim, niezurbanizowanym.

Quad nie jest wykorzystywany do poruszania się po drogach publicznych. Nie dokonano również jego rejestracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137), a co za tym idzie nie posiada on numeru rejestracyjnego. Pojazd ten nie posiada odpowiedniego oświetlenia (m.in. kierunkowskazów) czy tablicy rejestracyjnej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że poza godzinami pracy quad pozostaje w dyspozycji Wnioskodawcy, w szczególności nie jest udostępniany pracownikom, czy osobom trzecim na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Quad jest garażowany w zamkniętym pomieszczeniu, które znajduje się na placu przy dolnej stacji KL K. w Z. Plac jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Do uruchomienia quada konieczne są kluczyki, które znajdują się w dyspozycji kierownika KL K. (jednostki organizacyjnej, na terenie której pojazd jest garażowany i użytkowany). Klucze znajdują się w zabezpieczonej skrzynce w biurze kierownika, który każdorazowo decyduje o potrzebie wykorzystania quada wyłącznie do celów związanych z bieżącą działalnością Wnioskodawcy. Po każdej jeździe kluczyki są oddawane kierownikowi. Dodatkowo, dla quada prowadzona jest karta drogowa, w której wpisywana jest ilość przebytych kilometrów oraz motogodzin. Zgodnie z regulaminem „zapisy w karcie drogowej mają być wiernym obrazem pracy pojazdu w danym okresie, a na użytkowniku ciąży obowiązek bieżącego-bezpośredniego po każdej jeździe wypełniania odpowiednik rubryk w karcie drogowej”.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że przedstawione we wnioski okoliczności wskazują, że użytkowany przez Wnioskodawcę quad jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Powyższe potwierdza w sposób obiektywny sposób wykorzystania pojazdu oraz specyfika prowadzonej działalności. W szczególności potwierdza to okoliczność, że nie dokonano rejestracji pojazdu na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz że quad nie jest wykorzystywany do poruszania się po drogach publicznych. Pojazd jest wykorzystywany do czynności porządkowo – remontowych i porusza się w terenie górskim, niezurbanizowanym. Ponadto Wnioskodawca wprowadził również reguły wykluczające jego użycie do celów prywatnych, które zawarte są w regulaminie użytkowania pojazdów służbowych. Sposób wykorzystania pojazdu w ustalonych zasadach wykluczających jego użycie do celów prywatnych, dodatkowo będzie potwierdzać ewidencja przebiegu tego pojazdu, którą Wnioskodawca zamierza prowadzić.

Zatem powyższe wskazuje, że wykluczona jest możliwość użycia pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 w związku z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione wydatki opisane we wniosku na użytkowanie quada, ponieważ quad będzie przeznaczony wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej, a ustalone reguły korzystania z tego pojazdu wykluczają jego użytek do celów prywatnych. Pełne prawo do odliczenia będzie również przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem paliwa w związku z art. 12 ust. 12 ustawy nowelizującej, gdyż pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z naprawą, konserwacją, eksploatacją (nabycie płynów, opon oraz innych środków zapewniających sprawne funkcjonowanie pojazdu) oraz paliwa do quada, należało uznać za prawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.